17 Ağustos 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30861

YÖNETMELİK

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden, 5 inci maddede belirtilen görevlere, görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler esas alınarak belirlenen daha alt düzeydeki görevleri,

b) Aynı düzeyde görev: 5 inci maddede belirtilen görev gruplarını ya da görev grupları içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Genel Müdür: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürünü,

ç) Genel Müdürlük: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünü,

d) Görevde yükselme: 657 sayılı Kanuna tabi görevlerden 5 inci maddede sayılan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

e) Görevde yükselme sınavı: 5 inci maddede belirtilen görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların tabi tutulacakları yazılı ve sözlü sınavı,

f) Hizmet grupları: Aynı düzey görevler ile benzer görevlerin yer aldığı grupları,

g) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,

ğ) Personel Dairesi Başkanlığı: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığını,

h) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik öğrenim sonucu ihraz edilen unvanlara, unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamaları,

ı) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik öğrenim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

i) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler esas alınarak belirlenen daha üst düzeydeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar ve hizmet grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar ve hizmet grupları şunlardır:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Şube Müdürü,

2) Şef.

b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

1) Hukuk Müşaviri.

c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Araştırmacı, Uzman.

ç) İdari Hizmetler Grubu;

1) Ayniyat Saymanı.

2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Sekreter, Şoför.

d) Yardımcı Hizmetler Grubu;

1) Dağıtıcı, Hizmetli, Aşçı.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi kadrolar ve hizmet grupları şunlardır:

a) Avukat, İstatistikçi, Matematikçi, Kimyager, Mühendis, Mütercim, Tekniker, Teknisyen, Topograf, Programcı.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

b) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, en az altı ay Genel Müdürlükte çalışmış olmak,

c) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak,

gerekir.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Şef unvanı ile 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinin (1) numaralı alt bentlerinde belirtilen unvanlarda veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda asaleten en az altı ay görev yapmış olmak,

b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen unvanlarda veya mühendis hariç unvan değişikliğine tabi kadrolarda asaleten en az altı ay görev yapmış olmak,

c) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Şef unvanı ile 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen unvanlarda veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda asaleten en az altı ay görev yapmış olmak,

ç) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Şef veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda asaleten en az altı ay görev yapmış olmak,

d) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen unvanlarda asaleten en az altı ay görev yapmış olmak,

e) Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen unvanlarda asaleten görev yapmış olmak,

3) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar sertifikasına veya bitirdiği okul itibarıyla en az iki dönem bilgisayar ile ilgili ders aldığına dair belgeye sahip olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen bilgisayar kursunda başarılı olmak,

f) Memur ve Sekreter kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen unvanlarda asaleten görev yapmış olmak,

g) Şoför kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen unvanlarda asaleten görev yapmış olmak,

3) En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir:

a) Mühendis kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Kimyager kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların kimya bölümünden veya bu bölüme denk diğer bölümlerden mezun olmak,

c) İstatistikçi kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların istatistik bölümü veya bu bölüme denk diğer bölümlerden mezun olmak,

ç) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık stajını yapmış olmak,

d) Matematikçi kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların matematik bölümü veya bu bölüme denk diğer bölümlerden mezun olmak,

e) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, mütercim-tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında veya dengi sınavlarda en az (B) seviyesinde başarılı olmak,

f) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) İki yıllık mesleki veya teknik eğitim veren yükseköğretim okullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

g) Topograf kadrosuna atanabilmek için;

1) Meslek yüksek okulları veya meslek liselerinin harita kadastro ile tapu ve kadastro bölümlerinden mezun olmak,

ğ) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) Lise dengi okulların mesleki veya teknik eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak,

h) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Genel Esaslar

Duyuru ve başvuru

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve adedi yazılı sınavlardan en az otuz gün önce duyurulur. Duyuruda, atama yapılacak kadrolara ilişkin sınav konularının başlıklarına da yer verilir.

(2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan personel de görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına başvuruda bulunabilir ve katılabilir.

(3) Başvuruda bulunanların duyuruda belirtilen farklı unvanlı kadrolardan yalnızca biri için görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavına katılma talebini içeren dilekçeleri birimleri aracılığı ile Personel Dairesi Başkanlığına iletilir ve gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel Dairesi Başkanlığı tarafından incelenerek Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir.

(4) Aday memur statüsünde olanlar ile başka kurumların personeli başvuruda bulunamazlar.

Sınav Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Sınav Kurulu beş üyeden oluşur.

(2) Sınav Kurulu; Genel Müdür veya görevlendireceği genel müdür yardımcısının başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı ve Genel Müdürün belirleyeceği diğer üyelerden oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir.

