15 Ağustos 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30859

YÖNETMELİK

İstanbul Kent Üniversitesinden:

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/3/2018 tarihli ve 30371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Kent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ön lisans ve lisans öğrencilerinin kayıt olacakları ders yükü, öğrenim gördükleri bölümün Senato tarafından onaylanmış son ders müfredatında ilgili yarıyıla ait olarak belirlenen kredi toplamıdır. Kayıt yaptırdıkları yarıyılda alttan ders alacak/ders tekrarı yapacak öğrenciler ile ikinci fıkra hükümlerine göre üstten ders alabilecek öğrenciler en fazla 30 (otuz) kredilik ders alabilirler.  Üstten ders alımı, sadece lisans programları için geçerlidir. Normal öğretim süresini tamamlayan öğrencilerin alacakları ders yükleri, yarıyılında açılan dersler arasından akademik birimlerin yönetim kurulları tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin dördüncü bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(6) Tek ders sınavı uygulama esasları şunlardır:

a) Almış olduğu tüm derslerden başarılı olmuş ve GNO’su 2.00 ve üzerinde olan ancak sadece devam şartını sağladığı bir dersten FF notu olan öğrencilere, dersin açıldığı yarıyıl ve öğrenim süresine bakılmaksızın tek ders sınav hakkı verilir.

b) Tek ders sınav hakkı, yarıyıl sonu sınav dönemini izleyen bir ay içerisinde, ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.

c) Öğrencilerin tek ders sınavına girebilmesi için sınavına gireceği dersi belirtir bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Direktörlüğüne başvurarak tek ders sınav hakkını kullanmak istediğini bildirmesi gerekir.

ç) Öğrencinin, tek ders sınavından başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden en az 50 puan alması gerekir. Tek ders sınavından başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları bu ders için dilekçe ile başvurarak her sınav döneminde tek ders sınav hakkını kullanabilir.

(7) Mezuniyet not yükseltme sınavı uygulama esasları şunlardır:

a) Almak zorunda olduğu bütün dersleri almış ve başarılı olmuş, genel not ortalaması 2.00’ın altında olan ön lisans ve lisans öğrencilerine, son yarıyıl/son iki yarıyıl derslerinden DC ve DD notu aldıkları ve tercih ettikleri iki ders için not yükseltme sınav hakkı verilir.

b) Mezuniyet not yükseltme sınavlarında aşağıdaki esaslar dikkate alınır:

1) Öğrencilerin, not yükseltme sınav hakkı için sınavına gireceği dersi belirtir bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Direktörlüğüne başvurması gerekir.

2) Mezuniyet not yükseltme sınavlarında başarısız olan öğrenciler bir sonraki akademik yılda istedikleri DC ve DD notlu derslere kayıt yaptırarak GNO’larını yükseltebilirler.

3) Not yükseltme sınavında alınan not, dersin nihai notu olarak not çizelgesine işlenir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/3/2018

30371