4 Ağustos 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30852

YÖNETMELİK

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ VEREM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesi Verem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesi Verem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma Grupları: Merkez faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak amacıyla oluşturulan alt grupları,

b) Danışma Kurulu: Akdeniz Üniversitesi Verem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Akdeniz Üniversitesi Verem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Merkez Müdürü: Akdeniz Üniversitesi Verem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

d) Merkez Yönetim Kurulu: Akdeniz Üniversitesi Verem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

e) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin kurulmasındaki temel amaç; verem hastalığı ve basili hakkında araştırmalar yapmak üzere mükemmeliyet merkezi oluşturarak yeni tanı ve tedavi yöntemleri ile koruyucu önlemlerin geliştirilmesidir. Merkezin diğer amaçları şunlardır:

a) Diğer ulusal ve uluslararası üniversiteler ve araştırma merkezleri ile işbirliği içinde ileri bilimsel faaliyetlerde bulunmak ve multidisipliner ve transdisipliner çalışmalar yapmak.

b) Geniş kapsamlı ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirmek.

c) Bütçelendirilmiş projelerin yürütülmesi için teknik destek sağlamak.

ç) İlgili bilim alanlarında başarılı bilim insanı ve akademisyenlerin yetiştirilmesine destek olmak.

d) Verem tanısına yönelik araştırmalar yaparak yeni tanı yöntemleri ve laboratuvar uygulamaları geliştirmek.

e) Verem tedavisine yönelik araştırmalar yaparak yeni tedavi ajanları geliştirmek.

f) İleri teknolojili laboratuvarlarda araştırmacılara, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası çalışmalarını yapabilmeleri için teknik ve bilimsel imkânlar sunmak ve merkezdeki araştırma projeleriyle başarılı genç araştırmacılar yetiştirmek.

g) Merkezin, yurt içi ve yurt dışından gelecek araştırmacılar için de bir cazibe merkezi olması, laboratuvarların bu araştırmacılara da açılması ve bu yolla Üniversiteye gelir aktarımının yanında, yurt dışındaki başarılı araştırmacıları Merkeze kazandırarak tersine beyin göçüne katkı sağlamak.

ğ) Geniş kapsamlı ulusal ve uluslararası araştırma projeleri hazırlamak ve bu projeler ile ulusal ve uluslararası araştırma fonlarına başvurularda bulunmak.

h) Verem laboratuvarlarının standartlarının gelişimine katkı sağlamak.

ı) Verem konusunda farkındalık oluşturmak.

i) Verem ile ilgili koruyucu önlemler ve laboratuvar uygulamaları ile ilgili eğitim çalışmaları yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma yapmak, bu araştırmaların sonuçlarını Türkçe veya yabancı dillerde yayımlamak.

b) Merkezin amacına uygun konularda ulusal ve uluslararası nitelikte kurs, eğitim, konferans, sempozyum ve benzeri bilimsel faaliyetleri organize etmek ve yürütmek.

c) Yurt içi ve yurt dışı çalışma grupları ile ileri düzeyde araştırmalar yapmak.

ç) Merkezin çalışma alanına giren konularda yüksek lisans, doktora eğitimlerine destek vermek.

d) Merkezin araştırmacı ve çalışanlarının belirli sürelerde yurt içi/yurt dışı merkezlerde hizmet içi eğitim almasını sağlamak.

e) Verem tanı ve tedavisi ile ilgili çalışmalarının gelişimi ve kalitesinin artırılması amacı ile kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına danışmanlık yapmak ve eğitim sağlamak.

f) Verem konusunda kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik eğitimler vermek.

g) Verem konusunda politika oluşturma süreçlerine katkı sunmak.

