7 Ağustos 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30855

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİSİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi Savunma Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, görev ve sorumlulukları ile ilgili çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi Savunma Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet, organ, görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge): Kültür, insan ve toplum bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının arttırılması ve bu bilginin yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları,

b) Araştırmacı: Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde; bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde tam veya yarı zamanlı çalışan en az doktora dereceli akademik kişileri,

c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ç) Merkez: Selçuk Üniversitesi Savunma Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) KBRN: Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleeri,

f) Kurumlararası İletişim Koordinatörü: Kurumlararası iletişimden sorumlu Rektör Yardımcısını,

g) Rektör Yardımcısı: Rektör tarafından atanan ve Merkezin faaliyetlerini Üniversite Rektörlüğü adına yönetecek Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısını,

ğ) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,

h) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,

ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde acil durum ve afet müdahale yönetimi ve KBRN alanında yapılacak Ar-Ge projeleri için araştırma çalışmalarını başlatmak ve yürütmek, müdahale hazırlık faaliyetlerinin başlatılması ve yürütülmesi için gerekli insan kaynaklarını, araştırma laboratuvarlarını ve ihtiyaç duyulan diğer tüm altyapıyı temin etmek,

b) Acil durum ve afet müdahale yönetimi ve KBRN araştırma alanları ile ilgili Üniversitenin imkan ve kabiliyetlerini gözönünde bulundurarak yerel, ulusal ve bölgesel politika ve stratejiler geliştirip bunların hayata geçirilebilmesi için gerekli teknik ve insan kaynakları oluşturulması için çalışmalar yapmak.

c) Acil durum ve afet müdahale yönetimi ve KBRN tehditlerinin önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim vermek.

ç) Kamu, STK ve özel kuruluşlar tarafından talep edilen ve Merkezin faaliyet alanına giren konularda eğitim, araştırma, inceleme, kontrol, gözetim, teknik danışmanlık ve bilirkişilik çalışmaları yapmak, ortaklık ve işbirlikleri kurulmasını sağlamak.

d) KBRN tehditlerden kaynaklı acil durum ve afetlerde Üniversite hastanesinde yatarak tedavi gerekliliğinde ihtiyaç duyulan fiziksel altyapı, personel ve ekipmanları sağlamak.

e) Merkezin faaliyet alanında ihtiyaç duyulan; Klinik Araştırmalar Koordinasyon, Biyouyumluluk, Biyomalzeme ve Nanoteknoloji, Biyomedikal, Tıbbi Cihaz Kalibrasyon, Tıbbi Cihaz Mükemmeliyet, İlaç Mükemmeliyet ve İnsan Aşısı Üretim departmanları ile diğer birim ve laboratuvarların kurulması için gerekli mali, fiziki ve insan kaynaklarını temin etmek.

f) Yürütülen faaliyetlerin ve bilimsel verilerin tanıtımına yönelik toplantılar düzenlemek, bilimsel çalıştaylar ve konferanslar düzenlemek, organize etmek ve yürütmek.

g) Araştırma projelerini koordine etmek için ve belirlenen kurallar çerçevesinde, ulusal ve uluslararası araştırmacılara, hastanelere ve üniversitelere, altyapısında bulunan laboratuvarlar ve kliniklerin kullanımı konusunda olanak sağlamak.

ğ) Evrensel nitelikli bilimsel araştırma ve etik kurallarına uymak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek üzere yürüteceği faaliyetler şunlardır:

a) Acil durum ve afet müdahale yönetimi ve KBRN’ye yönelik Ar-Ge çalışmaları üzerine teorik ve deneysel eğitimlerin verilmesi ve araştırmaların yürütülmesi, ürün geliştirilmesi.

b) Ulusal ve/veya uluslararası araştırma merkezleri ile ortaklıklar kurulması, acil durum ve afet müdahale yönetimi ve KBRN’ye yönelik Ar-Ge merkezleri ile uluslararası bir ağ oluşturarak bu konudaki gelişmelerin yakından takip edilmesi ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapılması.

c) Uluslararası bilimsel indekslerde bulunmak üzere bir yayın kurumunun kuruluş, yönetim ve geliştirilmesinin üstlenilmesi ve uluslararası indekslerde sürekliliğinin sağlanması.

