17 Eylül 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30891

YÖNETMELİK

Samsun Üniversitesinden:

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Samsun Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Samsun Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Samsun Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Samsun Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Samsun Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türk dilinde araştırma, uygulama, eğitim ve öğretim yapmak; Merkezin amaçları doğrultusunda ilgili yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

b) Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça, Arapça, Farsça ve gerektiğinde diğer tüm dünya dillerinden yararlanılması amacıyla eğitim ve öğretim programları düzenlemek.

c) Fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanında karşılaşılan yabancı dil bilgisi sorunlarını çözmeye yönelik lisans ve lisansüstü sınavlarına hazırlık kursları ve eğitim programları düzenlemek.

ç) Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça, Arapça ve Farsça gibi dillerin eğitimi ve öğretimi ile ilgili sorunların çözümü konusunda kamu kurum ve kuruluşlar ile özel sektör ve şahısların önerilerini değerlendirmek ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

d) Türk Cumhuriyetleri ve Balkanlarda yaşayan Türk ve akraba topluluklarından gelen ve Türkiye’de öğrenim gören öğrencilerin Türkçe seviye tespit sınavlarını yapmak, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenimlerini sağlıklı bir şekilde izleyebilmelerine yönelik kurslar açmak; eğitim programı, kurs ve seminerleri başarıyla bitiren kursiyerlere sertifika vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkiye Türkçesini öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak.

b) Yabancılara, yurt dışındaki Türk çocuklarına ve diğer isteklilere Türkçeyi öğretmek, sertifikaya yönelik yabancı diller eğitim ve öğretimi yapmak ve kısa süreli lisan intibak kursları düzenlemek.

c) Diğer ülkelerle yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve üniversiteler ile ortak dil eğitim-öğretimi, araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

ç) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek üzere görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, görev yapacakları ülkeler ile ilgili rehberlik hizmetleri vermek.

d) Ana dil olarak Türkçenin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla koordinasyona dayalı çalışmalar yapmak.

e) Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı ile filoloji bölümlerinde uygulanan dil öğretimi metotlarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

f) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak Türkçeyi öğreten ve tanıtan CD’ler hazırlamak, kitaplar ve broşürler yayınlamak.

g) Üniversitelerdeki Türk Dili ve Edebiyatı bölümü ile benzer birimlerin son sınıf öğrencilerine ve mezunlara mesleki tecrübeye yönelik eğitim programları düzenlemek.

ğ) Türkçe öğretiminin daha verimli bir hâle getirilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırmalı çalışmalarda bulunmak.

h) Dil öğretimi metotlarıyla ilgili araştırma, inceleme ve uygulamalar yapmak.

ı) Merkezin faaliyet alanlarında etik kurallarını uygulamak.

i) Merkezin amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, üç yıl süre ile Üniversitenin konuyla ilgili öğretim üyeleri veya öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Üniversite öğretim üyeleri veya öğretim elamanları arasından Müdürün önereceği en fazla üç öğretim üyesi veya öğretim elemanı Rektör tarafından üç yıl süre için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları görevlendirme süresinin sonunda Rektör tarafından, Müdürün görüşü alınarak tekrar görevlendirilebilir veya süresinden önce görevine son verilebilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisi Müdüre vekâlet eder. Müdür yardımcıları Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini, gözetim ve denetimini sağlamak.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

ç) Merkezin yıllık bütçe tasarısını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdürün önereceği bir müdür yardımcısı ile Merkezin çalışma alanıyla ilgili Üniversitenin öğretim üyesi veya öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç öğretim üyesi veya öğretim elemanı olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Yönetim Kurulu ayda bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezde görevlendirilecek personelin belirlenmesinde Müdürün tekliflerini incelemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek.

c) Müdürün, her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.

ç) Merkezin faaliyet alanına giren araştırma, yayın ve öğretim konularında karar vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Türk dili ve yabancı diller eğitim-öğretim planlamacıları ve elemanları

MADDE 12 – (1) Müdür, Merkezde görevli öğretim elemanlarından bazılarını, Türk dili ve yabancı diller eğitim-öğretim planlamacıları ve elemanları olarak Rektörün onayıyla görevlendirebilir.

(2) Türk dili ve yabancı diller eğitim-öğretim planlamacıları ve elemanları, eğitim-öğretim ile ilgili plan ve programlar yaparak, geliştirerek eğitim ve öğretim işlerini sürdürür, takip eder ve denetler.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisinin tamamını veya bir kısmını Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Samsun Üniversitesi Rektörü yürütür.