5 Ağustos 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30853

YÖNETMELİK

Yozgat Bozok Üniversitesinden:

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/4/2016 tarihli ve 29684 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Klinik tıp bilimleri: Klinik, poliklinik gibi uygulamalı alanları, laboratuvar, teorik ve pratik çalışmalarını içeren dönem IV ve dönem V,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Dönem IV ve V devam zorunluluğu ile ilgili bütün hususlar staj yönergesi ile Dönem VI devam zorunluluğu ile ilgili bütün hususlar intörn yönergesi ile belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Yedinci Bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“IV, V ve VI ncı Dönemlere İlişkin Esaslar”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“IV, V ve VI ncı dönem esasları

MADDE 19 – (1) Dönem IV ve V stajları ile ilgili bütün hususlar staj yönergesi ile Dönem VI eğitimi ile ilgili bütün hususlar intörn yönergesi ile belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci, 21 inci, 22 nci ve 23 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin Sekizinci Bölümü başlığıyla birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/4/2016

29684

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/9/2018

30548