5 Ağustos 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30853

YÖNETMELİK

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/4/2013 tarihli ve 28632 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Üç ders sınavı, bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra takip eden dönem başlamadan önce fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile Yaz Okulundan önce ve Yaz Okulundan sonra olmak üzere iki (2) defa yapılabilir. Ancak bu haktan yararlanmak isteyen öğrenciler bu sınavlardan sadece birine girebilir.

b) GANO’su 2.00’nin altında olan öğrenciler şartlı başarılı oldukları (DC, DD harf notlu dersler) derslerden de üç ders sınavlarına girebilir. Bu sınavlarda başarısız olan öğrencilerin eğitim süreleri uzar. Buna göre başarısız oldukları derslere açıldıkları yarıyılda kayıt yaptırmak zorundadır. Üç ders sınavlarının mazeret sınav hakkı yoktur. Sınavda asgari geçer not 100 üzerinden 60 puandır. Aşağıdaki tabloya göre harf notu düzenlenir. Başarı notu hesaplamasında yıl içinde o dersle ilgili ara sınav notu ve diğer notlar değerlendirmeye alınmaz.

 

                                                                                                        Üç Ders Sınavı için 100’lük

                       Başarı Notu                  Sayısal Eşdeğeri                      Sistem Puan Aralıkları

                              AA                                  4.00                                           100-89

                              BA                                  3.50                                            88-77

                              BB                                  3.00                                            76-71

                              CB                                  2.50                                            70-65

                              CC                                  2.00                                            64-60

                              FF                                   0.00                                               59                 ”

 

“(3) Üç ders sınavında başarısız oldukları ve/veya şartlı başardıkları ders sayısını tek derse indiren öğrenciler üç ders sınavını takip eden tek ders sınavına girebilirler. Mezun olabilmek için tek dersi kalan öğrenciler, dersin devam koşulunu sağlamış olmak kaydıyla ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile yarıyıl sonu sınavlarının bitimini takiben Şubat, Haziran, Eylül aylarında ilan edilen tarihte yapılacak tek ders sınavına girebilirler. Sınavda, ders ile ilgili herhangi bir geçer not belirtilmemiş ise, asgari geçer not 100 üzerinden 50 puandır. Tek ders sınavında başarılı olamayan öğrenci derse kayıt yaptırmak zorundadır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/4/2013

28632

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

27/8/2013

28748

2-

14/2/2017

29979

3-

30/4/2017

30053