31 Ağustos 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30874

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS 1026-91 BAĞLAMA ELEMANLARI-ALTIKÖŞE SOMUNLAR-BÖLÜM

91: METRİK-NORMAL VE İNCE ADIMLI-KAYNAK EDİLEREK

KULLANILAN-MAMUL KALİTESİ A STANDARDI

İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-MS–2019/20)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 1026-91 (Aralık 2017) “Bağlama elemanları-Altıköşe somunlar-Bölüm 91: Metrik-Normal ve ince adımlı-Kaynak edilerek kullanılan-Mamul kalitesi A” standardının revizyonunun uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu standard, mamul kalitesi A olan, M3’ten M16’ya kadar anma ölçülerinde metrik normal adımlı ve M8’den M16’ya kadar anma ölçülerinde metrik ince adımlı vida dişli kaynak edilerek kullanılan altıköşe somunların tanımını, sınıflandırma ve özelliklerini, numune alma, muayene ve deneyleri ile piyasaya arz şeklini kapsar.

(2) Bu standardda belirtilen kaynak edilerek kullanılan somunlar, TS EN ISO 898-1’e göre mukavemet sınıfı 8.8’den küçük olan cıvatalarla bağlantı için uygundur.

(3) Bu standard, TS EN ISO 21670’te belirtilmiş olan parçaya kaynak edilerek kullanılan flanşlı altıköşe somunları kapsamaz.

(4) Bu standardda, “mamul kalitesi A olan, metrik normal ve ince adımlı, kaynak edilerek kullanılan, altıköşe somun” ifadesi yerine sadece “somun” terimi kullanılmıştır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS 1026-91 “Bağlama elemanları-Somunlar-Altıköşe-Kısım 91 faturalı-Metrik-Normal ve ince adımlı-Mamul kalitesi a-Kaynak edilerek kullanılan” standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun 18/12/2017 tarihli toplantısında revize edilen, TS 1026-91 (Aralık 2017) “Bağlama elemanları-Altıköşe somunlar-Bölüm 91: Metrik-Normal ve ince adımlı-Kaynak edilerek kullanılan-Mamul kalitesi A” standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS 1026-91 (Aralık 2017) “Bağlama elemanları-Altıköşe somunlar-Bölüm 91: Metrik-Normal ve ince adımlı-Kaynak edilerek kullanılan-Mamul kalitesi A” standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS 1026-91 (Aralık 2017) “Bağlama elemanları-Altıköşe somunlar-Bölüm 91: Metrik-Normal ve ince adımlı-Kaynak edilerek kullanılan-Mamul kalitesi A” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS 1026-91 (Aralık 2017) “Bağlama elemanları-Altıköşe somunlar-Bölüm 91: Metrik-Normal ve ince adımlı-Kaynak edilerek kullanılan-Mamul kalitesi A” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS 1026-91 (Aralık 2017) “Bağlama elemanları-Altıköşe somunlar-Bölüm 91: Metrik-Normal ve ince adımlı-Kaynak edilerek kullanılan-Mamul kalitesi A” standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan standard

MADDE 8 – (1) 4/12/1996 tarihli ve 22837 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü) Tebliğ No: Mecburi Standart 96/125-126 ile mecburi uygulamaya konulan TS 1026-91 “Bağlama elemanları-Somunlar-Altıköşe-Kısım 91 faturalı-Metrik-Normal ve ince adımlı-Mamul kalitesi a-Kaynak edilerek kullanılan” standardı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.