15 Eylül 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30889

YÖNETMELİK

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfları ve ikinci yabancı dil eğitim-öğretim faaliyetleri ile sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı ve ikinci yabancı dil eğitim-öğretim faaliyetleri ile sınavlarında uygulanacak olan usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile 14 üncü, 44 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,

b) Eğitim-öğretim yılı: Güz ve bahar dönemlerinden oluşan iki yarıyılı,

c) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı: Yabancı dil hazırlık eğitiminin isteğe bağlı olarak alındığı sınıfları,

ç) Rektör: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,

d) Rektörlük: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünü,

e) Senato: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesini,

g) Yabancı dil düzey belirleme sınavı (YDBS): Hazırlık sınıfında eğitim görecek öğrencilerin dil seviyelerini belirleyen sınavı,

ğ) Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO): Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

h) Yabancı dil yeterlik sınavı (YDYS): Öğrencilerin yabancı dil hazırlık sınıfından muaf veya başarılı sayılabilmeleri için yapılan, birinci aşaması dil bilgisi, okuduğunu ve dinlediğini anlama, ikinci aşaması yazma ve konuşma becerilerini ölçen iki aşamalı sınavı,

ı) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı: Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlarda öğrencinin devam etmek zorunda olduğu yabancı dil eğitimini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Eğitim-öğretimin amacı

MADDE 4 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfında yürütülen eğitim-öğretimin amacı, yabancı dilde okuduğunu ve duyduğunu anlama, kendini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme, metinleri çevirebilme, mesleki ve günlük hayatta gerekli olan iletişimi sağlayabilme, uluslararası yayınları izleyebilme ve ilgili seminer ve tartışmalara katılabilmeleri için öğrencilere gerekli yabancı dil yeterliliğini kazandırmaktır.

Öğrencilik haklarından yararlanma

MADDE 5 – (1) Öğrencinin, öğrencilik haklarından yararlanabilmesi için varsa, katkı payı ve öğrenim ücretlerinin ödenmesi gerekir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri öğrencinin kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu tarafından kabul edilmeyenler, hazırlık sınıfına kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan devam yükümlülüğünü yerine getiremeyen öğrenciler, devamsızlık sınırını aştıkları tarih itibarıyla öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Yabancı dil hazırlık eğitimi-öğretimi

MADDE 6 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitiminin normal süresi tüm bölümler için bir eğitim-öğretim yılıdır. İlgili eğitim-öğretim yılına ait takvim Birim Kurulu önerisiyle Senato tarafından belirlenir.

(2) Yabancı dil hazırlık sınıflarına devam edecek öğrencilerin dil eğitimi süresince sorumlu olacakları müfredat programı ve ders içerikleri Birim Kurulunun teklifi ve Senatonun onayıyla belirlenir.

(3) Zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrenciler ana yabancı dil olarak bölümlerinin öngördüğü dili alırlar. Bunun yanı sıra, ikinci yabancı dil olarak YDYO tarafından ilan edilen yaygın dünya dillerinden birini seçmeli ders olarak alabilirler.

(4) Yabancı dil hazırlık sınıfı programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin derslere en az %85 oranında devam etmeleri zorunludur. Devamsızlık durumunun, öğretim yılı ve öğretim etkinliklerine dağılımına yönelik ve uygulanmasına ilişkin esaslar Birim Kurulunca belirlenir. Devamsızlığı %15’i aşan öğrenciler, yıl sonunda yapılan YDYS’ye giremez ve hazırlık sınıfında başarısız sayılırlar. Ancak, yeni eğitim-öğretim yılı başında uygulanan YDYS’ye katılabilirler. Devamsızlığı %15’i aşan öğrenciler mazeretlerini YDYO’ya iletebilirler. Bu mazeretler, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Birim Kurulu tarafından değerlendirilir ve uygun görülmesi halinde yılsonunda yapılan YDYS’ye girmeye hak kazanırlar. Bu kapsamda değerlendirilen mazeretlerin kabulü toplamda en fazla 5 ders günü ile sınırlandırılır.

(5) Yabancı dil hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan öğrencilerin diploma eklerinde ve genel not belgesinde (transkriptte) yabancı dil hazırlık eğitimini başarıyla tamamladığı yazılır.

(6) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrenciler bu süre içerisinde kayıtlı oldukları eğitim ve öğretim programlarından ders alamazlar.

