22 Ağustos 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30866

YÖNETMELİK

İzmir Ekonomi Üniversitesinden:

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/10/2017 tarihli ve 30205 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “öğretim” ibaresi “öğretim,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “herhangi” ibaresi “herhangi bir” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Fakültede eğitim dili; klinik iletişim becerileri uygulamaları, simüle hasta görüşmeleri ve hasta başı eğitimleri dışında İngilizcedir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Anadili Türkçe olmayan öğrencilerin; Tıp Fakültesi ikinci sınıf eğitimine başlamadan önce YÖK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak Türkçe yeterlik belgesini almaları gerekir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasına “yanı sıra” ibaresinden sonra gelmek üzere “bağımsız öğrenme,” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Bir öğrencinin her yarıyılda alacağı normal ders yükü 30 AKTS kredisidir. Öğrenciler, üst sınıftan zorunlu Fakülte derslerini alamazlar.

(6) Öğrenci normal ders yüküne ilave olarak; tekrarlaması gereken ortak zorunlu ve/veya seçmeli dersleri alabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İlgili yarıyıl sonunda Fakülte dersinden/derslerinden devam koşulunu yerine getiren ancak dersten / derslerden DC, DD, FD veya FF notu olan öğrencilere bütünleme sınav hakkı tanınır.”

“(6) Öğrenciler birinci sınıfın sonunda, notla ölçülen derslerden en az “DD” ve yeterlilikle değerlendirilen derslerden “S” almış ve genel not ortalaması en az 1,50 ise ikinci sınıf derslerini almaya hak kazanır. Ortak zorunlu ders dışındaki Fakülte derslerinden “FF”, “FD”, “NA” ya da “U” notu olanlar bu dersleri öncelikli olarak alıp başardıktan sonra ikinci sınıfa devam hakkı kazanır. Genel not ortalaması en az 1,50 olanlardan, ortak zorunlu dersleri “FF”, “FD”, “NA” ya da “U” notu olanlar bu dersleri başarılı oluncaya kadar üçüncü sınıf sonuna kadar normal ders yüküne ilaveten alabilirler.

(7) İkinci sınıf sonunda notla ölçülen derslerden en az “DD” ve yeterlilikle değerlendirilen derslerden “S” almış ve genel not ortalaması en az 1,70 olanlar üçüncü sınıf derslerini alabilir. Üniversite dersleri dışındaki Fakülte derslerinden “FF”, “FD”, “NA” ya da “U” notu olanlar bu dersleri öncelikli olarak alıp başardıktan sonra üçüncü sınıfa devam hakkı kazanır. Genel not ortalaması en az 1,70 olanlardan Üniversite dersleri “FF”, “FD”, “NA” ya da “U” notu olanlar bu dersleri başarılı oluncaya kadar üçüncü sınıf sonuna kadar normal ders yüküne ilaveten alabilirler.

(8) Üçüncü sınıf sonunda her dersten en az “DD” alıp, genel not ortalaması en az 1,80 olanlar dördüncü sınıfa geçer. “FF”, “FD” veya “NA” notu olan dersi bulunanlar bu dersleri öncelikli olarak alıp başardıktan sonra dördüncü sınıfa devam hakkı kazanır.

(9) Dördüncü ve beşinci sınıflar birlikte değerlendirilir. Beşinci sınıf sonunda bütün derslerden en az “DD” almış ve genel not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler altıncı sınıf (ön hekimlik) uygulama dilimlerine geçmeye hak kazanır. Öğrenciler, dördüncü veya beşinci sınıflarda “FF”, “FD” veya “NA” notu olan dersleri, ilk açıldığında başarılı oluncaya kadar almakla yükümlüdürler.

(10) Altıncı sınıf ön hekimlik uygulama dilimleri yeterliliğe dayalı olarak değerlendirilir. Bu yıl uygulamalarının tamamından “S” notu alan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır. “U” notu alanlar bu dersi başarılı oluncaya kadar almakla yükümlüdürler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Fakülte dersleri için kullanılacak değerlendirme yöntemleri ve bunların tarihleri ilgili yarıyıl başında ilan edilir. Fakülte dersleri için yapılan final ve bütünleme sınavları Üniversite tarafından tespit ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır.”

“(4) Öğrenciler, ilan edilen gün ve saatte sınavlara girmek zorundadır. Kabul edilen bir mazeret dışında, sınavın kuramsal ve uygulamalı kısımlarından herhangi birine ya da zamanında sınava girmeyen öğrencinin notu sıfır kabul edilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 14 üncü maddenin ikinci fıkrası 2019 ve sonrasında kayıt olan öğrencilere uygulanır. 2018 yılı ve öncesinde kayıt olan öğrencilerin hastalarla Türkçe iletişim kurabilmeleri açısından üçüncü yılın sonuna kadar YÖK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak Türkçe yeterlik belgesini almaları gerekir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/10/2017

30205

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/5/2018

30429