4 Ağustos 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30852

YÖNETMELİK

İstanbul Okan Üniversitesinden:

OKAN ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/7/2005 tarihli ve 25879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okan Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.