16 Eylül 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30890

YÖNETMELİK

Çankaya Üniversitesinden:

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/6/2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Öğrencilerin Üniversiteye kayıt yaptırabilmesi için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan yerleştirme sonucunda, o eğitim-öğretim yılında Üniversitenin programlarına kayıt hakkı kazanmış olmaları veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak programlar için, o eğitim-öğretim yılı içinde geçerli olan puana ve şartlara sahip olmanın yanı sıra yapılacak özel yetenek sınavında başarılı olmaları gerekir.

(2) Yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanından yararlanacak öğrencilerin Üniversiteye yerleştirme ve kayıt işlemleri, ilgili mevzuat ile Senato tarafından belirlenen ilke ve şartlar çerçevesinde yapılır.

(3) ÖSYM tarafından yerleştirilen, geçerli ÖSYM puanına sahip olup özel yetenek sınavında başarılı olan veya yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanından yararlanarak Üniversiteye yerleştirilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olduğunu gösterir diplomayı ibraz etmek (yurt dışından alınan lise diplomalarının denkliğinin Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir).

b) Varsa öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek.

c) Öğrencinin şahsen veya noter onaylı vekâletname vereceği kişi tarafından ilân edilen tarihlerde kaydını yaptırmış olmak.

(4) Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Kayıt süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemez.

(5) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış olanların belirlenmesi halinde kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilir, kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır.

(6) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye, öğrenci kimlik kartı verilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/6/2015

29401

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

11/8/2016

29798

2-

21/5/2018

30427