5 Ağustos 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30853

YÖNETMELİK

Kadir Has Üniversitesinden:

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/9/2016 tarihli ve 29840 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kadir Has Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e), (ı) ve (n) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (f) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Enstitü: Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,”

“ı) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,”

“n) Üniversite (KHAS): Kadir Has Üniversitesini,”

“ö) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Enstitü anabilim/anasanat dalları bir sonraki yarıyılda açacakları yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarını ve varsa özel başvuru ve kabul koşullarını Enstitüye güz ve bahar yarıyıllarının ilk haftasında önerirler. Öneriler, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve Senato tarafından onaylanarak kesinleşir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci, beşinci, sekizinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, tezli yüksek lisans ve eğitim dili İngilizce olan tezsiz yüksek lisans programlarında KHAS İYS’den Senato tarafından belirlenen puanı almış olmak veya YDS’den en az 65 almış olma şartı aranır. Bu sınavlar yerine ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında Senato tarafından eşdeğer kabul edilen bir puana sahip olanların başvuruları da kabul edilir.”

“(5) Doktora programlarına öğrenci kabulünde, YDS’den en az 65 almış olma şartı aranır. Bu sınavlar yerine ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında Senato tarafından belirlenen puana sahip olanların başvuruları da kabul edilir. Senato en az puan sınırını yükseltebilir.”

“(8) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde, öğretim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan programlarda YDS’den en az 65 almış olma şartı aranır. Bu sınavlar yerine ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında Senato tarafından belirlenen puana sahip olanların başvuruları da kabul edilir. Senato en az puan sınırını yükseltebilir.”

“(10) İkinci fıkrada belirtilen yabancı dil puan belgesine sahip olmayan öğrenciler; Üniversitenin düzenlediği İngilizce Yeterlik Sınavına girmek ve bu sınavdan eşdeğer düzeyde puan almak zorundadırlar. Sınavdan başarısız olan öğrenciler üniversiteye kayıt haklarını kaybederler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Adaylar, kayıt yaptırmak istedikleri programa ilişkin başvurularını, kayıt için istenen belgelerle birlikte ve süresi içinde Enstitü Müdürlüğüne yaparlar.

(2) Başvuru için gerekli diploma yurtdışından alınmış ise, diplomanın alındığı yükseköğretim kurumunun, alınan eğitim ve derecenin tanınırlığı konusunda YÖK’ün uygun görüşü aranır.

(3) Başvuru için istenen belgelerin Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Kayıt yaptıran veya kayıt yenileyen öğrencinin akademik takvim uyarınca o yarıyıl için öngörülen eğitim ve öğretime başlama tarihinden önce herhangi bir sebeple ayrılması, çıkarılması, kaydının silinmesi veya mezun olması halinde öğrenim ücreti ödenmez. Öğrencinin eğitim ve öğretime başlama tarihinden bir ay içinde herhangi bir sebeple ayrılması, çıkarılması, kaydının silinmesi veya mezun olması halinde yarıyıllık öğrenim ücretinin dörtte biri ödenir. Öğrencinin eğitim ve öğretime başlama tarihinden bir ay sonra herhangi bir sebeple ayrılması, çıkarılması, kaydının silinmesi veya mezun olması halinde yarıyıllık öğrenim ücretinin tamamı ödenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci, beşinci, yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar ile yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programı veya sanatta yeterlik dallarından farklı alanlarda almış olan adaylara, eksikliklerini gidermek amacıyla Ensitütü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen derslerden oluşan bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.”

“(5) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar bu Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde uygulanır.”

“(7) Bilimsel hazırlık programına tabi kılınan yüksek lisans öğrencileri ile doktora programına kabul edilen lisans derecesine sahip öğrencilerin alabilecekleri dersler, ağırlıklı olarak lisans derslerinin üçüncü ve dördüncü yıllarındaki derslerden oluşabilir. Bilimsel hazırlık program kapsamında alınan derslerin not ortalaması ayrı hesaplanır. Bilimsel hazırlık programından başarılı olabilmek için alınan her bir lisans dersinden en az CC (2,00/4,00) notunun alınmış olması ve tüm derslerin ortalamasının en az 2,50/4,00 olması gerekir.

