10 Ağustos 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30858

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE

İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN

UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SGM-2010/1)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SVGM-2019/4)

MADDE 1 – 10/4/2010 tarihli ve 27548 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçlar ve Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmelikleri ve Teknik Düzenlemelerin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2010/1)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Birleşik Krallık (BK)’ın Avrupa Birliği (AB)’nden ayrılması ve son seviye onay

GEÇİCİ MADDE 8 – (1) BK onay kuruluşunun AB onay kuruluşu yetkisini kaybetme tarihinden önce verdiği AT tip onay belgelerinin diğer AB ülkeleri onay kuruluşları tarafından geçerliliğinin sürdürülmesi durumunda AB’de geçerli olan bu belgeler aynı koşullarda ülkemizde de geçerlidir. Geçerliliğin sürdürülmesine ilişkin iş ve işlemlerden imalatçılar sorumludur.

(2) Ülkemizde üretim yapan imalatçıların BK onay kuruluşunca verilmiş AT tip onay belgeleri için ulusal tip onay belgesi talep etmesi halinde, BK’nın AB’den ayrılmasından bağımsız olarak söz konusu tip onayının ülkemizde ilgili mevzuatı uyarınca kullanılabileceği tarihe kadar, mevcut test raporları ile mevcut tip olarak ulusal tip onay belgesi düzenlenebilir. Ayrıca, ülkemizde üretilen araçlar için geçerli olmak üzere; BK onay kuruluşunca verilmiş aksam, sistem ve ayrı teknik ünite AT tip onay belgelerinde yer alan mevcut test raporlarının aksam, sistem ve ayrı teknik ünitenin üretim yerinden ve imalatçısından bağımsız olarak doğrudan ulusal araç tip onay belgelerinde kullanılmasına müsaade edilir. Bu durumda; aksam, sistem ve ayrı teknik ünite AT tip onay numarasının yerine ilgili mevzuatın seviyesini de belirtecek şekilde mevcut test raporu numarası kullanılabilir.

(3) BK onay kuruluşunca verilmiş araç, aksam, sistem veya ayrı teknik ünite AT tip onay belgelerinin geçerliliğini yitirdiği tarihten, birinci ve/veya ikinci fıkra çerçevesinde AT tip onay belgesi ve/veya ulusal tip onay belgesine dönüştürülmesi veya test raporlarının kullanılması tarihine kadar, geçerliliğini yitiren bu belgeler kullanılamaz ve uygunluk belgesi düzenlenemez.

(4) BK onay kuruluşunun AB onay kuruluşu yetkisini kaybetme tarihinden önce ilgili mevzuatına uygun olarak üretilen aksam, sistem, ayrı teknik ünite, tam, tamamlanmış veya tamamlanmamış araçlar anılan tarihten sonra da piyasaya arz edilebilir ve kullanılabilir.

(5) BK’nın AB’den ayrılmasının iptal edilmesi durumunda ikinci ila dördüncü fıkralar uygulanmaz.

(6) Ulusal tip onayı işlemlerinde imalatçının talep etmesi halinde, AB’de yayımlanan ilgili mevzuatın güncel son seviyesine göre de onay verilebilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/4/2010

27548

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/1/2015

29229