27 Ağustos 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30871

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ AROMA VERİCİLER VE AROMA VERME

ÖZELLİĞİ TAŞIYAN GIDA BİLEŞENLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Uyum ve geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) (05.117) FL numaralı p-Mentha-1,8-dien-7-al adlı aroma verici madde, (07.127) FL numaralı p-Mentha-1,4(8)-dien-3-one adlı aroma verici madde, (10.066) FL numaralı Furan-2(5H)-one adlı aroma verici madde, (11.008) FL numaralı 2-Aminoacetophenone adlı aroma verici madde ve (13.175) FL numaralı 4-Acetyl-2,5-dimethylfuran-3(2H)-one adlı aroma verici madde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren piyasaya arz edilmez ve gıdaların üretiminde kullanılmaz.

(2) (05.117) FL numaralı p-Mentha-1,8-dien-7-al adlı aroma verici madde, (07.127) FL numaralı p-Mentha-1,4(8)-dien-3-one adlı aroma verici madde, (10.066) FL numaralı Furan-2(5H)-one adlı aroma verici madde, (11.008) FL numaralı 2-Aminoacetophenone adlı aroma verici madde ve (13.175) FL numaralı 4-Acetyl-2,5-dimethylfuran-3(2H)-one adlı aroma verici madde ile bu aroma verici maddelerden herhangi birini içeren bir gıdanın ithalatına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren izin verilmez.

(3) İşletmeciler EK I, Bölüm A, Kısım 2 Tablo 1’de yer alan (09.931), (12.054), (13.058), (15.004), (15.057), (15.079), (15.109), (15.113), (16.016), (16.032), (16.090), (16.111), (16.119), (17.038) FL numaralı aroma verici maddeler ile ilgili düzenlemelere bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde uyum sağlarlar.

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce piyasaya arz edilmiş olan ve (07.127), (11.008), (13.175) FL numaralı aroma verici maddeleri içeren bir gıda raf ömrü süresince piyasada bulunabilir.

(5) Dördüncü fıkrada belirtilen geçiş süresi aroma verici maddelerin karışımları için geçerli değildir.

(6) (21.001) FL numaralı Pyroligneous distillate adlı diğer aroma verici için uygulama süresi 19/9/2023 tarihine kadardır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK I, Bölüm A, Kısım 2 Tablo 1’de yer alan (05.117), (07.127), (10.066), (11.008), (13.175) FL numaralı aroma verici maddelere ait satırlar yürürlükten kaldırılmış ve aynı tabloda yer alan (05.173), (09.931), (12.054), (13.058), (15.004), (15.057), (15.079), (15.109), (15.113), (16.016), (16.032), (16.090), (16.111), (16.119), (17.038) FL numaralı aroma verici maddelere ait satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

29/12/2011

28157 (3. Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

22/3/2014

28949

2-

25/10/2014

29156

3-

11/2/2016

29621

4-

24/1/2017

29958

5-

27/12/2017

30283