(8) Bilimsel hazırlık programına tabi kılınan yüksek lisans derecesine sahip doktora öğrencilerinin alabilecekleri dersler, yüksek lisans derslerinden oluşur. Bilimsel hazırlık program kapsamında alınan derslerin not ortalaması ayrı hesaplanır. Bu durumda, bilimsel hazırlık programından başarılı olabilmek için alınan her bir yüksek lisans dersinden en az CB (2,50/4,00) notunun alınmış olması ve tüm derslerin ortalamasının en az 3,00/4,00 olması gerekir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrencilere kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Bu belge diploma veya derece anlamı taşımaz. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez. Sayılan derslerin AKTS ve not dönüşümleri ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.”

“(3) Özel öğrenci başvuruları akademik takvimde belirlenen tarihlerde gerçekleştirilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Üniversitedeki programlar arasında başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış, iki ders alıp, başarmış ve genel not ortalaması en az 60/100 olan öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bu öğrencilerin almış oldukları derslerden hangilerinin ilgili lisansüstü programda 30 AKTS bir yarıyıla denk gelecek şekilde kaç döneme sayılacağı, sayılan derslerin AKTS ve not dönüşümleri ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

(2) Lisansüstü programlara, tüm dersler tamamlandıktan sonra tez aşamasında yapılan yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.”

“(4) Yatay geçiş başvuruları akademik takvimde belirlenen tarihlerde gerçekleştirilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Programlara girmeye hak kazanan öğrenciler Üniversite tarafından istenen belgeler ile Öğrenci İşleri Direktörlüğünce oluşturulan kayıt bürolarına bizzat başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Adaylar, kaydını noterden onaylı vekâletname ile belirlediği vekili aracılığı ile yaptırabilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrencisi olduğuna dair kimlik kartı verilir. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için Mali İşler Direktörlüğünden alınan, Rektörlük tarafından belirlenen bedelin yatırıldığını gösteren dekontla birlikte Güvenlik İşleri Ofisine sunulması gerekir.

(2) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların öğrenci kimlik kartları Güvenlik İşleri Ofisi tarafından geri alınır ve imha edilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen süre içinde her yarıyıl ders kayıtlarını yaparak kayıt yenilemeleri zorunludur. Yüksek lisans ve doktora programlarının tez aşamasındaki öğrencilerin her yarıyıl tez ve proje çalışmasına kayıt yaptırmaları zorunludur.

(2) Öğrencinin yarıyıl kayıt yenilemesinin yapılabilmesi için kayıt yenilemek istediği yarıyıl dâhil, geriye yönelik mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olması zorunludur. Bu koşulu yerine getirmemiş öğrencilerin yarıyıl kayıt yenileme işlemleri yapılmaz. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Öğrenim ücretini ödeyen öğrenciler o yarıyıl için belirlenen derslerden oluşturdukları ders programlarını danışmanlarına, danışmanı atanmamış öğrenciler anabilim dalı başkanına veya anabilim dalı başkanı tarafından görevlendirilen program yürütücülerine onaylatarak ders kayıt işlemlerini yapmak zorundadırlar. Öğrenciler kayıt yenileme ve derse yazılma işleminin tümünden sorumludur ve ders kayıtlarını bizzat kendileri yapmakla yükümlüdürler. Öğrencinin kaydı, ancak ders alma işlemi tamamlandıktan sonra yenilenmiş sayılır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Her programda öğrencinin almakla yükümlü olacağı zorunlu ve/veya seçmeli ders saati ve sayısı, bu Yönetmelikte belirlenen ilkeler çerçevesinde ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

(3) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin tezsiz yüksek lisans programları hariç lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(4) Öğrenciler kayıtlı bulundukları yarıyıllarda ders planında öngörülen AKTS kredi yükleri kadar ders alabilirler. Gerekli hallerde Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin alabileceği AKTS kredi yükü arttırılabilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Öğrenciler derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, yarıyıl içinde her türlü sınava ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Derse devam koşulları ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir ve ders izlencesinde belirtildiği şekilde uygulanır.”