ç) Ürün, yöntem ve teknolojilerin standartlaştırılması ve kalite kontrolleri ile ilgili çalışmalar yapılması, bu konularla ilgili düzenleyici işlemlerin değiştirilmesi veya yenilenmesi çalışmalarına katkıda bulunulması.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Danışma Kurulunun önerisi, ilgili Rektör Yardımcısının oluru ve Rektörün onayıyla Müdür üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, Rektör tarafından yeniden görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre ile görevi başında bulunamaması durumunda aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör, Müdürün önerisiyle bir müdür yardımcısı görevlendirebilir. Müdür yardımcısı, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Merkezin çalışma esasları ve Yönetim Kurulunun belirlediği çerçevede, Üniversite içinde ve dışında ilgili mevzuat ve kılavuzlar dâhilinde KBRN tehditlerine karşı olay öncesi, sırası ve sonrasında gerekli tüm çalışmaların yapılması ve koordinasyonundan Yönetim Kurulu adına sorumludur ve merkezin görev kapsamına giren tüm faaliyetlerin yürütülmesinde birincil derecede sorumlu amirdir. Yürüttüğü tüm çalışmalarda Yönetim Kurulu ve Rektörlük makamına karşı sorumludur.

(3) Merkezde yapılan çalışmalar ile ilgili güvenlik ve gizlilik içeren bilgi, belge, evrak ve materyalin emniyetinin sağlanması ve gerekli tedbirlerin alınması için gerekli çalışmaların planlanması, düzenlenmesi ve yürütülmesi görevi ilgili Rektör Yardımcısının gözetimi ve onayı ile ilgili mevzuat, yönerge ve Üniversitedeki mevcut uygulamalar paralelinde Müdür tarafından yürütülür.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin eylem programlarını ve çalışma politikalarını oluşturmak ile faaliyetlerini, stratejik hedeflerine ve eylem planına uygun şekilde yürütmek için gereken idari ve mali tedbirleri almak.

b) Danışma Kurulunun önerilerini de dikkate alarak Merkezin yıllık eylem planını, performans göstergelerini ve faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kurulu ve Rektörün onayına sunmak.

c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve Danışma Kurulu toplantılarına başkanlık etmek.

ç) Merkez toplantılarının gündemini belirlemek ve alınan kararları bu Yönetmelik doğrultusunda uygulamak.

d) Merkezin yıllık bütçesi ve eylem planında yıl içinde yapılacak değişiklikleri Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

e) KBRN ile ilgili olarak Üniversiteyi ilgilendiren konularda ülkenin tamamında sağlıkla ilgili tüm kamu, özel kurumlar/kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler arasında işbirliği ve koordinasyonu Kurumlararası İlişkiler Koordinatörü kontrolünde Yönetim Kurulu adına sağlamak.

f) Merkezin kullanımına ilişkin kuralları belirlemek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu 7 (yedi) üyeden meydana gelir.

(2) Yönetim Kurulu Başkanı, Rektör tarafından görevlendirilen Rektör Yardımcısıdır. Yönetim Kurulu Başkanı üç yıl için görevlendirilir. Gerek duyulması halinde Yönetim Kurulu Başkanı Rektör tarafından görevden alınabilir.

(3) Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla fiziki olarak toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programı, planı, yıllık faaliyet raporu, eylem planı, bütçe, insan kaynağı ve Merkezin amaç ve faaliyetleri doğrultusunda diğer ihtiyaç duyulan tüm çalışmaları ilgili mevzuatlar çerçevesinde yapmak ve/veya yaptırmak, onaylamak.

b) İlgili mevzuatlar çerçevesinde ve Üniversitenin uygulamalarına paralel olarak Merkezin amaç ve faaliyetleri doğrultusunda düzenlemeler yapmak ve uygulama esaslarını belirlemek.

c) Müdür tarafından belirlenen idari, maddi, ekonomik, mali ve genel ihtiyaçları belirlemek, temin etmek ve Rektöre sunmak.

