17 Eylül 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30891

YÖNETMELİK

Çankaya Üniversitesinden:

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ ANABİLİM DALI

HAZIRLIK EĞİTİMİ BİRİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankaya Üniversitesi İngiliz Dili Anabilim Dalı Hazırlık Eğitimi Biriminde yürütülen yabancı dil eğitim-öğretimine, sınav uygulamalarına ve öğrenci başarısını değerlendirmeye ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çankaya Üniversitesinde eğitim-öğretim dili İngilizce olan programlara kayıt hakkı kazanan öğrencilerin zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimine ve bu eğitimin ölçme ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik yıl: Her biri en az on dört haftadan oluşan iki yarıyılı,

b) Düzey: Başlangıç, başlangıç sonrası, orta, ileri ve bölüm öncesi olmak üzere, öğrencinin yabancı dil yeterliğini gösteren her bir seviyeyi,

c) Düzey belirleme sınavı: Çankaya Üniversitesi Hazırlık Eğitimi Biriminde eğitim görecek öğrencilerin yabancı dil düzeylerini belirleyen sınavı,

ç) Düzey-içi değerlendirme: Hazırlık eğitimi süresince haberli ya da habersiz yapılan sınavların, çalışmaların, sunumların ve benzeri uygulamaların değerlendirmesini,

d) Hazırlık programı: Çankaya Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü, İngiliz Dili Anabilim Dalı, Hazırlık Eğitimi Birimi tarafından ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda verilecek zorunlu yabancı dil eğitimi programı ile eğitim dili Türkçe programlar için koşul ve taleplere göre Senato kararıyla açılabilecek isteğe bağlı yabancı dil eğitimi programını,

e) İlgili komisyon: Çankaya Üniversitesi İngiliz Dili Anabilim Dalı Başkanı ile Hazırlık Eğitimi Birimi ve Yabancı Diller Bölümü yöneticilerinin de yer aldığı Rektörlükçe oluşturulacak değerlendirme komisyonunu,

f) Kur: Müfredat ve uygulamaları öğrencinin belirlenen yabancı dil düzeyine göre tasarlanmış en az 8 haftalık her bir ardışık eğitim modülünü,

g) Kur bitirme sınavı: Hazırlık eğitimine devam eden öğrencilere devam ettikleri her düzeyin sonunda verilen sınavı,

ğ) Öğrenci Bilgilendirme Kılavuzu: Öğrencinin hazırlık eğitimi yasal mevzuatı, eğitim-öğretim, ölçme ve değerlendirme ilke ve esasları ile sorumlulukları konularında bilgi edinme hakkını sağlayan ve basılı veya elektronik olarak ilan edilen bilgilendirme el kitabını,

h) Rektör: Çankaya Üniversitesi Rektörünü,

ı) Rektörlük: Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünü,

i) Senato: Çankaya Üniversitesi Senatosunu,

j) Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi: Avrupa Yeterlikler Çerçevesi ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan Ulusal Yeterlikler Çerçevesi kapsamında yükseköğretimde bilgi, beceri ve yetkinlik tanımlarını ve uygulamalarını içeren yeterlikler çerçevesini,

k) Üniversite: Çankaya Üniversitesini,

l) Yabancı dille öğretim: Öğretim müfredatının ve uygulamalarının tamamen yabancı dilde yürütüldüğü ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimini,

m) Yeterlik sınavı: Öğrencinin hazırlık eğitimi öncesinde hazırlık çıkış hedeflerini karşılayacak yetkinliğini ölçen ve bu kapsamda zorunlu yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf olup olmayacağını belirleyen ve öğrencinin aldığı hazırlık eğitimi sonunda Hazırlık Eğitimi Birimi tarafından uygulanan, başarı koşulları tanımlanmış ve çıkış hedeflerine uygun olarak dört dil becerisini ölçecek biçimde hazırlanmış İngilizce yeterlik sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi ve Öğretimine İlişkin Esaslar

Öğrenim süresi

MADDE 5 – (1) Zorunlu hazırlık eğitim-öğretim süresi bir akademik yıl, azami eğitim öğretim süresi ise iki akademik yıldır. Hazırlık eğitimini iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. İlişiği kesilen öğrencilere Yükseköğretim Kurulunun ilgili mevzuatı doğrultusunda işlem yapılır.

(2) Bir eğitim öğretim yılı en az on dört haftalık iki yarıyıldan oluşur. Birinci yarıyıl güz yarıyılı, ikinci yarıyıl ise bahar yarıyılı olarak adlandırılır. Akademik takvim, Senato tarafından belirlenir. Senato, gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya yaz öğretimi açabilir. Yaz öğretimi ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Muafiyet koşulları

MADDE 6 – (1) Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan öğrenciler, eğitim öğretim yılı başında İngilizce dil yeterliklerinin hazırlık eğitimi çıkış hedeflerine uygun olup olmadığını belirlemek üzere, İngilizce Yeterlik Sınavına alınırlar. Yeterlik sınavı sonuçlarının genel değerlendirmesi, Üniversitenin İngiliz Dili Anabilim Dalı Başkanı ile Hazırlık Eğitimi Birimi ve Yabancı Diller Bölümü yöneticilerinin de yer aldığı Rektörlükçe oluşturulacak ilgili komisyon tarafından yapılır. Yeterlik sınavına girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz; bu öğrencilerin hazırlık programına devam etmeleri gerekir.