“(4) Öğrenciler, her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar danışmanının onayını alarak derslerden çekilebilirler. Öğrencinin çekildiği ders alınmamış sayılır, not dökümünde Ç (çekildi) olarak gösterilir.”

“(5) Öğrenciler kayıtlı oldukları dönemde derslerin tümünden çekilemezler.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Başarı Notu                     Katsayısı

          AA                                 4,00

          BA                                 3,50

          BB                                  3,00

          CB                                  2,50

          CC                                  2,00

          FF                                  0,00          ”

“a) E (eksik) notu, hastalık veya başka bir zorunlu nedenle yarıyıl sonu sınavı yapılmayan tez, dönem projesi ve benzeri uygulamalı dersler için gerekli çalışmaları bitiremeyen öğrencilere verilir. Bir öğrenci E notu aldığı derste, akademik takvimde belirtilmiş olan notların ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde E notu kendiliğinden FF notuna dönüşür. Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla, yukarıda açıklanan süreler uzatılabilir. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora tezlerinde düzeltme için verilir. Yüksek lisans tezinde karşılığı 3 (üç) ay, doktora tezinde 6 (altı) aydır. Bu süreler sonunda bir not girilmediği takdirde kendiliğinden FF notuna dönüşür.”

“h) BH işareti, dersin bilimsel hazırlık döneminde alındığını gösterir. Bu notlar lisansüstü programın genel not ortalamasına katılmaz.

ı) SGR (sınava girmedi) işareti, Yönetmeliğe göre süresi olduğu için doktora yeterlik sınavına girmeyen öğrenciler için kullanılır.”

“(5) Bir dersteki başarının ölçülmesinde; o derse ait yarıyıl içi ara sınavlar, kısa sınavlar, arazi ve işyeri çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam durumu, laboratuvar ve benzeri yarıyıl içi çalışmaları; ders başarı notunun en az %20’sini veya en fazla %80’ini ve yarıyıl sonu sınavı notu, ders başarı notunun en az %20’sini veya en fazla %80’ini oluşturur. Yarıyıl içi çalışmaların türleri, bunların ve yarıyıl sonu sınavı notunun ders başarı notuna katkısı, yarıyıl içi çalışmalar ile yarıyıl sonu sınavları için çan eğrisi, baraj notu ve benzeri ders ölçme ve değerlendirme kriterleri, dersin hedefleriyle birlikte dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenerek her yarıyıl derslerinin başlangıcında ders izlencesi ile öğrencilere duyurulur. Derslere ilişkin tüm yarıyıl içi çalışmaların ve yarıyıl sonu sınavının notları ilan edilir. Ders izlenceleri her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili öğretim üyeleri tarafından sisteme yüklenir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “ait” ibaresinden sonra gelmek üzere “AKTS” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Her dersin yarıyıl sonu sınavları, okutulduğu yarıyılın sonunda yapılır. Bir dersin yarıyıl sonu sınavlarına girebilmek için; öğretim üyesi tarafından belirlenen ve ders izlencesinde belirtilen derse devam koşulunu sağlaması gerekmektedir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Mazeret sınavı; ara sınavı, yarıyıl sonu sınavı, tek ders ve not yükseltme sınavları yerine yapılan sınavdır.

