19 Ağustos 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30863

YÖNETMELİK

Doğuş Üniversitesinden:

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA, İNOVASYON, UYGULAMA VE İLERİ

TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Doğuş Üniversitesine bağlı olarak kurulan Doğuş Üniversitesi Araştırma, İnovasyon, Uygulama ve İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Doğuş Üniversitesi Araştırma, İnovasyon, Uygulama ve İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Doğuş Üniversitesi Araştırma, İnovasyon, Uygulama ve İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Doğuş Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Doğuş Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 4 – (1) Merkezin amacı, Doğuş İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisinin (DİTTO) hizmet modülleri olan;

a) Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri çerçevesinde; Üniversite ile sanayi arasında işbirliğini geliştirmek üzere gerekli bilgilendirme, tanıtım ve eğitim hizmetlerinin sunulması, ayrıca Üniversitenin akademik bilgi birikimi ve deneyimlerini sanayinin ihtiyaçları ile eşleştirmek üzere işletme envanteri oluşturulması ve yurt içi veya yurt dışındaki TTO Merkezleri ile ağ yapılanma (networking) faaliyetleri içerisinde iletişime geçerek bu alandaki bilgi, bilinç ve birikim seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunulması,

b) Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler çerçevesinde; ulusal ve uluslararası finansal destek programları konusunda akademisyenler arasında farkındalık oluşturulması ve bunlardan yararlanılmasına yönelik duyuru mekanizmaları geliştirilmesi ve etkinlikler düzenlenmesi,

c) Proje geliştirme/yönetim hizmetleri çerçevesinde; sanayi ile Üniversite arasında kontratlı projelerin yapılmasını sağlamak üzere akademisyenlerin uzmanlık sahalarının tanıtımı ile ilgili bilgi ve belge üretilmesi, proje geliştirilmesi ve sözleşmeler oluşturulmasına destek sağlanması, proje pazarı ve proje yarışması etkinlikleri düzenlenmesi ve ayrıca, sanayiye yönelik test ve analiz hizmetleri sunarak analiz sonucu ortaya çıkan işletme problemlerinin çözümü yönünde projeler yürütülmesinin organize edilmesi gibi faaliyetlerin yürütülmesi,

ç) Fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi ve lisanslama hizmetleri çerçevesinde; fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamında patent/faydalı model/endüstriyel tasarım başvurusu yapılması, sürecin takibi, tescil edilen mülkiyet haklarının pazarlanması ve ticarileştirilmesi ile lisans sözleşmesinin yapılması da dâhil olmak üzere, tüm süreç boyunca destek olunmasını sağlayacak hizmetlerin sunulması,

d) Şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri çerçevesinde; Üniversite çıkışlı firma (spin-off) kurulmasına yardımcı olmak, iş geliştirme ve pazarlama gibi destek hizmetlerinin sağlanması, Üniversite çıkışlı firma kurulmasına aracılık etmek üzere çekirdek sermaye temini, kuluçkalık sağlama, iş rehberliği hizmetleri sağlanması, araştırmacılara ve öğrencilere küçük bütçeli proje desteği hizmetlerinin sağlanması,

konularındaki çalışmaların, etkinliklerin ve hizmetlerin koordinasyonunu sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkez, 4 üncü maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversitenin Ar-Ge etkinliklerini güçlendirme ve üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek.

b) Üniversiteye büyük bütçeli ulusal ve uluslararası projeler kazandırmak.

c) Proje desteklerine dair danışmanlık hizmeti sunmak.

ç) Üniversitede akademik birikime dayalı olarak üretilen bilginin iş dünyasında ve özellikle sanayide kullanılmasını sağlamak.

d) Üniversitenin fikri ve sınai mülkiyet portföyünü geliştirerek yönetilmesini sağlamak ve akademik girişimciliği teşvik etmek.

e) Bölgesel düzeyde inovasyona dayalı bir ekosistem oluşturmaya yönelik çalışmalar yürütmek.

f) Bu maddede belirtilen faaliyetler kapsamında gerektiğinde bilimsel ve teknolojik altyapıyla teçhiz edilmiş küçük, orta ve büyük ölçekli laboratuvarlar, atölye-işlikler kurmak ve yönetmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, tam zamanlı öğretim üyeleri/elemanları arasından veya bilimsel ve teknolojik alanlarda yetkin en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları ve diğer personel Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.

d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile tam zamanlı dört öğretim üyesi veya öğretim görevlisi ile birlikte toplam en çok yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu düzenli olarak iki ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından uzmanlar arasından belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli Heyet Başkanı bu yetkisini gerekli gördüğü takdirde Rektöre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.