(2) Aşağıdaki koşulları sağlayan öğrenciler zorunlu hazırlık eğitiminden muaf olurlar ve yerleştirildikleri programa başlama hakkı elde ederler:

a) Yeterlik sınav notu 100 üzerinden en az 60 (İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Mütercim Tercümanlık Bölümü için en az 80) olan öğrenciler.

b) Eşdeğerliği Senato tarafından onaylanan ve Yükseköğretim Kurumunun belirlediği ulusal veya uluslararası sınavlardan, son üç yılda alınmış olması koşuluyla, Senatonun onayladığı ve Hazırlık Eğitimi Birimi yeterlik sınavı geçme puanlarıyla eşleştirilen puanları alanlar.

c) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin ana dili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği orta öğretim kurumlarında eğitim görüp, orta öğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar.

ç) Üniversitede daha önceki yıllarda hazırlık eğitimini başarı ile tamamladığı ilgili kayıtlardan teyit edilenler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Başarısını Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Düzeyler

MADDE 7 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık programı, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi ilkelerine ve Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) standartlarına uygun olarak, hazırlık çıkış hedefleri ve her düzey için öngörülen yabancı dil bilgi ve becerilerini karşılayacak şekilde programlanır. Öğrencilerin hazırlık eğitimine hangi düzeyde başlayacakları, güz yarıyılı başında yapılan İngilizce düzey belirleme sınavı ile belirlenir. Bu sınav sonucunda öğrenciler; başlangıç, başlangıç sonrası, orta, ileri ve bölüm öncesi olmak üzere beş ayrı düzeye yerleştirilirler ve “kur” olarak tanımlanan düzeye özgü eğitimlerine başlarlar. Hazırlık programındaki haftalık ders yükleri öğrencilerin dil düzeylerine göre yirmi saatten az olmamak üzere Yabancı Diller Bölümü Başkanlığı ve Hazırlık Eğitimi Birimi tarafından belirlenir.

Kurlar

MADDE 8 – (1) Hazırlık Eğitimi Birimindeki kurların süresi aşağıdaki gibidir:

a) Başlangıç düzey kuru, 8 haftadır.

b) Başlangıç sonrası düzey kuru, 8 haftadır.

c) Orta düzey kuru, 8 haftadır.

ç) İleri düzey kuru, 8 haftadır.

d) Bölüm öncesi kuru, 8 haftadır.

(2) Üniversitenin Yabancı Diller Bölümü Başkanlığının önerisi ve Senato kararı ile kurların süreleri azami bir hafta azaltılabilir veya artırılabilir.

(3) Yeterli sayıda öğrenci bulunmayan düzeylerde ilgili kura ait sınıf açılmayabilir. Bu durumdaki öğrencilerin düzeylerine en yakın kurda eğitim almaları sağlanır.

Kur başarı notu

MADDE 9 – (1) Öğrencilerin kur başarı durumları ara sınav, kur bitirme sınavı ve süreç değerlendirme çerçevesinde değerlendirilir. Değerlendirme ve kur başarı notları ve bu notların ağırlıklarıyla ilgili esaslar şunlardır:

a) Ara sınav: Her kurda bir defa yapılan, öğrenilen konuları test eden ve kur geçme notundaki ağırlığı %30 olan sınavdır.

b) Kur bitirme sınavı: Kurun sonunda yapılan, o kur boyunca öğrenilen konuları test eden ve kur geçme notundaki ağırlığı %40 olan sınavdır.

c) Süreç değerlendirme notu: Öğrencilerin ürün dosyası dahilinde yaptıkları haftalık ödevlerin, derse katılımlarının, ürün dosyası dışında verilen ödevlerin, kısa süreli sınavların, ders materyallerini bulundurmalarının değerlendirilmesiyle verilen notlardan oluşur. Bu uygulamaların kur geçme notundaki ağırlığı %30’dur.

(2) Düzey başarı notu: Öğrencilerin kuru geçebilmesi için birinci fıkrada verilen ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 (İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Mütercim Tercümanlık Bölümü için en az 80) puan olarak değerlendirildiği nottur.

(3) Öğrencilerin; ara sınav, kur bitirme sınavı ve süreç değerlendirme notlarında olabileceğini düşündükleri maddi hatanın incelenmesi için, notların duyurulduğu tarihten itibaren en geç beş gün içerisinde dilekçe ile başvurmaları gerekir.

Kur tekrarı

MADDE 10 – (1) 8 inci maddede belirtilen biçimde ilgili kurları okuyup başarılı olamayan öğrenciler, başarısız oldukları kurları tekrar alırlar. Tekrarlanan kurlarda süre yine 8’er haftadır.