(2) Sağlık veya diğer haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle ara sınavlarına, yarıyıl sonu sınavlarına, tek ders ve not yükseltme sınavlarına giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilmesi koşuluyla, mazeret sınavlarına girebilirler.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “koşullarını” ibaresi “koşullarını, tez ve proje hariç,” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(4) Tek ders sınavına girmek isteyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihe kadar ilgili Enstitüye bir dilekçeyle başvurmak zorundadır. İlgili Enstitü Yönetim Kurulu, danışmanlarının da görüşünü alarak ilgili öğrencilerin durumunu inceler ve başvuruları karara bağlar.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasına üçüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmış, yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Öğrencilerin kayıtları, sağlık, askerlik, maddi, ailevi ve kişisel, akademik, yurt dışında eğitim, beklenmedik zorunlu olaylar gibi gerekçelerle yönetim kurulu kararıyla dondurulabilir.”

“(3) Öğrencilerin kayıt dondurma başvurularını akademik takvimde belirlenen süre içinde yapmaları zorunludur. Ancak, mücbir sebeplerle bu süreyi aşan durumlarda Üniversite Yönetim Kurulu kararı gerekir. Sebebin ortaya çıktığı tarihten itibaren on beş gün içinde Öğrenci İşleri Direktörlüğüne başvurulması gerekir.

(4) Öğrenciler kayıt dondurma başvurularını, nedenlerini kanıtlayan belgeleriyle birlikte kayıt dondurma talep formunu Enstitüye sunarak yaparlar. Bu başvurular Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.”

“Kayıt dondurma işlemi tamamlanan öğrencilerin ilgili dönemde almış oldukları dersler kayıtlarından düşürülür.”

“(7) Kayıt dondurma talebinin işleme konulabilmesi için öğrencinin dönem ücretinin dörtte birini ödemesi ve Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması zorunludur. Aksi halde kayıt dondurma talebi işleme konulmaz. Kayıt dondurma talebinin reddedilmesi durumunda, öğrencinin ders kaydı bulunmuyorsa ödediği ücret iade edilir.

(8) Burslu/indirimli öğrencilerin kayıt dondurma durumunda ödeyecekleri öğrenim ücreti tutarı, öğrenim ücretinin burs ve indirim tutarını aşan kısmının dörtte biri olarak hesaplanır. Kayıt dondurma kararının alındığı tarihten itibaren iki hafta içinde ücretin ödenmemesi durumunda kayıt dondurma kararı geriye yönelik olarak ortadan kalkar.”

“(9) Öğrenciler kayıt dondurdukları süre içerisinde Üniversite tarafından verilen burslardan yararlanamazlar.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Öğrencilerin, aşağıdaki hallerde Ensititü Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir. İlişik kesme işlemi, öğrenci tarafından talep edilmesi halinde öğrencinin dilekçesi üzerine Rektörlük onayı alınarak Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından yapılır.

a) Öğrencinin ruhsal hastalığı sebebiyle öğrenimine devam edemeyeceğinin sağlık raporu ile belgelendirilmesi,

b) Öğrencinin herhangi bir nedenle başka bir yükseköğrenim kurumuna geçiş yapması,

c) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci, 9 uncu, 10 uncu, 12 nci, 17 nci, 19 uncu, 20 nci, 21 inci, 22 nci, 23 üncü, 26 ncı, 28 inci ve 29 uncu maddelerinde belirtilen sebepler ile bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca başarısız olmak,”

“(3) İlişiği kesilen öğrencilere Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bir dilekçe ile başvurmaları halinde durumlarını gösteren bir belge verilir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların, enstitülere bağlı hangi anabilim dalında ve nasıl yürütüleceği Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, dördüncü sınıf lisans derslerinden seçilebilir. Sayılan derslerin AKTS ve not dönüşümleri ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.”

“(4) Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından ders almak isteyen öğrencilerin akademik takvimde belirlenen tarihlerde Enstitüye dilekçeleri ile başvurmaları gerekmektedir.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Programlarında öngörülen dersleri ve tez çalışmasını başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar.”

