15 Eylül 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30889

YÖNETMELİK

Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MERMER VE DOĞALTAŞ TEKNOLOJİSİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesi Mermer ve Doğaltaş Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına ve yönetim organlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afyon Kocatepe Üniversitesi Mermer ve Doğaltaş Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Afyon Kocatepe Üniversitesi Mermer ve Doğaltaş Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Afyonkarahisar ilinde bulunan ve ihracatta önemli payı olan mermer ve doğaltaş rezervinin işlenmesini ve kullanılmasını sağlayacak bilimsel, teknolojik çalışmaları ve Üniversite-sanayi iş birliğini gerçekleştirmek ve geliştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde bilimsel ve teknik çalışmalar yapmak, mühendislik ve diğer fakültelerde, mermer mühendisliği ağırlıklı uygulamalarda ihtisaslaşmaya gitmek ve yapılacak akademik çalışmalara destek olmak.

b) Üniversitenin Mühendislik Fakültesi ile diğer fakültelerde, yürütülecek olan lisans ve lisansüstü çalışmalara akademik destek sağlamak,  mermer ve doğaltaş sektörü ile ilgili olarak Türkiye’nin ve bölgenin ihtiyacı olan deney ve araştırmalarda bilimsel ve teknik destek sağlamak ve diğer üniversiteler ve bilimsel kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

c) Üniversite bünyesinde yer alan mermer ve doğaltaş ile ilgili bölümlere konuyla ilgili bilimsel amaçlı destek sağlamak, mermer ve doğaltaş ile ilgili bölümlerde uygulanan eğitim-öğretim programlarının sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesini sağlayacak çalışmalar yapmak.

ç) Sektörün talebi üzerine günün koşullarına uygun olabilecek programları önererek uygulama boyutunda özellikle detay ocak araştırmaları ve blok verimi, işletme sahasındaki yapısal kontrollerin detay araştırması, mermer ve doğaltaş ocak işletmeciliği, mermerlerin kesilebilirliği ve kesme parametreleri, parlatılabilirliği, yüzey pürüzlülüğü, fabrika dizaynı ve uygun koşullarda işletilebilirliği, finans-pazarlama-piyasa araştırması çalışmaları yapmak.

d) Üniversitede halen yürütülmekte olan madencilik ile ilgili faaliyetlere, mermer ve doğaltaş konusunda dinamizm kazandırmak, mermer ve doğaltaş sektöründe araştırma, işletme, işleme (fabrika), finansman, dış-iç ticaret ve pazarlama konusunda farklı bir uygulama boyutunun getirilmesini ve mermer sektörünün ihtiyaç duyduğu bilimsel ve teknolojik gelişmeleri sağlamak.

e) Teknolojik bilgi birikimlerini makale, kitap ve dergi şeklinde yayınlamak ya da panel, sempozyum, festival ve fuar şeklinde etkinliklerle ilgili sektörlere aktarmak.

f) Mermer sektöründe özellikle atık ve artıkların değerlendirilmesi konusunda, fakülte-yüksekokul-sanayi arasında deneysel (pilot) ve sanayi ölçeğinde üretime yönelik özel programlar uygulamak ve bunları yatırıma yönlendirerek iş sahası ve ekonomik değer kazanmalarını sağlamak.

g) Konuyla ilgili projelerin yanı sıra, çalışma alanları için gerekli olan bina, laboratuvar ve fiziki alt yapı imkanlarının arttırılıp geliştirilmelerini sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir. Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir.  Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün görev başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri kendisine vekâlet eder. Görevi başında bulunmama süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür; faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri; Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilen üç üye olmak üzere en fazla toplam altı üyeden oluşur.  Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Yönetim Kurulunun görevleri; Müdür tarafından sunulan işleri görüşmek ve karara bağlamak, diğer çalışmalarda Müdüre yardımcı olmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı  Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 12 – (1) 4/2/2007 tarihli ve 26424 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi İscehisar Mermer ve Doğaltaş Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.