19 Ağustos 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30863

YÖNETMELİK

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden:

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Spor bilimleri uygulama alanında, Üniversitenin bulunduğu bölgede spor bilimleri konusunda eğitim vermek, konuyla ilgili araştırma projeleri hazırlamak, yönlendirmek ve araştırma yapmak isteyenlere bilimsel kaynak sağlamak.

b) Sportif performansı geliştirmeye yönelik, amatör ve profesyonel sporcular üzerine araştırmalar yapmak, her yaş grubu için fiziksel aktivite programları düzenlemek ve önermek.

c) Üniversitenin bulunduğu bölge başta olmak üzere Türkiye genelinde, spor bilimleri konusunda ilgili farklı disiplinlerle işbirliği sağlamak.

ç) Üniversitenin bulunduğu bölge başta olmak üzere Türkiye genelinde, sportif yetenek seçimi taraması yapmak ve branşlara yönlendirmek.

d) Spor yaralanmalarının önlenmesinde koruyucu sağlık hizmeti sunmak, yaralanmış sporcular başta olmak üzere özel gruplar ve engellilere yönelik rehabilitasyon programları hazırlamak ve uygulamak.

e) Spor bilimleri ile ilgili konferans, sempozyum, seminerler ve kongreler düzenleyerek spor bilimleri konusunda yayın faaliyetlerinde bulunmak.

f) Üniversite personelinin ve bölge halkının fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimine katkı sağlayacak kurslar, turnuvalar ve fiziksel aktivite programları düzenlemek ve bunların yürütülmesini sağlamak.

g) Spor bilimleri konusunda yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak bilgi alışverişi ve eleman yetiştirmede koordinasyonu sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Lisans ve lisansüstü öğrencilerine araştırma desteği sağlamak.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırmalar yapmak, araştırmalara destek sağlamak ve uygulanan yöntemlere yeni uygulama modelleri katmak, araştırma yapmak isteyen lisans ve lisansüstü öğrencilerine önerileri konusunda uzman öğretim elemanları tarafından bilimsel araştırma zeminini hazırlamak, bilimsel ortamda sunulacak araştırmalara destek sağlamak.

c) Yetenek seçimi taraması ile spora yeni başlayan kişilere sağlık taramaları yapmak, uyguladığı motor testler sonucunda uygun spor dalına yönlendirmek.

ç) Amatör ve profesyonel sporculara performans testleri uygulanarak mevcut durumlarını tespit etmek ve performansı geliştirici paket programlar hazırlamak.

d) Spor yaralanmaları ve sakatlanmalarına karşı önleyici bilgi ve becerilerin kazandırılmasına yönelik eğitimlerin verilmesini sağlamak.

e) Sportif performans ölçümü yapılarak her yaş grubuna yönelik sportif yönlendirme hizmetleri vermek.

f) Spor bilimleri ve sporcu sağlığı alanında çalışan antrenör, kondisyoner, masör, fizyoterapist ve doktor gibi personele sürekli eğitim programları düzenleyerek bölgenin spor bilimleri ve sporcu sağlığı konusundaki hizmet kalitesini arttırmak.

g) Üniversite içinden veya dışından Merkezin amacı ile ilgili olarak talep edilmesi halinde danışmanlık hizmeti vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun kadrolu öğretim üyeleri arasından görevlendirilir. Müdürün görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir veya gerektiğinde görev süresi dolmadan Rektör tarafından görevinden alınabilir.

(2) Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin düzenli çalışmasını sağlamakla görevlidir, bu amaçla her türlü tedbiri alır,  Merkez çalışmalarının düzenli yürütülmesinden ve Merkezin geliştirilmesinden Rektöre karşı birinci derecede sorumlu olup aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak, toplantıya çağırmak ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve yönetim ile ilgili işleri yürütmek.

ç) Merkezin amaçlarına uygun olarak ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.

d) Merkezin faaliyetleri ile ilgili raporları Yönetim Kuruluna sunarak yapılması gereken işler hakkında önerilerde bulunmak.

e) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcısı ile Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile iki ayda bir toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Eşitlik halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Müdür, gerekli durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarına uygun çalışma esaslarını belirlemek.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma ve uygulamaları yönlendirmek, çalışma gruplarını oluşturmak ve çalışmaları organize etmek.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

ç) Merkezin bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

d) İlgili mevzuat çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.