5 Ağustos 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30853

YÖNETMELİK

Yalova Üniversitesinden:

YALOVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/5/2016 tarihli ve 29707 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yalova Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası standart sınavların birinden, sınavı yapan ilgili kurumlar ya da Yükseköğretim Kurulunca belirlenen sınav geçerlilik süresi dikkate alınarak aşağıdaki tabloda belirtilen asgari puan ve üzeri puan alanlar,

 

YDS / E-YDS

TOEFL IBT

CAE

PTE AKADEMİK

60

72

c

55

”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(1) Hazırlık sınıfında kayıtlı öğrenciler her bir modülde derslerin %85'ine devam etmek zorundadır. Devam şartını sağlayamayan öğrenciler modül bitirme sınavına giremez ve o modülden devamsız sayılır.”

“(4) Beş gün ve üzeri devamsızlıklarını sağlık raporu ile belgeleyen öğrencilerin mazeretleri yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.”

“(5) Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılmak üzere Rektörlük tarafından görevlendirilen öğrenciler söz konusu süre dahilinde devamsız sayılmazlar.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/5/2016

29707

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

1/2/2017

29966

2-

5/11/2017

30231