(7) Yabancı dil hazırlık eğitiminin öğretim süresi, öğrencilerinin kaydoldukları eğitim-öğretim programlarının öngördüğü eğitim-öğretim süresine dâhil değildir.

Kayıt

MADDE 7 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitimi öngörülen bölümlerin öğrencilerinin kayıtları, akademik takvimde belirtilen kayıt haftası süresince Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve ilgili bölüm tarafından yapılır.

(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi öngörülen bölümlerin öğrencileri kayıt sırasında doğrudan zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı kontenjanına alınır.

(3) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi öngörülen bölümlerin öğrencileri kayıt sırasında yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmek istediklerini bildirir. Yabancı dil hazırlık sınıfına katılma isteğinde bulunan öğrenci sayısı o yıl için belirtilen kontenjanların üzerinde olduğu takdirde, Senato tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci alımı yapılır.

Muafiyet

MADDE 8 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olmak isteyen öğrencilerin durumları, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Birim Kurulu tarafından değerlendirmeye alınır.

Yabancı dil düzey belirleme ve yabancı dil yeterlik sınavı

MADDE 9 – (1) Her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda, YDYO tarafından ilan edilen zamanlarda, öğrencilerin hazırlık sınıfından muaf veya başarılı sayılmaları için iki aşamalı YDYS yapılır. Bu sınavın birinci aşamasında dil bilgisi, okuduğunu ve dinlediğini anlama, ikinci aşamasında ise yazma ve konuşma becerileri ölçülür.

 (2) Her eğitim-öğretim yılı başında o yıl hazırlık sınıfında eğitim görecek olan öğrencilerin dil seviyelerini belirleyen YDBS uygulanır. Düzey belirleme sınavının uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin esaslar YDYO tarafından belirlenir. YDBS’ye giren öğrenciler bu sınavdan aldıkları puan esas alınarak yabancı dil hazırlık sınıflarına yerleştirilirler. Bu sınava girmeyen öğrenciler öğretimlerine en düşük düzeyden başlarlar.

Ölçme ve değerlendirme

MADDE 10 – (1) Zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim gören öğrencinin hazırlık sınıfında başarılı sayılabilmesi için; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan devam yükümlülüğünü yerine getirmesi, yıl içi başarı notunun 100 üzerinden en az 65 puan olması ve iki aşamalı YDYS’nin her iki aşamasında da 100 üzerinden en az 65 puan alması gerekmektedir. Devam yükümlülüğünü veya yıl içi başarı notu şartını yerine getiremeyen öğrenciler YDYS’ye giremezler. YDYS’nin birinci aşamasından 100 üzerinden en az 65 puanı alamayan öğrenciler, YDYS’nin ikinci aşamasına giremezler.

(2) Öğrencinin yıl içi başarı notunun değerlendirilmesinde; ödev, yazılı ve sözlü sınavlar ile performans değerlendirmelerinden aldığı notlar kullanılır. Bunlara ilişkin değerlendirme esasları YDYO tarafından belirlenir ve öğrenciler eğitim-öğretim yılı başında bilgilendirilir.

(3) Öğrencinin yabancı dil hazırlık sınıfı başarı notu; her biri en az 65 puan olmak koşuluyla, yıl içi başarı notunun %20’si, YDYS birinci aşama notunun %40’ı, YDYS ikinci aşama notunun %40’ı hesaplanarak oluşturulur. Bu not öğrencinin genel not belgesinde (transkriptte) yer alır. Öğrencinin eğitim gördüğü yıla ait yıl içi başarı notu, yalnızca ilgili yıla ait hazırlık sınıfı başarı notunun hesaplanmasında kullanılır. Başarısız olan öğrencilerin takip eden eğitim-öğretim yıllarında katılacakları sınavlara ait hazırlık sınıfı başarı notu; YDYS birinci aşama notunun %50’si, YDYS ikinci aşama notunun %50’si hesaplanarak oluşturulur.

(4) Yabancı dil hazırlık sınıfı kapsamında seçmeli olarak verilen ikinci yabancı dil derslerinden başarı notu 100 üzerinden 65’tir. İkinci yabancı dil dersinde başarılı olunamaması, öğrencilerin bölümlerine devam etmelerine engel olmaz.

