15 Ağustos 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30859

YÖNETMELİK

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden:

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KADIN, AİLE VE

TOPLUM HİZMETLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (BANÜ-KAT): Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

d) Rektör: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında kadın, aile ve toplum sorunlarıyla ilgili geçmişten günümüze kadar sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel ve hukuki konular başta olmak üzere her alanda araştırma yapmak, eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak, ulusal ve uluslararası konferanslar düzenlemek ve bilimsel araştırmalar yaparak bunların yayımlanmasını sağlamak.

b) Faaliyet amacı ve alanı ile bağlantılı bilgi birikimini ilgili şahıs, kurum ve kuruluşlara aktarmak ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik idari, mali ve teknik uygulama esaslarını belirlemek, bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili süreli ve/veya süresiz yayınlar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kadın hakları düşüncesini geliştirmeye, yaygınlaştırmaya ve kadının toplumdaki yerini yükseltmeye, kadın hakları konusunda toplumu bilinçlendirmeye yönelik eğitim etkinlikleri yapmak, yaptırmak.

b) Ulusal ya da uluslararası alanda kadın hakları ve toplumsal sorunları ile ilgili her konuda araştırma, inceleme, konferans, proje, seminer, çalıştay, açık oturum, panel ve benzeri bilimsel çalışmaları yapmak, yaptırmak, yapılan etkinliklere katılmak, desteklemek.

c) Başta kadın hakları ihlalleri olmak üzere, tüm insan hakları ihlallerinin kaldırılması, insan haklarının toplumda benimsenmesi ve korunmasına yönelik bilinçlendirme çabalarına destek vermek, yönlendirmede bulunmak ve her türlü araçtan yararlanarak toplumu aydınlatmaya çalışmak.

ç) Kadın istihdamı ve girişimciliğinin desteklenmesini sağlayıcı, kadının ekonomik alanda varlığını, katkısını, etkinliğini artırıcı ve ekonomik gücünü iyileştirecek çalışmalar yapmak.

d) Kadın hakları ve sorunlarına ilişkin süreli yayınlar yapmak, yayınlara katılmak, desteklemek, konu ile ilgili yerli ve yabancı kaynaklardan oluşan bir arşiv oluşturmak.

e) Kadınlardan ve kız çocuklarından engelli, kimsesiz, bakıma muhtaç, şiddet gören, istismara ve kadın ticaretine maruz kalan, sokakta yaşayan, sağlık sorunları olan, madde bağımlısı, sığınmacı ve hükümlü gibi dezavantajlı grupların karşılaştıkları sorunların ve risklerin etkin bir şekilde araştırılması ve bu sorunların çözülmesine yönelik çalışmalarda bulunmak, strateji ve politikalar geliştirmek.

f) Ailenin bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığını korumak ve aileyi iyileştirmeye yönelik eğitim etkinlikleri yapmak ve yaptırmak.

g) Ulusal ya da uluslararası alanda ailenin bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığı ile ilgili her konuda araştırma, inceleme, konferans, proje, seminer, çalıştay, açık oturum, panel ve benzeri bilimsel çalışmaları yapmak, yaptırmak, yapılan etkinliklere katılmak ve desteklemek.

ğ) Ailenin bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığı konularında ulusal ve uluslararası kongre, konferans, seminer gibi toplantılar düzenlemek ve bu konularda düzenlenen toplantılara katılmak.

h) Ailenin bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik bilinçlendirme çabalarına destek olmak, yönlendirmede bulunmak ve her türlü araçtan yararlanarak toplumu aydınlatmaya çalışmak.

ı) Aile ve kadın için yapılacak faaliyetlerde erkeği de merkeze alarak bütün etkinlikleri ve çalışmaları daha verimli ve etkili hale getirmek.

i) Ailenin bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığına ilişkin süreli yayınlar yapmak, yayınlara katılmak, desteklemek, konuyla ilgili yerli ve yabancı kaynaklardan oluşan arşiv oluşturmak.

j) Üniversitenin akademik birimleri ile kadın, aile ve toplumsal sorunlarının çözümüne dönük araştırmalar, projeler ve etüt çalışmaları geliştirmek ve yapılacak çalışmaları özendirmek.

k) Üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın hakları, aile ve toplumsal sorunları; ekonomik, sosyal, kültürel, hukuki, siyasi tüm yönleriyle ele alan ders, seminer ve tezler verilmesini sağlamak ve bu konularda faaliyet gösteren diğer üniversitelerle dayanışmaya girerek etkinliklere öğretim elemanları ile öğrencilerin katılımını özendirmek ve gönüllü gruplar oluşturmak.

l) Kamu kuruluşları, tüzel kişiler, sivil toplum örgütleri ve özel kişilerden gelecek talepleri değerlendirerek araştırma, inceleme, proje ve danışmanlık hizmeti sunmak.

m) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili etkinlikleri yürütürken, aynı alanda çalışan yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak ve işbirliği yapmak.

n) Üniversite Rektörlüğünün tespit edeceği konularla ilgili bilimsel çalışma ve faaliyetler planlayarak bunların uygulamasını sağlamak.

o) Kadın, aile ve toplumsal hizmetler ile ilgili bir internet sitesi oluşturarak bilimsel yayın yapmak ve bunların muhafaza edileceği bir arşiv oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 7 – (1) Müdür; Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanı ile ilgili anabilim dallarında görevli, Üniversitede çalışan devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi, süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının idari açıdan düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını Yönetim Kurulunun görüşünü alarak hazırlamak, onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.

Müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Üniversitede aylıklı ve devamlı statüde çalışan öğretim üyeleri arasından en çok iki kişi, Müdürün teklifiyle, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıl olup, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı/yardımcıları ve Üniversitede Merkezin çalışma alanında faaliyet gösteren ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen öğretim elemanları ile beraber beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, yeni üyeler aynı usulle görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu Müdürün başkanlığında düzenli olarak en az iki ayda bir veya Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Yönetim Kurulu kararları, Rektörün onayından sonra uygulamaya konulur.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personeli belirleyerek görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Üniversite Rektörlüğüne sunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu yedi üyeden oluşur. Müdür, Danışma Kurulunun doğal üyesidir. Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak kişiler, Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri ve yurt dışından uzmanlar arasından belirlenen kişiler, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim, görüş ve önerilerde bulunarak katkı sağlamak.

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak, değerlendirme yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.