31 Ağustos 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30874

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

HAFİF YOLCU VE TİCARİ ARAÇLARDAN ÇIKAN EMİSYONLAR (EURO 5 VE

EURO 6) BAKIMINDAN VE ARAÇ TAMİR VE BAKIM BİLGİLERİNE ERİŞİM

KONUSUNDA MOTORLU ARAÇLARIN TİP ONAYI İLE İLGİLİ UYGULAMA

USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2009/22)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SVGM-2019/9)

MADDE 1 – 27/12/2009 tarihli ve 27445 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2009/22)’in 3 üncü maddesinin onuncu fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(AT)715/2007 Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen tarihten iki yıl sekiz ay sonrasına kadar, sekizinci fıkrasında belirtilen tarihten bir yıl sekiz ay sonrasına kadar, dokuzuncu fıkrasında belirtilen tarihten bir yıl dokuz ay sonrasına kadar ve onuncu fıkrasında belirtilen tarihten iki yıl sekiz ay sonrasına kadar aşağıdaki hükümler uygulanır:”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek I’indeki “Şekil I.2.4 – Tip onayı ve kapsam genişletmeleri için deney şartlarının uygulanması” başlıklı tabloda yer alan 5 numaralı dipnottaki “bir yıl sekiz ay” ibaresi “bir yıl dokuz ay” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek I’inin İlave 6’sında yer alan Çizelge 1’deki W, X, Y, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF ve ZG satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı çizelgede yer alan Açıklamalar kısmının sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Uygulama: Türkiye’de üretilen araçlar için Euro 6b fazı ve bu faz ile ilgili hükümler 1.10.2019 tarihine kadar uygulanabilir. Euro 6d uygulama tarihi itibariyle (EU)2018/1832, (EU)2017/1347, (EU)2017/1221, (EU)2017/1154 ve (EU)2017/1151 sayılı Regülasyonlar uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek XI’indeki 2.3.3 ve 2.3.4 maddelerinin ilk cümleleri sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(AT)715/2007 Yönetmeliğinin Ek I’inde yer alan Çizelge 2’de belirtilen Euro 6 emisyon sınırlarına göre tip onayı verilmiş araçlar için, (AT)715/2007 Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen tarihten sonraki iki yıl sekiz aydan itibaren, sekizinci fıkrasında belirtilen tarihten sonraki bir yıl sekiz aydan itibaren, dokuzuncu ve onuncu fıkralarında belirtilen tarihlerden sonraki bir yıl dokuz aydan itibaren OBD eşik sınırları aşağıdaki çizelgede verilmektedir:”

“(AT)715/2007 Yönetmeliğinin Ek I’inde yer alan Çizelge 2’de belirtilen Euro 6 emisyon sınırlarına göre tip onayı verilmiş araçlara, yeni tip onayları ve tip onayı mevcut yeni araçlar için (AT)715/2007 Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen tarihten sonraki iki yıl sekiz ay sonrasına kadar, sekizinci fıkrasında belirtilen tarihten sonraki bir yıl sekiz ay sonrasına kadar, dokuzuncu ve onuncu fıkralarında belirtilen tarihten sonraki bir yıl dokuz ay sonrasına kadar aşağıdaki OBD eşik sınırları imalatçının tercihine göre uygulanmalıdır:”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin Ek XI İlave 1’indeki 3.1.5 maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yeni tip onayları ve tip onayı mevcut yeni araçlar için, bu Ekin 2.9 uncu maddesine göre şart olan izleme, yeni tip onayları ve tip onayı mevcut yeni araçlar için (AT)715/2007 Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen tarihten sonraki iki yıl sekiz ay sonrasına kadar, sekizinci fıkrasında belirtilen tarihten sonraki bir yıl sekiz ay sonrasına kadar, dokuzuncu ve onuncu fıkralarında belirtilen tarihten sonraki bir yıl dokuz ay sonrasına kadar 0,1’e eşit ya da daha büyük bir IUPR’ye sahip olmalıdır.”

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/12/2009

27445

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

25/1/2012

28184

2-

25/1/2014

28893

3-

16/2/2015

29269

4-

22/8/2015

29453

5-

6/1/2016

29585

6-

13/8/2017

30153

7-

21/10/2017

30217