19 Eylül 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30893

YÖNETMELİK

İstanbul Bilgi Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL, YAN DAL VE ÜSTÜN

BAŞARI PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/5/2003 tarihli ve 25105 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Bilgi Üniversitesi Çift Anadal, Yan Dal ve Üstün Başarı Programları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin on ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Çift anadala kabul edilen öğrencilerin, esas veya ikinci anadalda esas anadalın veya ikinci anadalın ders koduyla zorunlu olan derslerine ilişkin muafiyet işlemleri, ikinci anadalın bağlı olduğu fakültenin, yüksekokulun veya meslek yüksekokulunun yönetim kurulu kararıyla yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 10 – Yan dal eğitim-öğretimi, Üniversite’nin bir lisans programına kayıtlı olan öğrencinin, bilgisini artırmak amacıyla ikinci bir lisans programından, bir ön lisans programına kayıtlı olan öğrencinin bilgisini artırmak amacıyla ikinci bir ön lisans programından ders almasıdır.

Öğrencinin, başvuru tarihinde kayıtlı bulunduğu program “anadal”, başvurduğu ve kabul edildiği program “yan dal” olarak adlandırılır.

Yan dal programları ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu kurulunun önerisi üzerine akademik kurul kararıyla açılabilir. Yan dal programında alınması gereken dersler, yan dal programını açan fakültenin, yüksekokulun veya meslek yüksekokulunun, ortak dersler hariç olmak üzere, zorunlu derslerinden olan en az altı ders ve otuz kredi olarak, ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu kurulu tarafından belirlenir ve akademik kurul tarafından onaylanır. Bu dersler anadal programının müfredatındaki derslere ek olarak alınır. Yan dal programında alınması gereken ve kredi sayısı otuzu aşan altıdan fazla dersin bulunduğu hallerde, altının üzerindeki dersler öğrencinin serbest seçimlik dersleri yerine sayılır.

Belirli bir lisans programında öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak başka bir lisans programı kapsamında yan dal programları, ilgili lisans programlarının bağlı oldukları bölümlerin önerisi üzerine, ilgili fakülte veya yüksekokulların yönetim kurullarının kararı; belirli bir ön lisans programında öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak, başka bir ön lisans programı kapsamında yan dal programları ilgili ön lisans programlarının bağlı oldukları bölümlerin önerisi üzerine, ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının yönetim kurullarının kararı ve akademik kurulun onayıyla açılabilir. Bu programlarda alınması gereken dersler üçüncü fıkrada belirtilen esaslarla belirlenir.

Yan dal programlarının kontenjanları, yan dal programının bağlı olduğu fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun yönetim kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü yürütür.