15 Ağustos 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30859

YÖNETMELİK

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden:

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ E-SPOR VE EKONOMİSİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi E-Spor ve Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi E- Spor ve Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (BANÜ-E-SPOR): Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi E-Spor ve Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

d) Rektör: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Bilimsel ve teknolojik çalışmalara destek sağlamak.

b) Toplum açısından bilimsel bilginin erişilebilirliğini artırmak.

c) Modern teknik ve yöntemlerle çağdaş bilgi ve teknolojinin kazanılmasına ve geliştirilmesine katkı sağlamak.

ç) E- spor ekosisteminin paydaşları ile işbirliği yapmak.

d) Herhangi bir alanda mevcut müfredatın ötesinde bilgi sahibi olmak isteyen öğrencilere bu bilgiyi sağlamak.

e) Faaliyet amacı ve alanı ile bağlantılı bilgi birikimini ilgili şahıs, kurum ve kuruluşlara aktarmak ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik idari, mali ve teknik uygulama esaslarını belirlemek, bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili süreli ve/veya süresiz yayınlar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) E-spor ekosistemi ürün ve türevleri ile ilgili, bölgenin ve ülkenin gelişmesine yardımcı olacak bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme ve uygulama için gerekli laboratuvar alt yapısını hazırlamak, araç ve gereçlerin teminini sağlamak.

b) E-spor ekosistemi, ürün ve türevleri ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarına destek sağlamak.

c) E-spor ekosistemi paydaşları ve kuruluşlarının e-spor ürün ve türevleri ile ilgili taleplerini karşılamak, raporlamak ve yorumlamak.

ç) E-spor ekosistemi ve ekonomisi ilgili bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetleri yapmak, bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenlemek.

d) E-spor ekosistemi ve ekonomisi ile ilgili olarak yurt içindeki ve dışındaki üniversiteler, kamu kuruluşları, yerel yönetimler ve özel kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

e) E-spor ekosistemi ve ekonomisi ile ilgili ileri analiz ve ölçme teknikleri konusunda çeşitli yayınlar yapmak, konferans, panel, kurs, seminer, kongre, çalıştay, bilimsel toplantılar düzenlemek, ekosistem için organizasyonlar düzenlemek, yurt içinde ve yurt dışında bu tür etkinliklere katılmak.

f) E-spor ekosistemi ve ekonomisi ile ilgili alanlarda kalifiye eleman yetiştirilmesine yönelik eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak, başarılı olanlara belge ve sertifika vermek, yüksek lisans ve doktora tezlerinin ve çalışmalarının ortaya çıkmasını desteklemek.

g) E-spor ekosistemi ve ekonomisi teknolojilerinin araştırılmasına yönelik laboratuvar, atölye, gözlem yerleri ve diğer tesisleri kurmak; Üniversitenin çeşitli birimlerindeki mevcut laboratuvar ve benzeri tesislerden yaygın ve etkin bir biçimde yararlanmak.

ğ) E-spor ekosistemi ve ekonomisi ile ilgili ileri analiz, test ve ölçme tekniklerine yönelik kütüphane ve dokümantasyon merkezi kurmak, bu alanlarda her türlü yayın faaliyetlerinde bulunmak.

h) Yönetim kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde, e-spor ekosistemi ve ekonomisi ile ilgili sanayi kuruluşları ve diğer özel-kamu kuruluşları için araştırma ve uygulama projeleri hazırlamak.

ı) Disiplinler arası sanayi ile ortak projeler üretmek için teknokent ve benzeri kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

i) Laboratuvarların akreditasyonu için çalışmalar yapmak.

j) Rektör tarafından verilen Merkezin amaçlarına uygun diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 7 – (1) Müdür; Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanı ile ilgili anabilim dallarında görevli, Üniversitede çalışan devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi, süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının idari açıdan düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını Yönetim Kurulunun görüşünü alarak hazırlamak, onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.

Müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Üniversitede aylıklı ve devamlı statüde çalışan öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, Müdürün teklifiyle, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıl olup Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı/yardımcıları ve Üniversitede Merkezin çalışma alanında faaliyet gösteren ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen öğretim üyesi veya öğretim görevlileri ile beraber beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, yeni üyeler aynı usulle görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu Müdürün başkanlığında düzenli olarak en az iki ayda bir veya Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Yönetim Kurulu kararları, Rektörün onayından sonra uygulamaya konulur.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personeli belirleyerek görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu yedi üyeden oluşur. Müdür, Danışma Kurulunun doğal üyesidir. Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışma alanları bakımından Merkez faaliyetlerine katkısı olacak kişiler, Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yurt dışındaki uzmanlar arasından belirlenen kişiler Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim, görüş ve önerilerde bulunarak katkı sağlamak.

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak, değerlendirme yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.