20 Ağustos 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30864

YÖNETMELİK

Biruni Üniversitesinden:

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Biruni Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Biruni Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başhekim: Biruni Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimini,

b) Diş Hekimliği Fakültesi: Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

c) Merkez: Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Biruni Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

d) Mütevelli Heyet: Biruni Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Rektör: Biruni Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Biruni Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; özellikle halkın ağız ve diş sağlığını ilgilendiren, en ileri tanı ve tedavi yöntemlerini sunmak amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak, ihtiyaç ve beklentilere uygun, kaliteli, hasta haklarına saygılı modern bir ağız ve diş sağlığı hizmeti sunmak ve sağlık bilimleri arasında ön lisans, lisans, lisansüstü eğitim-öğretime devam eden öğrencilerin eğitim ve uygulamalarına akademik katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ağız ve diş sağlığı ile ilgili alanlarda, 5 inci maddede belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için araştırma ve uygulamalar yaptırmak üzere programlar düzenlemek, araştırma ve uygulamaları gerçekleştirmek amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.

b) Ağız ve diş sağlığı alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretime devam eden öğrencilere eğitimleriyle ilgili yardımcı hizmetleri sunmak üzere gerekli düzenlemeleri yapmak.

c) Ağız ve diş sağlığı alanında hizmet içi kurslar, paneller, seminerler ve benzeri faaliyetleri düzenlemek.

ç) Ağız ve diş sağlığı hizmetleri alanında yapılan araştırma, eğitim ve uygulamalara destek olmak üzere, Merkez bünyesinde uygulama birimleri veya üniteleri kurmak ve işletmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Yönetim Kurulu.

b) Başhekim.

c) Müdür.

Yönetim Kurulu

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulunun başkanı Rektördür. Yönetim Kurulu; Rektör, Başhekim, Müdür ve Rektörün onayı ile üç yıl süre ile görevlendirilen Üniversitede görevli iki öğretim üyesi dahil beş kişiden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, yılda en az iki kez, belirlenen gündem doğrultusunda toplanır. Rektör gerektiğinde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(5) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla, varsa birim yöneticileri davet edilebilir.

(6) Yönetim Kurulu, çalışmalarında Mütevelli Heyetine karşı sorumludur.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıllık akademik çalışma raporu, plan ve programları karara bağlamak.

b) Merkez bünyesindeki grup, ünite veya birimlerin çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

c) Merkezin kuruluş amacına uygun çalışma alanlarında kararlar almak.

ç) Ağız ve diş sağlığı alanında yeni ünite veya birimlerin kurulması konusunda Mütevelli Heyetine sunulmak üzere teklif hazırlamak.

d) Merkezin yıllık çalışmalarını denetleyerek sonuçlarını rapor halinde Rektörün bilgisine sunmak.

e) 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

Başhekim

MADDE 10 – (1) Başhekim; Merkezin üst yöneticisidir. Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile üç yıl için görevlendirilir. Başhekim, Merkezin tıbbi ve akademik tüm faaliyetlerinden Rektöre ve Mütevelli Heyete karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Başhekim, gerektiğinde aynı usulle görevden alınabilir.

Başhekimin görevleri

MADDE 11 – (1) Başhekimin görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezdeki araştırma ve proje çalışmalarında; proje ekiplerini kurmak, koordinasyon ve denetimi sağlamak.

c) Merkezdeki hizmetlerin hedef ve stratejilerini oluşturmak ve gerekli planlama, koordinasyon ve bilgilendirmeyi gerçekleştirmek.

ç) Tıbbi standartlar ve Merkezin hedef ve değerleri doğrultusunda, grup genelinde sunulan tıbbi hizmetlerin performansını izleyerek yönlendirmek.

d) Sunulan tıbbi hizmetlerin altyapısının oluşturulmasına ve teknolojik ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak.

e) Merkez bünyesinde ve Merkeze bağlı tüm ünite ve birimlerde tıbbi hizmetlerin kalitesinin sürekli geliştirilmesine katkı sağlamak.

f) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri ve uzmanlık eğitiminde bulunanların eğitim ve pratiklerini geliştirmek, Merkezdeki hizmetlere katkılarını artırmak üzere Dekanlık ve anabilim dalı başkanları ile ortak programlar düzenlemek.

g) Akademik personel ihtiyacını belirleyip, Merkez faaliyetleri ile ilgili yıllık raporları Yönetim Kuruluna sunmak.

Müdür

MADDE 12 – (1) Müdür; sağlık sektöründe deneyimli kişiler arasından Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet Başkanı tarafından üç yıllık bir süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, gerektiğinde Rektörün teklifi üzerine, Mütevelli Heyetinin onayı ile üç yıllık süre dolmadan da görevinden alınabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 13 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

b) Merkezin stratejik planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

c) Merkezdeki ünite veya birim faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini denetlemek.

ç) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımını sağlamak amacıyla girişimlerde bulunmak.

d) Gerektiğinde Merkeze bağlı çalışma grupları kurmak.

e) Merkeze bağlı personelin ve fiziki organların kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun olarak düzenli çalışmasını sağlamak, gerektiğinde Rektörün onayıyla çalışma birimleri açmak.

f) Merkez birimlerine yönetici ve personel istihdamı için teklifte bulunmak, Rektörün onayıyla alım sürecini tamamlamak.

g) Merkeze alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde giriş ve çıkış, yılsonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılması ile kurulacak muayene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek.

ğ) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımı ile cihaz, diğer demirbaş ve sarf malzeme temin ve bakım-onarım ihtiyacı ile bina bakım-onarım ihtiyacının tespiti, zamanında temin edilmesi ve yapılması için gerekli tedbirleri almak, koordinasyonu sağlamak ve girişimde bulunmak.

h) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını, hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmeleri hazırlamak, uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

ı) Merkez personel ihtiyacını belirleyip, Merkez faaliyetleri ile ilgili yıllık raporları Yönetim Kuruluna sunmak.

i) Yönetim Kurulunun vermiş olduğu kararları uygulatmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Raporlar

MADDE 14 – (1) Merkezde tedavi görenlere ihtiyaç halinde verilecek istirahat raporları tedaviyi uygulayan hekim tarafından düzenlenir ve Başhekim tarafından onaylanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Biruni Üniversitesi Mütevelli Heyetinin konu ile ilgili aldığı kararlar uygulanır.

Uygulama ve Araştırma Merkezi ünitelerinin ve bağlı birimlerinin çalışma usul ve esasları

MADDE 16 – (1) Merkezde ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, yürüttükleri hizmetler açısından Merkez Başhekim ve Genel Müdüre karşı sorumludur.

(2) Merkezde verimlilik ve hizmet kalitesinin artırılması, hizmet kontrolünün sağlanması ve değerlendirilmesi amacıyla proje grubu, kurul, komisyon ve komite ya da bağlı birimler oluşturulabilir.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Biruni Üniversitesi Rektörü yürütür.