25 Ağustos 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30869

YÖNETMELİK

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesine bağlı olarak kurulan Akdeniz Üniversitesi Özel Gereksinimli Bireyler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesi Özel Gereksinimli Bireyler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ÖGBM): Akdeniz Üniversitesi Özel Gereksinimli Bireyler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Özel Gereksinimli Bireyler Eğitimi: Bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından anlamlı düzeyde farklılık gösteren bireylerin, eğitim ve sosyal özelliklerini karşılamak üzere geliştirilmiş eğitim programlarını ve özel olarak yetiştirilmiş personel ile uygun ortamlarda sürdürülen eğitimi,

d) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Özel gereksinimli bireylere ve ailelerine destek hizmetleri sunmak.

b) Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğrencileri ile diğer fakülte ve kuruluşların ilgili bölümlerine uygulama ve eğitim olanağı sağlamak.

c) Özel eğitim alanında karşılaşılan güçlükleri en aza indirmek için ilgili kamu kurumları ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak hizmet içi eğitim programları, kurslar ve seminerler düzenlemek, eğitimci, yönetici, uzman ve ailelere danışmanlık hizmeti vermek, ulusal ve uluslararası kongre, konferanslar ve bilimsel toplantılar düzenlemek veya bunları desteklemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Erken çocukluk dönemi (0-8 yaş), ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde, birlikte ve/veya ayrı eğitim kurumlarına devam eden, gelişimsel ve akademik disiplin alanlarında akranlarına göre ek gereksinimlere ihtiyaç duyan bireylere yönelik değerlendirme ve danışmanlık hizmetlerini gerçekleştirmek.

b) Uygun eğitsel ve gelişimsel önlemleri belirleyecek kararlar almak ve bu kararlar doğrultusunda, eğitim programı ve programa ilişkin eğitim materyalleri geliştirerek gerekli görülen bireyleri eğitime almak, aile ve öğretmen rehberliği yapmak ve uygun eğitim ortamlarına çocukların yönlendirilip uygun eğitsel ve gelişimsel düzenlemelerin yapılmasını desteklemek ve izlemek.

c) Kamu kurumları, özel kuruluşlar, şirketler, vakıf ve derneklerle birlikte veya bağımsız olarak program, proje ve eğitimler geliştirmek ve uygulamak.

ç) Ailelerin, eğitimcilerin ve uzmanların gereksinimlerini karşılayacak her türlü yayın ve bilimsel faaliyetlerde bulunmak.

d) Üniversite bünyesindeki ilgili fakülte ve birimler ile diğer üniversitelerin ilgili fakülte ve birimleri ile ilişki kurmak, lisans ve lisansüstü öğrencilerin uygulamalı eğitimlerine katkıda bulunmak.

e) Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Üniversitenin diğer birimleri ile işbirliği ve ortak çalışmalar gerçekleştirmek.

f) Rektörlük tarafından talep edilen özel eğitim alanı ile ilgili çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevi başında bulunmadığı hallerde yerine müdür yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Vekalet süresi altı ayı geçemez. Vekaletin altı aydan fazla sürmesi durumunda yeni Müdür, Rektör tarafından aynı yöntemle görevlendirilir.

(2) Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenisi görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından belirlenen görevleri yerine getirir.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna üye seçimi için Rektöre öneride bulunmak.

ç) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma, uygulama ve eğitim programlarına ilişkin yıllık faaliyet planları hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşüne sunmak ve ilgili kararların alınmasını sağlamak.

e) Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında yıl sonunda Rektörlüğe rapor sunmak.

f) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

g) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek.

ğ) Merkezin personel ihtiyacını tespit ederek Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

h) Merkezin Özel Eğitim Bölümüyle koordinasyonunu sağlamak ve Merkezin etik ve bilimsel kurallar ile Üniversite ilkeleri doğrultusunda faaliyet göstermesini temin etmek.

ı) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve personelin görevlerini; sorumlulukları çerçevesinde, etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve bu Yönetmeliğe göre sürdürüp sürdürmediğini denetlemek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitede görev yapan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin, Yönetim Kurulu üyeliği düşer. Üyeliği düşen üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır. Gerekli durumlarda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(5) Müdürün olmadığı zamanlarda toplantıya müdür yardımcılarından biri başkanlık eder.

(6) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün Merkezin amaçları doğrultusunda hazırladığı araştırma, uygulama ve eğitim programlarına ilişkin yıllık faaliyet planlarını görüşerek Rektörlüğe sunmak.

b) Danışma Kurulunca sunulan önerilerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli kararları almak.

c) Merkezin idari ve diğer gereksinimlerini belirlemek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkez projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak ve Merkez faaliyetleri ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere oluşturulur.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, aşağıda belirtilen alanlarda toplam en az on iki en fazla yirmi üyeden oluşur:

a) Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinden en az bir üye.

b) Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi özel eğitim alanıyla ilgili anabilim dallarından en az üç üye.

c) Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesinden en az üç üye.

ç) Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinden en az bir üye.

d) Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden en az bir üye.

e) Akdeniz Üniversitesi dışından üç üye.

(3) Danışma Kurulu üyeleri, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle aynı birimlerden yeni bir üye görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(4) Üst üste iki kez Danışma Kurulu toplantısına katılmayan üyenin, Danışma Kurulu üyeliği düşer. Üyeliği düşen üyenin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(5) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine Müdür tarafından belirlenen bir tarihte ya da Danışma Kurulu üyelerinden beşinin yazılı istemi üzerine yılda en az bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(6) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili genel ilkeleri değerlendirerek görüş belirtmek.

b) Merkezde yürütülen çalışmaları değerlendirmek.

c) Merkezin çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak.

ç) Gerektiğinde Merkezin faaliyetlerine fiilen katkıda bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 12 – (1) Merkez faaliyetleri ve araştırmaları kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13 – (1) 23/12/2009 tarihli ve 27441 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz Üniversitesi Özel Gereksinimli Kişiler Uygulaa ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.