(3) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(4) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına; eşlerinin, ikinci dereceye kadar, bu derece dahil, kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(5) Sınav Kurulu; görevde yükselme yazılı sınavlarının yapılması veya yaptırılması, unvan değişikliği yazılı sınavlarının yaptırılması, sözlü sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(6) Sınav Kurulu üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

(7) Sınav Kurulunun sekretarya işlemleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Görevde yükselme sınavı

MADDE 12 – (1) Görevde yükselme amacıyla başvuranların 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen görevlere atanabilmeleri için bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı bulunmaları gerekir.

(2) Görevde yükselme sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılır.

Yazılı sınav

MADDE 13 – (1) Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle, Genel Müdürlük tarafından yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda yüz puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.

(3) Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz ve atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler hakkında 657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri uygulanır.

Sözlü sınav

MADDE 14 – (1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır.

(2) Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(3) İlgili personel, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.

(4) Her kurul üyesinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 15 – (1) İlan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(3) Sınavlarda başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulması halinde ve sınav duyurusunda da belirtilmek şartıyla başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 16 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara personelin atanması, bu Yönetmelikte görevde yükselme sınavıyla ilgili belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavları sonundaki başarı puanına göre oluşturulan sıralama uyarınca gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavında yüz puan üzerinden en az altmış puan, sözlü sınavında ise en az yetmiş puan alanlar başarı sayılır.

(3) Unvan değişikliği yazılı sınavı, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, Genel Müdürlükte veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(4) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Genel Müdürlük personeli başvurabilir.

(5) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına tabi tutulmaksızın öğrenimle kazanmış bulundukları unvanlara ilişkin kadrolara genel hükümlere göre atanabilirler.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 17 – (1) Sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar en geç on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonuçları, Personel Dairesi Başkanlığı tarafından itiraz sahiplerine tebliğ edilir.

(2) Yazılı sınavın 13 üncü maddede belirtilen kurumlardan birine yaptırılması halinde, itirazlara ilişkin hususlar, Genel Müdürlükle sınavı yapacak kurum arasında düzenlenecek protokol çerçevesinde yürütülür.

(3) Yapılan yazılı sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır.

(4) Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir.

Görevde yükselme suretiyle atama

MADDE 18 – (1) Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından, başarı listesinin kesinleşmesini müteakip sınavdaki başarı sıralamasına göre en geç bir ay içerisinde, duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 15 inci maddeye göre belirlenmiş olan yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 19 – (1) Sınava katılanlardan başarılı olanların sınavlarla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında saklanır. Diğerlerinin belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar; yargıya intikal etmiş olanların ise yargı süreci sonuçlanana kadar Personel Dairesi Başkanlığında saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet grupları arasında geçişler

MADDE 20 – (1) 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan üst görevlerdeki personel ile aynı hizmet grubu içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar, sınav yapılmaksızın alt görevlere atanabilirler.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, bu Yönetmelikte aranan öğrenim şartı ile hizmetin yerine getirilmesi için gerekli ehliyet, sertifika ve benzeri belgelere sahip olunması kaydıyla sınavsız, genel hükümlere göre ve ilgili personelin isteği ile atama yapılabilir.

c) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel; atanılacak görev için aranan öğrenim şartı ile hizmetin yerine getirilmesi için gerekli ehliyet, sertifika ve benzeri belgelere sahip olmak kaydıyla sınavsız, genel hükümlere göre uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevdeki kadrolara atanabilirler.

ç) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

(2) Avukat kadrosunda bulunanlar, atanacakları kadro için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları kaydıyla sınavsız, genel hükümlere göre hukuk müşaviri kadrosuna atanabilirler.

Naklen atamalar

MADDE 21 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personelinden bu Yönetmelikte sayılan unvanları kazanmış olanlar, Genel Müdürlükteki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu alt görevlere ya da daha alt görevlere; öğrenim şartı ile hizmetin yerine getirilmesi için gerekli ehliyet, sertifika ve benzeri belgelere sahip olmaları kaydıyla genel hükümlere göre naklen atanabilirler.

Engellilerin sınavları

MADDE 22 – (1) Genel Müdürlük, gerekli şartları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi ile ilgili gerekli önlemleri alır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Kanun ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Kazanılmış haklar

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarına asaleten atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Özelleştirilen kurumlardan atama

MADDE 25 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Öğrenim düzeyi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun geçici 31 inci maddesi ile mülga Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve mülga Petrol İşleri Genel Müdürlüğü kadrolarında bulunmakta iken kadroları Genel Müdürlüğe devredilmiş sayılan personelin, mülga Genel Müdürlüklerin kadrolarında geçirdikleri süreler Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü kadrolarında geçmiş sayılır.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü yürütür.