Yeterlik sınavı ve genel başarı notu

MADDE 11 – (1) Yeterlik sınavı, hazırlık eğitimi sonunda, öğrencinin tanımlanmış çıkış hedefleri doğrultusunda gerekli dil yetkinliği kazanıp kazanmadığını, çıkış hedefleriyle uyumlu biçimde ve dört dil becerisini ölçerek belirleyen sınavdır. Yeterlik sınavına girmeyen öğrencilere mazeret sınavı verilmez. Bu öğrenciler, yaz öğretiminden yararlanabilirler veya bir sonraki yıl tekrar programında eğitimlerine devam ederler.

(2) Bir akademik yıl boyunca, ilki akademik yılın güz yarıyılı başında, diğerleri ise güz ve bahar yarıyıllarının sonunda ve yaz öğretimi bitiminde yapılan yeterlik sınavları olmak üzere toplam dört defa yeterlik sınavı yapılır. İngilizce yeterlik sınavlarının yapılacağı tarih ve saatler Üniversitenin internet sitesinden de ilan edilir.

(3) Hazırlık eğitimi programına kayıtlı olan öğrencilerin yeterlik sınavlarına girebilmeleri için en az ileri düzey kuru başarıyla tamamlamış olmaları gerekir. Hazırlık Eğitimi Biriminde genel başarı notu, ileri düzey kuru başarı notunun %40’ı ile yeterlik sınavı notunun %60’ının toplanmasıyla hesaplanır. İleri kuru bitirip bağlı oldukları bölüm programlarına geçme hakkı elde edemeyen öğrenciler bölüm öncesi kura devam ederler. Bu öğrencilerin genel başarı notları bölüm öncesi kur başarı notlarının %40’ı ve yeterlik sınav notunun %60’ının toplanmasıyla hesaplanır. Bölüm öncesi kurda devamsızlıktan dolayı başarısız olan öğrencilerin kur başarı notlarının genel başarı notlarına katkısı sıfır olarak kabul edilir. Hazırlık eğitimi sonundaki genel başarı notu 60 (İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Mütercim Tercümanlık Bölümü için 80) ve üstünde olan öğrenciler, bağlı bulundukları bölüm programına devam hakkı kazanır ve İngilizce eğitimlerine, bağlı oldukları programlara uygun akademik İngilizce dersleri ile devam ederler.

(4) Üniversitenin İngilizce hazırlık programına bir öğretim yılı devam edip başarılı olamayan ve ikinci yıl İngilizce hazırlık programına devam etmekte olan öğrencilerin yeterlik sınavlarına girebilmeleri için en az ileri düzey kuru başarı ile tamamlamış olmaları gerekir.

(5) Üniversitenin İngilizce hazırlık programında iki öğretim yılı sonunda başarılı olamayan öğrenciler ise bir sonraki yılın başında yapılan yeterlik sınavına kur düzeylerine bakılmaksızın Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerle birlikte girebilirler.

Devam koşulu

MADDE 12 – (1) Her bir kur için derslerde en az %85 devam şartı vardır. Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler kur başarı notuna bakılmaksızın kuru tekrarlamak zorundadır. İkinci yıl tekrar öğretimi alan öğrenciler de aynı biçimde devam koşullarını yerine getirmekle yükümlüdür.

Mazeret sınavı ve sağlık raporları

MADDE 13 – (1) Hazırlık Eğitimi Birimi tarafından kabul edilen bir nedenle ara sınava ve final sınavına girmeyen öğrenci, bu durumunu gösteren geçerli bir belgeyle birlikte sınavın bitiminden itibaren yedi gün içinde başvurduğu takdirde mazeret sınavına alınır. Mazeret sınavının tekrarı yoktur. Bu maddede belirtilmeyen hususlar için 29/6/2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde mazeret sınavı ile ilgili belirlenen esaslar uygulanır.

(2) Sağlık raporları hakkında, Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

İzinli sayılma

MADDE 14 – (1) Hazırlık Eğitimi Birimi öğrencileri, haklı ve geçerli özel mazeretleri nedeniyle bir veya iki yarıyıl için izin isteğinde bulunabilirler. Öğrencilerin izinli oldukları sürelerde öğrenim ücretinin yarısını ödemeleri gerekir. İzinli sayılan süre içinde sınavlara girilemez. Kendi imkânları ile yabancı dil öğrenmek isteyen öğrencilerden, yükseköğretim kurumunun belirlediği sınavlardan başarılı olmak şartıyla ilgili yönetim kurulunun kararı ile devam mecburiyeti aranmayabilir. Bu imkândan yararlanmak isteyen öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders kayıt günleri içerisinde dilekçeyle başvurabilirler. Bu maddede belirtilmeyen hususlar için Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde izinli sayılma ile ilgili belirlenen esaslar uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 7/3/2018 tarihli ve 30353 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2019-2020 eğitim-öğretim yılından önce Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler hakkında tabi oldukları önceki mevzuat hükümleri uygulanmaya devam eder.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.