2 Eylül 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30876

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/8/2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ş) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“l) Öğretim elemanları: Üniversitede görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrenci adayının Üniversiteye kayıt yaptırabilmesi için, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Üniversite tarafından belirlenen diğer koşulları sağlaması ile istenen belgelerle birlikte şahsen başvurması veya e-Devlet üzerinden kayıt yaptırması gerekir.”

“(5) Kaydını e-Devlet üzerinden yaptırabilecek olan adaylardan kayıt için belge istenmez. Bu yolla kayıt yaptıranların dışındaki adaylardan ise belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylanan örneği istenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin on üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(13) Bütün derslerden başarılı olduğu halde staj ve benzeri mezuniyet koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler, staj yaptığı döneme ait katkı payı/öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yenileme işlemi yapmak zorundadır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitenin önlisans ve lisans programlarına yapılacak öğrenci yatay geçişleri; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyılları olmak üzere iki yarıyıl esasına göre düzenlenir. Ancak, Senato kararı ile eğitim-öğretim üç yarıyıl olarak da düzenlenebilir.”

“(3) Bir eğitim-öğretim yılı en az yüz kırk öğretim günüdür. Yarıyıl sonu sınavları bu süreye dahil değildir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitedeki önlisans programlarının normal süresi yaz dönemleri hariç iki akademik yıl, lisans programlarının normal süresi yaz dönemleri hariç dört akademik yıldır.”

“(3) Önlisans programlarını tamamlamak için tanınan azami öğrenim süresi, yaz dönemleri hariç dört akademik yıldır.

(4) Lisans programları için azami öğrenim süresi yaz dönemleri hariç yedi akademik yıldır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Üniversitedeki derslerin amacı, içeriği, haftalık teorik ve uygulama saatleri dersi açan bölüm tarafından belirlenir. Dersin kredisi programın yürütüldüğü bölüm tarafından belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencinin her yarıyıl alabileceği azami kredi sayısı, öğrencinin akademik ortalamasına göre tespit edilir. Akademik ortalamayı oluşturan derslerin kredi toplamının 30 ve üzerinde olması durumunda; akademik ortalaması 2.00’ın altında olan öğrenciler bir yarıyılda en fazla 30 kredi, 2.00-2.49 arası olanlar en fazla 36 kredi, 2.50 ve üzeri olanlar ise en fazla 42 kredi alabilir. Akademik ortalamayı oluşturan derslerin kredi toplamı 30’un altında ise, öğrenci en fazla 30 kredilik ders alabilir. Yaz okulu hariç mezuniyet aşamasının son yarıyılında bulunan güz/bahar döneminden devamını alıp da geçemediği dersi olan ve üç ders sınavına girerek mezun olabilecek durumdaki öğrenciler de dâhil olmak üzere bir defaya mahsus en fazla ilave iki ders, ilgili yönetim kurulu kararı ile verilebilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin başlığı “Yabancı dil/bilimsel hazırlık programı” olarak değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(7) Yabancı dil hazırlık sınıfında ve lisans eğitim-öğretimi sırasında öğrenciler bu Yönetmeliğe tabi olurlar. Öğretim dili en az % 30 yabancı dil veya tamamen yabancı dil olan programların yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkçe eğitim yapan yükseköğretim programlarına ÖSYM’ce yerleştirilebilir.

(8) Bilimsel hazırlık programı bir yıl olup azami süresi iki yıldır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin başlığı “Staj, işyeri eğitimi ile mesleki uygulama dersleri” olarak, birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Müfredatlarında staj zorunluluğu bulunan önlisans/lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, stajlarını kendilerinin seçeceği ve ilgili staj komisyonunun onaylayacağı Üniversitenin ilgili birimleri ile kamu/özel kurum ve kuruluşlarında yapabilirler. Müfredatlarında işyeri eğitimi bulunan önlisans programlarına kayıtlı öğrenciler, işyeri eğitimlerini ilgili meslek yüksekokulunun Program İşyeri Eğitimi Komisyonu tarafından uygun görülen ve/veya yüksekokul müdürlüğünce protokol imzalanmış kamu/özel kurum ve kuruluşlarında yapabilirler.”

“(6) Önlisans/lisans programlarındaki öğrenciler, gerek görüldüğü takdirde ilgili kurul kararıyla mesleki uygulama derslerini hafta sonları da yapabilirler.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yarıyıl/dönem içi notlarının her birinin ders başarı puanına katkısı toplamı %30-%50 aralığında olmak koşulu ile ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir.

(4) Herhangi bir yarıyıl/dönem içi notunun ders başarı puanına katkısı yarıyıl/dönem sonu sınavının katkısından fazla olmaz.”

“(6) Her ders için bir yarıyıl/dönem sonu sınavı yapılır. Yarıyıl/dönem sonu sınavının ders başarı puanına katkısı %50-%70 aralığında olmak koşulu ile ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl/dönem başında belirlenir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(10) Bütünleme sınavı, başarısız olunan veya koşullu geçilen dersler için yarıyıl/dönem sonu sınavlarından sonra yapılan sınavdır. Devamsızlık nedeniyle başarısız olunan ve/veya yaz döneminde alınan dersler için bütünleme sınavı hakkı verilmez.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) İzin hakkını kullanıp da takip eden ilk yarıyılda kaydını yaptırmayan öğrencilerin, kayıt yaptırana kadar geçirdiği süreler öğrenim süresinden sayılır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfı ile bilimsel hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yabancı dille öğretim yapılan programlarda ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda dikey geçişle gelen öğrencilerin programa başlayabilmeleri için Üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenci, kullanıcı adıyla tanımlı e-posta adresini aktif durumda tutmak, sürekli e-postalarını takip etmek, Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adresi değiştiği takdirde yeni adresini otomasyon sistemi üzerinden güncellemek zorundadır. Öğrencinin takip etmemesi nedeniyle e-posta adresinin aktif olmaması durumunda e-postanın gönderildiği; yanlış veya eksik adres beyan edilmiş adrese yapılmış tebligatlar da öğrenciye tebliğ edilmiş sayılır.”

MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

21/8/2013

28742

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

20/7/2014

29066

2-

15/9/2014

29120 

3-

19/5/2015

29360

4

9/7/2015

29411

5-

10/12/2015

29558

6-

20/3/2016

29659

7-

14/8/2016

29801

8-

22/11/2016

29896

9-

3/1/2017

29937

10-

13/2/2017

29978

11-

15/4/2018

30392

12-

4/6/2018

30441

13-

27/9/2018

30548

14-

20/11/2018

30601