24 Ağustos 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30868

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

TS 10970 FORMLAR-YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ STANDARDINA VE TS 8737

“YAPI RUHSATI” STANDARDINA İLİŞKİN TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 2/5/2018 tarihli ve 30409 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi Standardına ve TS 8737 “Yapı Ruhsatı” Standardına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.