15 Eylül 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30889

YÖNETMELİK

Altınbaş Üniversitesinden:

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE HAZIRLIK

PROGRAMI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel Türkçe Bölümünde yürütülen Türkçe hazırlık eğitimine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel Türkçe Bölümü Türkçe hazırlık programında yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Rektör: Altınbaş Üniversitesi Rektörünü,

b) Senato: Altınbaş Üniversitesi Senatosunu,

c) Temel Türkçe Bölümü: Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel Türkçe Bölümünü,

ç) Üniversite: Altınbaş Üniversitesini,

d) Yabancı Diller Yüksekokulu: Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

e) Yönetim Kurulu: Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Türkçe hazırlık programı

MADDE 5 – (1) Yabancı Diller Yüksekokulunda yürütülen Türkçe hazırlık programının amacı tamamen veya kısmen Türkçe dilinde yürütülen ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına yeni kabul edilen uluslararası öğrencilerin Türkçe bilgilerini Üniversitedeki dersleri takip edebilecek düzeye getirmektir.

(2) Tüm derslerin İngilizce yürütüldüğü programlara yerleşen öğrenciler isteğe bağlı olarak Türkçe hazırlık programına kabul edilir.

(3) Türkçe hazırlık programının eğitim süreleri her yıl Senato tarafından onaylanan akademik takvimle belirlenir. Türkçe hazırlık programında eğitim, yaz okulunda da uygulanır.

Türkçe yeterlik sınavı

MADDE 6 – (1) Tamamen Türkçe dilinde yürütülen ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına yeni kabul edilen uluslararası öğrencilerin Türkçe yeterlikleri, akademik yılbaşında Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan ve uygulanan yeterlik sınavı ile belirlenir. Yeterlik sınavında başarı notu Yabancı Diller Yüksekokulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

 (2) Aşağıdaki öğrenciler her yarıyıl başında ders ekleme-bırakma süresi içerisinde ibraz etmek koşulu ile yabancı dil seviye tespit ve yeterlik sınavından muaftır:

a) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen Türkiye Türkçesinin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar.

b) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi Türkçe dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası Türkçe dil sınavlarında Üniversite Senatosunun belirlediği puanla başarılı olanlar.

c) Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan Senato tarafından belirlenen puanı elde edenler.

ç) Yurt içi veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki bir Üniversitede Türkçe Hazırlık okuyup, ilgili belgelerin geçerlilik süresinin 3 yıl olması ve Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulunun da uygun görmesi halinde ilgili belgeyi sunan öğrenciler.

(3) İkinci fıkranın (b) bendi kapsamına giren sınavlarda alınan puanın değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından belirlenen sınav geçerlilik süresi esas alınır. Sınavın geçerlilik süresinin belli olmaması halinde bu süre Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

(4) Lisansüstü öğrencilerin hazırlık programına kayıt koşulları Temel Türkçe Bölümü tarafından belirlenir.

Düzey belirleme sınavı

MADDE 7 – (1) Türkçe hazırlık programındaki öğrencilerin hangi dil seviye grubunda eğitim görecekleri, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanıp uygulanan düzey belirleme sınavı sonuçlarına göre belirlenir. Grupların haftalık ders saatleri ve grup değiştirme kuralları her ders yılı başında Temel Türkçe Bölümü tarafından belirlenir.

Eğitim süresi

MADDE 8 – (1) Türkçe hazırlık programında normal eğitimin süresi iki yarıyıldır. İki yarıyıl sonunda başarılı olamayan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri iki yarıyıl daha hazırlık programına kaydolabilir.

(2) Türkçe hazırlık programında daha önce iki yıl okuyup başarısız olan ve Üniversiteye yeniden kayıt hakkı elde eden ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri hazırlık programında tekrar kayıt yaptırabilir.

Devam durumu

MADDE 9 – (1) Türkçe hazırlık programında derslere devam zorunludur. Öğrenciler derslere %80 oranında devam etmekle yükümlüdür. Bölüm başkanlığınca kabul edilen bir mazereti olmadan devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler başarısız sayılır.

Değerlendirme, başarı ve devam zorunluluğu

MADDE 10 – (1) Türkçe hazırlık programına devam eden öğrencilerin başarı durumları yeterlik sınavı ile belirlenir. Bu öğrenciler için, Senato tarafından eşdeğerliği 6 ncı maddenin ikinci fıkrası saklı kalmak üzere kabul edilen uluslararası sınavlar yeterlik sınavı yerine kullanılmaz. Yeterlik sınavına girebilmek için gerekli koşullar Temel Türkçe Bölümü tarafından belirlenir ve eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur. Hazırlık programının ileri düzey grubunda olan öğrencilerden (B2 seviyesi) birinci yarıyıl sonunda yapılan yeterlik sınavında başarılı olanlar hazırlık sınıfını tamamlamış sayılır.

(2) Yıl sonunda başarılı olamayan hazırlık programı öğrencilerinin yaz okuluna ve yaz okulu sonundaki yeterlik sınavına katılma koşulları ve başarısız olan öğrencilerin ertesi yıl hazırlık programına devam koşulları Temel Türkçe Bölümü tarafından belirlenir.

(3) Türkçe hazırlık programında daha önce iki yıl okuyup başarısız olan öğrencilere her yarıyıl sonunda yapılan ve yeni kayıt olan öğrencilere verilen Türkçe yeterlik sınavlarına, kaydını yenilemesi halinde sınırsız girme hakkı tanınır. Yeterlik sınavlarına katılmak için öğrencilerin sınav tarihlerinden bir hafta öncesine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile başvurmaları ve Üniversitenin belirleyeceği ücret koşulunu tamamlaması gerekir. Sınırsız sınav hakkı tanınan öğrenciler sınava girme dışında öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(4) İsteğe bağlı olarak Türkçe hazırlık programına kayıt yaptıran öğrenciler hazırlık sınıfında başarısız olsalar dahi yerleştirildikleri ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarına dönem başında devam edebilirler.

(5) Değerlendirme, başarı kriterleri ve devam zorunluluğu ilgili Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen uygulama esasları ile belirlenir.

İzinli ayrılma

MADDE 11 – (1) Türkçe hazırlık programı öğrencilerine; 17/6/2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 25 inci maddesi hükmüne göre izin verilebilir.

(2) Bir yıl için izin alan öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılının başında yapılan yeterlik sınavına girebilir. Sınavda başarısız olan öğrencilerin Türkçe hazırlık programına devam hakları saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Altınbaş Üniversitesi Rektörü yürütür.