11 Eylül 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30885

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

TÜRKİYE TARAFINDAN TEK TARAFLI OLARAK TANINAN TERCİHLİ

REJİM UYGULAMALARINDAN YARARLANACAK EŞYANIN

MENŞEİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/6/2018 tarihli ve 30457 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/9/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.