(5) Yabancı dil hazırlık sınıfında kayıtlı öğrencilerin yıl sonunda başarısız olmaları halinde;

a) YDYS’ye giren ve başarısız olan zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık sınıfı öğrencileri için Birim Kurulu önerisiyle Senato tarafından belirlenen tarihte iki aşamalı bütünleme sınavı yapılır. Bu sınavın aşamalarından alınacak notlar yıl sonunda gerçekleştirilen YDYS’nin aşamalarından alınan notların yerine geçer. Yıl sonunda yapılan YDYS’nin birinci aşamasında başarılı olup ikinci aşamasında başarısız olan öğrenciler, bütünleme sınavının yalnızca ikinci aşamasına girebilirler.

b) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri, bölüm derslerine kayıt yaptırabilirler. Bu öğrenciler okudukları bölümden ilişikleri kesilene kadar her eğitim-öğretim yılının başında ve sonunda yapılan YDYS’ye girebilirler. Bu öğrencilerin ilgili eğitim-öğretim yılı takviminde belirtilen süreler içerisinde YDYO’ya müracaat etmeleri gerekmektedir.

c) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerinden bu fıkranın (a) bendi hükmü uyarınca bütünleme sınavına girme hakkı elde edemeyen veya bu sınava girip başarısız olanlar; takip eden eğitim-öğretim yılı başında yapılacak iki aşamalı YDYS’ye katılırlar. Bu sınavın her iki aşamasından da en az 65 puan alanlar yabancı dil hazırlık sınıfından başarılı sayılırlar; aksi takdirde hazırlık sınıfını tekrar ederler veya bir önceki eğitim-öğretim yılında devam yükümlülüğünü yerine getirmiş olmaları koşuluyla yabancı dillerini kendi imkânları ile geliştirmek üzere YDYO’ya dilekçe ile müracaat edebilirler.

ç) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri ikinci yılın sonunda da başarısız oldukları takdirde, kayıtlı oldukları programdan ilişikleri kesilir. Bu sebeple ilişiği kesilen öğrenciler, Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilir veya başka bir üniversitede bulunan öğretim dili Türkçe olan programlara merkezi olarak yerleştirilmek üzere Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına müracaat edebilirler.

d) Bu fıkranın (ç) bendi hükmü uyarınca ilişiği kesilen öğrencilere, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında üç yıl içinde kullanabilecekleri üç sınav hakkı verilir. Bir öğrencinin bu sınavlara girebilmesi için hazırlık sınıfı devam yükümlülüğünü yerine getirmiş olması gerekmektedir. Bu durumda olan öğrencinin sınavlara girdiği süre öğrenim süresinden sayılmaz. Bu öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz. Başarılı olan öğrencinin, kaydının silindiği programa tekrar kaydı yapılır.

Mazeret sınavları

MADDE 11 – (1) Öğrencilerin mazeretleri nedeniyle ara sınavlara katılamaması durumunda mazeretleri, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde YDYO Yönetim Kurulunda değerlendirilir. Mazeret ile ilgili müracaat, mazeretin başlangıcından itibaren üç iş günü içerisinde YDYO Müdürlüğüne yapılır. YDYS, YDBS ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.

(2) Mazeret sınavlarına ilişkin diğer işlemlerde, 16/10/2017 tarihli ve 30212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 12 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarının ilan edilmesini izleyen 5 (beş) iş günü içinde, YDYO öğrenci işlerine yazılı olarak müracaat etmek suretiyle sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtirazlar Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından değerlendirilir ve YDYO Yönetim Kurulunda alınacak olan karar doğrultusunda işlem yapılır.

Disiplin işlemleri

MADDE 13 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri; 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ile 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Birim Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 7/10/2012 tarihli ve 28434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2019-2020 eğitim-öğretim yılından önceki yıllarda yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı öğrencilerin yabancı dil hazırlık sınıfından muaf veya başarılı olabilmeleri için her eğitim-öğretim yılının başında ve sonunda tek aşamalı olarak yapılacak olan YDYS’de 100 üzerinden en az 65 puan almaları gerekir. Yıl sonunda yapılan YDYS’ye ilgili yılda hazırlık sınıfında kayıtlı öğrencilerden devam yükümlülüğünü yerine getirmiş ve yıl içi başarı notu 100 üzerinden en az 65 puan olan öğrenciler girebilir. Bu öğrencilerin yabancı dil hazırlık sınıfı başarı notu; yıl içi başarı notunun %20’si ve YDYS notunun %80’i hesaplanarak oluşturulur.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.