9 Eylül 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30883

YÖNETMELİK

Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DOĞAL ÜRÜNLER UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Süleyman Demirel Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Süleyman Demirel Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma ve Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Faaliyet Alanları

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Doğal ürün kaynaklı katma değeri yüksek kozmetik, ilaç ve gıda ürünlerine yönelik çalışmalar yürütmek ve analizler gerçekleştirmek.

b) Merkez bünyesinde laboratuvarlar kurmak ve işletmek.

c) Araştırma ve geliştirme çalışmaları için ihtiyaç duyulan her türlü makine-teçhizat ve malzemeyi temin ederek kullanıma sunmak.

ç) Ürünlerin araştırma ve geliştirilmesi ile ilgili tüm uygulama alanlarında, bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, yeni teknikler geliştirmek, kamu ve özel teşebbüsün sorunlarıyla ilgili projeler hazırlamak, bilimsel raporlar vermek, teknik sorunların çözümünde yardımcı olmak, yeni ürün geliştirilmesi, teknoloji transferi ve kalite düzeltilmesi konusunda teknik danışmanlık hizmetleri yürütmek.

d) Araştırmacıları birden çok bilim dalını ilgilendiren çalışmalara özendirerek ulusal ve uluslararası işbirliğine yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerini başlatmak.

e) Çalışma konularına yönelik uygulamalı bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmak, endüstrinin bu alandaki teknolojik sorunlarını çözmek için araştırmalar yapmak, sürdürülebilir kalkınma ve bilim ve teknoloji planlarının öngördüğü alanlarda çalışmalar gerçekleştirmek.

f) Merkezin çalışma alanlarına giren konularda sanayi ve diğer kuruluşlara yönelik kurs, seminer, sempozyum, kongre, konferans ve benzeri ulusal ve uluslararası toplantılara katılımı sağlamak.

g) Doğal ürünler ve doğal ürün kaynaklı ilaç/ilaç etken madde üretimi konularında araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemek ve araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile ilgili veri tabanları oluşturmak, ilgililerin kullanımına sunmak, teknolojik açılımlar yapmak.

ğ) Amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı kişi ve kuruluşlarla iş birliği geliştirerek ve koordinasyon faaliyetlerinde bulunarak ortak çalışmalar yapmak, kaynakların etkin kullanımını sağlamak, bilimsel ve teknolojik araştırmaların geliştirilmesine katkıda bulunmak, yüksek teknoloji projelerinin uygulanması amacıyla destek verebilecek gerçek ve tüzel kişilerle koordinasyonu sağlamak, görüşmeler yapmak.

h) Araştırma sonuçlarının uygulama alanı bulmasına yardımcı olmak, gerektiğinde uygulama planları yapmak, yeni bir malzeme, mamul veya prosesin üretim aşamasına geçmesi için zorunlu teçhizat, sistem ve spesifikasyonları tespit etmek; yapılan araştırma sonuçlarının uygulanmasını ve duyurulmasını sağlamak, gerektiğinde pilot tesisler kurup prototip ürünler geliştirmek.

ı) Çalışma konuları ile ilgili temel ve uygulamalı araştırma projelerini destekleme esaslarını belirlemek; ülkemizin ve bölgenin gereksinimlerine yönelik sonuçlara varacak olan araştırmalara öncelik veren araştırma projelerini desteklemek ve uygulamak.

i) Çalışma konuları ile ilgili temel ve uygulamalı bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmak ve endüstriye ilişkin temel bilim sorunlarını çözümlemek üzere araştırmalar yapmak, kalkınma planlarının öngördüğü alanlarda, gelecekte karşılaşılabilecek temel ve uygulamalı araştırma sorunlarına çözüm yolları aramak.

j) Çalışma konularının ve ürünlerinin araştırma ve geliştirilmesi ile ilgili bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayınlar yapmak.

k) Ürünlere ilişkin standardizasyon, tescil ve patent ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek.

l) Katma değeri yüksek ürünler konusunda özel bir bilgi yönetim sistemi oluşturmak ve yönetmek.

m) Ürünlerde aynı standardizasyonu sağlayacak hammadde tedarikinin sağlanması konularında faaliyetler ve eğitimler planlamak.

n) Merkezde uzman araştırıcıların istihdamını sağlamak ve yeni araştırıcıların yetişmesini teşvik etmek, ilgi alanına giren konularda, eğitim-öğretim yapmak ya da görgü ve bilgisini geliştirmek üzere yurt dışına eleman göndermek ya da yurt dışından bu amaçla gönderilenleri kabul etmek.

o) Topluma faydalı yenilik anlayışının toplumun tüm kesimlerince benimsenmesi için gerekli çalışmaları yapmak, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda doğal ilaçların toplumda tanınmasının sağlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak.

