20 Ağustos 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30864

YÖNETMELİK

Biruni Üniversitesinden:

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Biruni Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Biruni Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başhekim: Biruni Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimini,

b) Merkez: Biruni Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Biruni Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Müdür Yardımcısı: Biruni Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısını,

d) Mütevelli Heyeti: Biruni Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Rektör: Biruni Üniversitesi Rektörünü,

f) Tıp Fakültesi: Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesini,

g) Üniversite: Biruni Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Biruni Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin faaliyet gösterdiği tüm alanlarda eğitim ve öğretim hizmetleri vermek, bilimsel araştırmalar yapmak, her alanda sağlık hizmeti vermek, her düzeyde sağlık personeli yetiştirilmesine katkı sağlamak, Üniversite bünyesindeki tüm fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri ile yurt içindeki veya yurt dışındaki diğer kurumlarla iş birliği yapmak ve böylece faaliyetlerinin etkili ve verimli olmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sağlık hizmeti almak üzere Merkeze başvuran kişilere çağdaş, bilimsel ve güvenilir hizmet vermek.

b) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren fakülte ve diğer eğitim-öğretim birimleri öncelikli olmak üzere, sağlık araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin alt yapıyı hazırlamak.

c) Merkezin bulunduğu bölgede ve ulusal veya küresel düzeyde sağlığın korunması ve geliştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak projeler geliştirmek ve yürütmek.

ç) Sağlıklı toplum geliştirilmesi için gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yaparak ulusal veya küresel düzeyde bilimsel ortamlar ile toplum arasında bütünleşmeye katkı vermek.

d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek.

e) Toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

f) Merkeze bağlı hizmet birimlerinde modern sağlık tesisi yönetimi ilkeleri doğrultusunda ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesini sağlamak.

g) Mütevelli Heyetinin, Rektörün ve Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Yönetim Kurulu.

b) Başhekim.

c) Müdür.

Yönetim Kurulu

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör, Başhekim, Müdür, Müdür Yardımcısı ve Rektörün görevlendirdiği en fazla üç öğretim üyesinden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu, Rektörün başkanlığında ayda en az bir kez, önceden belirlenen gündem ile toplanır. Müdür, Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Rektörün olmadığı durumlarda Müdür başkanlığa vekâlet eder. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulu, çalışmalarında Mütevelli Heyetine karşı sorumludur.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıllık akademik çalışma raporu, plan ve programları karara bağlamak.

b) Merkez bünyesinde kurulacak proje grubu, ünite, komite veya komisyonların çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

c) Kuruluş amacına uygun çalışma alanlarında kararlar almak.

ç) Sağlık alanında yeni ünite veya birimlerin kurulması konusunu Mütevelli Heyetinin onayına sunmak.

d) Merkezin yıllık bütçesini, kadro ve personel ihtiyaçlarını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Mütevelli Heyetine sunmak.

Başhekim

MADDE 10 – (1) Başhekim; Tıp Fakültesinin hekim öğretim üyeleri arasından, Rektörün teklifi üzerine Mütevelli Heyetinin onayı ile üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Başhekim aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Gerektiğinde Rektörün teklifi Mütevelli Heyetinin onayı ile Başhekim üç yıllık süre dolmadan da görevinden alınabilir. Başhekimin önerisi ve Müdürün uygun görüşü üzerine Rektörün onayı ile Başhekim yardımcıları görevlendirilebilir. Başhekimin görevi sona erdiğinde Başhekim Yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer.

Başhekimin görevleri

MADDE 11 – (1) Başhekimin görevleri şunlardır:

a) Tıbbi hizmetlerin strateji, hedef, politika, prosedür ve standartlarını oluşturmak ve uygulatmak.

b) Bilimsel veriler, klinik rehberler ve Merkezin amaçları doğrultusunda sunulan tıbbi hizmetlerin performansını izleyerek yönlendirmek.

c) Verilen hizmetlerin altyapısının oluşturulmasını sağlamak.

ç) Verilen tıbbi hizmetlerin kalitesinin sürekli geliştirilmesine katkı sağlamak.

d) Hizmetin gerekleri doğrultusunda sağlık personelinin sevk ve idaresini sağlamak.

e) Tıp Fakültesi öğrencileri ve uzmanlık eğitiminde bulunanların eğitim ve pratiklerini geliştirmek, Merkezdeki hizmetlere katkılarını artırmak üzere Dekanlık ve anabilim dalı başkanları ile ortak programlar düzenlemek.

Müdür

MADDE 12 – (1) Müdür; en az lisans düzeyinde eğitim almış kişiler arasından Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür sağlıkla ilgili birimlerin ve idari birimlerin yöneticisidir. Müdür, gerektiğinde Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile üç yıllık süre dolmadan da görevinden alınabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 13 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, amaçları doğrultusunda Merkezin işleyişini temin etmek.

b) Müdür Yardımcısının görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunmak, alt yönetici ve birim sorumlularını görevlendirmek.

c) Merkezin araştırma, sağlık, idari, teknik destek hizmet üniteleri ile bağlı birimlerinin amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkili, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak.

ç) Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri almak, gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak.

d) Merkez ve bağlı birimlerinde oluşturulan proje grubu, ünite, komite ve komisyonların işleyişini denetlemek.

e) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

f) Çalışmaları ile ilgili yıllık raporları Yönetim Kuruluna sunmak.

g) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını, hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmeleri hazırlamak, uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

ğ) Rektör ve Mütevelli Heyeti tarafından Merkez ile ilgili olarak verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez üniteleri ve bağlı birimleri

MADDE 14 – (1) Hastanede ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile hastanenin idari işlerinde görevli olanlar, yürüttükleri hizmetler açısından Başhekim, Müdür ve Müdür Yardımcısına karşı sorumludur.

(2) İlgili akademik birimler sorumluluk alanlarına giren Merkez bölgelerinde hastane hizmetlerinin en verimli ve en iyi şekilde gerçekleştirilmesi açısından hastane yönetimi ile iş birliği ve koordinasyon içinde bulunur.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Biruni Üniversitesi Rektörü yürütür.