ç) İlgili mevzuat ve kılavuzlar çerçevesinde KBRN tehdit, tehlike, kaza ve tehlikeli maddelere karşı olay öncesi, sırası ve sonrası yürütülecek tüm Ar-Ge faaliyetleri, laboratuvarların kurulması, iş ve işlemlerde kullanılacak malzemelerin teknik standartlarını belirlemek, şartnameleri hazırlamak.

d) Merkez ve Üniversitenin diğer birimlerinin KBRN tehditlerine yönelik yönerge, tebliğ ve kılavuzlarını hazırlamak, Rektörlük makamına sunmak ve uygulanmasını sağlamak.

e) Merkeze ait her türlü yapı, bina, laboratuvar, tesis, işletme ve açık alanları haberli veya habersiz olarak denetlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri Rektör tarafından görevlendirilen en az 10 (on), en fazla 20 (yirmi) üyeden oluşur. Süre dolmadan üyeliğin boşalması veya üyelik için aranan niteliklerin ve şartların kaybedilmesi halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni görevlendirme yapılır.

(2) Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulu bilimsel, teknik, idari ve mali konularda alt danışma kurulları oluşturabilir veya bu konularda alt danışma kurulları oluşturulmasını Müdüre önerebilir.

(4) Geçerli mazeret olmaksızın üst üste üç defa toplantılara katılmayan Danışma Kurulu üyelerinin üyeliği sona ermiş sayılır.

(5) Danışma Kurulu üyeleri, Merkezin Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.

(6) Danışma Kurulu altı ayda bir kez fiziki olarak toplanır. Yönetim Kurulu başkanı gerekli gördüğü hallerde en geç 15 gün öncesinden gerekçesini bildirmek suretiyle Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Müdür Danışma Kuruluna başkanlık eder. Müdür Yardımcısı ve birim sorumluları Danışma Kurulu toplantılarına ve kararlarına katılır.

(7) Danışma Kurulunun gündemi Müdür tarafından hazırlanır ve toplantı tarihinden en az 15 gün önce, varsa bilgi ve belgelerle birlikte Danışma Kurulunu oluşturan üyelere gönderilir. Danışma Kurulu toplantılarına ilişkin müzakereleri özetleyen, görüş ve önerileri içeren tutanaklar, Müdür tarafından hazırlanarak Yönetim Kuruluna iletilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin Müdürlüğünü yapabilecek adayları belirleyip, ilgili Rektör Yardımcısının oluruna ve Rektörün onayına sunmak.

b) Merkezin amaç ve faaliyet alanları ile ilgili konularda Müdür ile toplantılar yapmak, stratejik hedefleri belirlemek, eylem planları oluşturmak, önerilerde bulunmak, yeni çalışma konularını gündeme getirmek, tartışmak, Merkezin kısa ve uzun vadeli stratejilerinin belirlenmesine katkıda bulunmak.

c) Her yıl Merkezde yürütülen bilimsel ve teknolojik faaliyetleri stratejik hedefler ve eylem planı çerçevesinde incelemek, değerlendirmek ve Yönetim Kuruluna raporlamak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak çalışma birimlerinde görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak.

d) Merkezin teknik, idari ve mali konularda yeterlilik sağlaması amacına uygun olarak gerekli işbirliklerinin oluşturulmasını önermek.

e) Merkez Müdürü tarafından talep edilen akademik personele ilişkin hususları Rektörlük makamına arz etmek.

Çalışma birimleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun önerisi ve Rektörün onayıyla Merkez bünyesinde çalışma birimleri kurulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Genel hususlar

MADDE 15 – (1) KBRN tehdit, tehlike, kaza ve tehlikeli maddelerle meydana gelen olaylara yönelik çıkarılacak olan KBRN tehdit, tehlike, kaza ve tehlikeli madde risk azaltma/yönetme, müdahale ve iyileştirme planına göre çalışmalar yürütülür. Planda ve KBRN olaylarının yönetiminde en yetkili kişi Rektördür.

(2) Üniversite içinde meydana gelen KBRN tehdit, tehlike, kaza ve tehlikeli madde risk azaltma/yönetme, müdahale ve iyileştirme planına göre Üniversitenin görev alan bütün birimleri hazırlıklarını/çalışmalarını yapar, olay meydana geldiğinde gerekli müdahale yapılır.

Vardiya hizmetleri ile kayıt ve dokümanlar

MADDE 16 – (1) Vardiya ile kayıt, dokümanlar, bilgi ve belge dağıtımı hizmetlerinin planlanması, düzenlenmesi ve yürütülmesine yönelik çalışmalar ilgili Rektör Yardımcısının gözetimi ve onayı ile ilgili mevzuat, yönerge ve Üniversitedeki mevcut uygulamalar paralelinde Müdür tarafından yürütülür.

Personel ihtiyacı

MADDE 17 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.