19 Ağustos 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30863

YÖNETMELİK

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkez Müdürünü,

ç) Rektör: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin çeşitli akademik birimleri ile işbirliği içerisinde yurt içi ve yurt dışında psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili araştırmalar ve danışmanlıklar yapmak, uygulamalar geliştirmek ve eğitimler sunmak, bu yolla psikolojik danışma ve rehberlik alanının gelişimine katkıda bulunmak.

b) Üniversite öğrencilerinin kendilerini tanımaları, sağlıklı kararlar verebilmeleri, problem çözme ve iletişim becerileri kazanmaları, Üniversite olanaklarından en yüksek seviyede faydalanabilmeleri, Üniversite yaşamına uyum sağlamaları, iyi oluş düzeylerini artırmaları ve kişisel, sosyal, duygusal, bilişsel ve kariyer gelişimlerine yardım etmek amacıyla psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanı ile ilgili konularda yurt içinde ve yurt dışında uygulama, araştırma ve incelemeler yapmak, yapılmakta olan çalışmalara katılmak ve desteklemek, bu faaliyetlere yönelik projeler geliştirmek.

b) Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanı ile ilgili konularda çeşitli kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek.

c) Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, eğitimler ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

ç) Çeşitli konularda seminerler, konferanslar düzenleyerek bireylerin gelişimlerine katkıda bulunmak.

d) İhtiyaç duyan ve merkeze başvuran öğrencilere kendilerini tanımaları, kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki alanlarda yaşadığı sorunları çözebilmeleri, gerçekçi kararlar almaları, kapasitelerini geliştirmeleri, çevresine sağlıklı ve dengeli uyum sağlamaları ve kendilerini gerçekleştirmeleri amacıyla psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmak.

e) Üniversiteye yeni başlayan öğrencilere yönelik duruma alıştırma (oryantasyon) çalışmaları yapmak, öğrencileri sosyal destek kaynakları, çeşitli olanaklar ve koşullar hakkında bilgilendirmek.

f) Öğrencilere yönelik önleyici ve koruyucu hizmetler kapsamında psiko-eğitsel programlar geliştirmek ve uygulamak.

g) Üniversitelerde Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanı ile ilgili lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde seminerler düzenlemek; bu yolla öğrencileri özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak; bu alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek.

ğ) Psikolojik Danışma ve Rehberlik konusundaki gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak.

h) Psikolojik Danışma ve Rehberlik konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı kurmak.

ı) Öğrencileri riskli davranış ve durumlardan (alkol, sigara, uyuşturucu madde ve benzeri) korumaya yönelik psiko-eğitsel programlar geliştirmek ve uygulamak.

i) Merkezin amaçları doğrultusunda çeşitli yayınlar yapmak.

j) Yönetim Kurulunun karar verdiği diğer alanlarda faaliyetlerde bulunmak.

k) Bütün bu faaliyetlerde bulunurken Psikolojik Danışma ve Rehberlik programı öğretim elemanları ile işbirliği içinde, bilimsel temelde ve psikolojik danışma mesleğinin etik kurallarına uygun davranmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, merkezin çalışma alanı ile ilgili olarak, ilgili üniversitenin psikolojik danışma ve rehberlik anabilim dalında görev yapan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.

(2) Müdürün önerisi ile çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulunda görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Merkezi temsil eden Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar. Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunar.

(2) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili olarak, Üniversitenin rehberlik ve psikolojik danışmanlık anabilim dalında görev yapan öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen toplam beş üyeden oluşur. Görevlendirilecek öğretim elemanı bulunamadığında Müdürün önerisi ile merkezdeki öğretim görevlileri Rektör tarafından yönetim kurulu üyesi olarak atanır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan istifa eden, boşalan, yazılı mazereti olmadan üst üste üç toplantıya katılmayan ya da altı aydan fazla yurt içi ya da yurt dışında görevlendirilen üyenin yerine yenisi görevlendirilir. Yeni görevlendirilen üye, ayrılan üyenin görev süresini tamamlar.

(2) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az üç kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulunun kararları oy çoğunluğu ile alınır. Müdür yardımcısı oy hakkı olmadan Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarını desteklemek için, ilgili alanlarda deneyim sahibi Üniversitenin öğretim elemanları veya istekleri halinde kamu ve özel kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen 7 kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün yazılı daveti üzerine en az yılda bir defa toplanır ve tavsiye nitelikli kararlar alır. Danışma Kurulunun toplantılarında salt çoğunluk aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve yönetsel planları değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen bilimsel araştırma ve uygulamalar için alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerine ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.