“(3) Dört yarıyıl sonunda öğrenim planında yer alan dersleri tamamlayamayan veya bu süre içinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getirmeyen; azami süreler içinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “program yürütücüsünün” ibaresi “anabilim dalı başkanının” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 36 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program” ibaresi “anabilim/anasanat” olarak, beşinci fıkrasında yer alan “program yürütücüsünün” ibaresi “anabilim dalı başkanının” olarak ve onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(10) Tezi reddedilen öğrencinin tez sınavı tarihinden itibaren beş iş günü içinde enstitü müdürlüğüne talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Talepte bulunan öğrencilere, tezsiz yüksek lisans programında tamamlamaları gereken ders ve proje dersi varsa, bu yükümlülüklerini tamamlayabilmeleri için 1 yarıyıl ek süre verilebilir.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “toplam otuz krediden ve” ibaresi ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış dördüncü sınıf seviyesindeki lisans derslerinden seçilebilir. Sayılan derslerin AKTS ve not dönüşümleri ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde yer alan “yabancı dil hazırlık sınıfı ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programı, lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş olan öğrenciler için 14 ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.”

“(5) Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından ders almak isteyen öğrencilerin akademik takvimde belirlenen tarihlerde enstitüye dilekçeleri ile başvurmaları gerekmektedir.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yabancı dil hazırlık sınıfı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasında yer alan “kredi yükü” ibaresi “AKTS kredi yükü” olarak değiştirilmiştir.

“(3) Programda yer alan derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilgili” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve dördüncü fıkrasında yer alan “doktora/sanatta yeterlik” ibaresi “en az doktora” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Kredili derslerini ve seminer dersini” ibaresi “Programında yer alan dersleri” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkrasında yer alan “toplam” ibaresinden sonra gelmek üzere “AKTS” ibaresi eklenmiş, dokuzuncu ve onuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Belirtilen süreler içinde yeterlik sınavına girmeyenler sınavdan başarısız olmuş kabul edilir ve ilişikleri kesilir.”

“(11) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Talepte bulunan öğrencilere, tezsiz yüksek lisans programında tamamlamaları gereken ders ve proje dersi varsa, bu yükümlülüklerini tamamlayabilmeleri için 1 yarıyıl ek süre verilir.”

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “savunmasından” ibaresi “savunulmasından” olarak, dördüncü fıkrasında yer alan “anabilim/anasanat” ibaresi “anabilim” olarak değiştirilmiş ve yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “anabilim/anasanat” ibaresi “anabilim” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.”

“(4) Enstitü anabilim başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.”

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “gerekli” ibaresinden sonra gelmek üzere “AKTS” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kredisiz” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Öğrencilerin değişim programları kapsamında alacakları dersler, öğrencinin kendi öğretim planına uygun olarak anabilim dalı başkanlığının onayıyla Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.”

MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilere yapılması gereken her türlü bildirim öğrenci için oluşturulan elektronik posta adresine ya da öğrencilerin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adrese iadeli ve taahhütlü olarak yapılabilir. Üniversite tarafından öğrenci adına oluşturulan elektronik posta adresinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiği ve her türlü bildirimin bu adres üzerinden gerçekleşebileceği kayıt sırasında öğrenciye yazılı olarak bildirilir ve öğrencinin onayı alınır. Elektronik posta adreslerini teknik veya fiziki bir engel sebebiyle takip etmesi mümkün olmayan öğrencilerin durumu derhal yazılı olarak bildirmeleri zorunludur.

(2) İadeli ve taahhütlü posta yoluyla gerçekleştirilecek bildirimlerde bilinen son adres öğrencinin kayıt sırasında belirttiği adres olarak kabul edilir ve bildirim bu adrese yapılır. Üniversiteye kayıt sırasında belirttikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu Öğrenci İşleri Direktörlüğüne makul süre içerisinde yazılı olarak bildirmeyen veya yanlış ya da eksik bildiren öğrencilerin mevcut adreslerine bildirim yapılması halinde bildirimin kendilerine tebliğ edildiği kabul edilir.

(3) Disiplin soruşturmaları sırasında gerçekleştirilecek bildirim ve tebligatlar bakımından Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.”

MADDE 43 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 44 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/9/2016

29840

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

20/4/2017

30044

2-

26/10/2017

30222