10 Ağustos 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30858

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

SIĞIR ETİ İTHALATINDA SAĞLIK VE TEKNİK ŞARTLARIN BELİRLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/43)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/38)

MADDE 1 – 7/10/2017 tarihli ve 30203 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/43)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“İstisnai uygulama

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesi bu Tebliğ kapsamı dışındadır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/10/2017

30203

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/8/2018

30515 (Mükerrer)