ö) Katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik teknolojik gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayat üzerindeki etkilerini incelemek ve bu konuda ortaya çıkacak sorunların giderilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

p) Dünyada ve Türkiye’de tıp tarihinde kullanılmış ve halen kullanılmakta olan geleneksel ilaçların araştırılmasını sağlamak.

r) Doğal zenginliklerimizin başında gelen biyolojik zenginliklerimizden ülkenin flora ve faunasını belirlemek, mevcut türlerin yaygın olanlarını tespit etmek ve ekonomiye kazandırılmasını sağlamak.

s) Endemik bitki türlerinin doğal ortamına uygun saha ve seralarda yetiştirilmesine yönelik disiplinlerarası ekipler kurmak.

ş) Katma değeri yüksek ürün geliştirmek için çalışan Üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olup onların parasal güçleriyle temin edilemeyen ileri araştırma düzeneklerini satın alarak bu çalışmaları gerçekleştirmek.

t) Ürünleri in vivo (canlı ortamda ya da yaşayan koşullarda) ve in vitro (laboratuvar ortamında ya da yapay koşullarda) olarak gerek duyulan her konuda araştırmak ve ihtiyaca yönelik kendi etik kurulunu oluşturmak.

u) Merkezin kuruluş amacına, Yükseköğretim Kanunu amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili bölümlerde görevli öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre görevinde yardımcı olmak üzere bir müdür yardımcısı, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcısı, Müdürün yokluğunda yerine vekalet eder. Vekaletin altı aydan fazla sürmesi halinde yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve idari işlerini yürütmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.

c) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

ç) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak ve kabul edilen planları uygulamak.

d) Merkezin plan dahilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere her türlü çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma gruplarını oluşturmak, çalışma ve faaliyetleri yönlendirmek.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri, resmî kurum, özel kurum ve kuruluşlar ile amaca uygun ön çalışmalar yapmak ve ortak projeler üretmek.

f) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun toplantı gündemlerini belirlemek, Merkezin hazırladığı araştırma, uygulama ve çalışma plan ve projelerini değerlendirmek üzere Danışma Kuruluna sunmak.

g) Gerektiğinde Danışma Kurulunun toplanma önerisini Yönetim Kuruluna sunmak ve Danışma Kurulu toplantılarına ilgilileri davet etmek.

ğ) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri yapmak; Üniversite dışındaki diğer resmî veya özel kurum ve kuruluşlardan, ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim adamı, araştırıcı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak.

h) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı, Müdür tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından gösterilecek altı aday arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilir. Süresi bitmeden üyelikten ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere, yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az 4 defa ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin her türlü çalışmaları ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programları görüşmek ve karara bağlamak.

b) Danışma Kurulunun toplanmasına karar vermek.

c) Yıllık faaliyet planlarını görüşerek Rektöre sunmak.

ç) Merkeze bağlı birim ve işletmelerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen düzenlemeleri hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

d) Müdürün getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Müdür tarafından Üniversitenin içinden veya dışından önerilen kişiler arasından Rektör tarafından seçilen en çok on kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler, yeniden Danışma Kurulu üyeliğine seçilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(3) Müdürün başkanlık edeceği Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Danışma Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

(4) Danışma Kurulu, başkanın daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır. Danışma Kurulunun toplantılarına Müdür ve Yönetim Kurulu üyeleri de katılırlar. Müdürün önerisi üzerine veya doğrudan Yönetim Kurulu, gerektiğinde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulunda kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Toplantıda alınan kararlar istişari niteliktedir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin hazırladığı her türlü araştırma, eğitim, çalışma ve faaliyet plan ve projelerini değerlendirmek, bunların uygulama ve geliştirilmeleri yönünde önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerine ve gerektiğinde de Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.