16 Ağustos 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30860

YÖNETMELİK

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ SİBER GÜVENLİK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (SİBEM)’nin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve yönetimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezini (SİBEM),

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Siber güvenlik ile ilgili konularda disiplinler arası uygulama ve araştırma projeleri yapan, Türkiye’de ve uluslararası çevrede siber güvenlik, bilgi güvenliği ve kriptoloji ile ilgili sorunlara çözüm üreten bir merkez olmak.

b) Üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör iş birliği ile siber güvenlik ve bilgi güvenliği konularında kongre, sempozyum, panel, bilgilendirme toplantıları, kurs ve eğitim programları düzenlemek ve programı tamamlayanlara sertifika vermek.

c) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör veya tüzel kişilere siber güvenlik konusunda danışmanlık, araştırma, eğitim ve uygulama hizmeti vermek.

ç) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen sonuçları açıklayan ve sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlar üretmek.

d) Merkezin amaçlarına uygun her türlü bilimsel çalışma ve araştırmalara destek olmak.

e) Siber güvenlik hususunda bölge ve ülke çapında bilinçlenmeye katkıda bulunmak ve nitelikli insan gücünü yetiştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama deneyimi bulunan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine en fazla iki kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek.

c) Personel ihtiyacını belirlemek, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

ç) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görev dağılımını yapmak.

d) Merkezin faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

e) Merkez imkânları ve faaliyet alanlarının ilgili sektör, kurum veya kuruluşlara tanıtılmasını sağlamak.

f) Yurt içi ve yurt dışı uygulama ve araştırma merkezleri ve benzer kuruluşlar ile iş birliği yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla yılda en az dört kez toplanır ve kararlar katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Yönetim Kurulu gerekli hallerde Müdürün daveti üzerine olağanüstü olarak toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma planını, gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini görüşüp karara bağlamak.

c) Merkez çalışmaları bünyesinde düzenlenen eğitim programlarına katılanlara verilecek sertifika ve başarı belgelerinin düzenlenme koşullarını belirlemek.

ç) Merkez bünyesinde düzenlenen eğitim programlarının mali portresini ve verilen hizmetlerin ücretini belirlemek.

d) Merkezin yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanıyla ilgili tecrübesi olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen en çok sekiz üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez olmak üzere, Müdürün daveti üzerine toplanır.

(4) Danışma Kurulunun aldığı kararlar tavsiye niteliğindedir.

Danışma Kurulunun görevi

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş ve önerilerini Müdüre ve Yönetim Kuruluna sunmakla görevlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini gerektiğinde Müdüre devredebilir.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar ve projeler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ilgili biriminde kullanılmak üzere demirbaş listesine kaydedilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.