ğ) Üniversitenin diğer birimlerinde konu ile ilgili araştırmalara destek olmak.

h) Amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, kadrolu, verem alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmaları bulunan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından 3 (üç) yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi, gerek duyulduğu zaman görev süresi dolmadan görevden alınabilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından, verilen görevleri yapmak ve gerektiğinde kendisine vekâlet etmek üzere iki yardımcı görevlendirir. Vekâlet 6 (altı) aydan fazla olamaz. Bu süre aşıldığı zaman, yeni Müdür Rektör tarafından usulüne göre görevlendirilir.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

ç) Yönetim Kuruluna sunulmak üzere, Merkezin yıllık bütçesini hazırlamak.

d) Yılsonlarında ve istendiğinde Rektörlüğe, Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek.

e) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını, gerekçesi ile birlikte Yönetim Kurulunun onayını takiben, Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezin her düzeydeki personeli üzerinde, genel gözetim ve denetim görevlerini yapmak.

g) Yurt içi ve yurt dışı benzeri merkezler ile işbirliği yapmak.

ğ) Eğitim ile ilgili faaliyetleri Yönetim Kurulunun onayını takiben, uygulamaya koymak.

Merkez Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Müdür yardımcıları Yönetim Kurulu üyeleri arasından Müdür tarafından 3 (üç) yıl için görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi Müdürün görev süresinin bitiminde sona erer.

Merkez Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 11 – (1) Müdür yardımcısı, Müdüre karşı sorumlu olup görevleri şunlardır:

a) Araştırma, eğitim, kurs ve sertifika faaliyetleri, idari ve teknik işlerin yürütülmesi ve organizasyonunda Müdüre yardımcı olmak.

b) Kendisine bağlı birimlerin amacına uygun olarak yürütülmesini ve işleyişini sağlamak, buna ilişkin tüm tedbirleri almak ve uygulamak.

c) Müdürün görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak.

ç) Müdürün vereceği görevleri yerine getirmek.

d) Gerekli hallerde Müdüre vekâlet etmek.

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Merkezin Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün Başkanlığında yedi kişiden oluşur. Merkez Müdürünün önereceği öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 (üç) yıl için görevlendirilir.

(2) Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyesi tekrar görevlendirilir. Merkez Müdürünün gerekçeli teklifi ile Yönetim Kurulu üyelerinden biri ya da birkaçı, Rektör tarafından görevinden alınabilir. Görevden alınan üyenin yerine görevlendirilen üye, üyelik süresinin kalanını tamamlar. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı ile ayda bir kez, salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşit olması halinde, Merkez Müdürünün oyu kararı belirler.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda çalışma programını ve faaliyetleri belirlemek.

b) Merkez Müdürünün hazırladığı yıllık bütçe tasarısını incelemek ve karara bağlamak.

c) Yıllık faaliyet raporunu görüşmek ve karara bağlamak.

ç) Uzun dönem bilimsel ve idari plan önerisini hazırlamak ve Rektörlüğün görüşüne sunmak.

d) Merkezin kuruluşlarını denetlemek.

e) Bu Yönetmelik değişikliği önerilerini hazırlamak ve Rektörlüğün görüşüne sunmak.

f) Merkez bünyesinde oluşturulacak çalışma birimlerinde Merkez Müdürü tarafından teklif edilen öğretim elemanları ve diğer personelin görevlendirilmesi için seçimini yapmak.

g) Araştırma, eğitim ve diğer etkinlik programları, proje ve danışmanlık hizmetleri, mali destek, burs ve yayın konularına ilişkin esasları belirlemek ve karara bağlamak, söz konusu proje ve hizmetlerin bedelini belirlemek.

ğ) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliği esaslarını ve yürütme koşullarını saptamak.

h) Merkeze ve Merkezin amaçlarına maddi ve manevi katkılarda bulunan yerli ya da yabancılara onur üyeliği verilmesi teklifini Rektörün onayına sunmak.

ı) Bu Yönetmeliğin amacına ya da onuruna aykırı davranışta bulunan Danışma Kurulu üyelerinin üyelikten çıkarılması teklifini hazırlamak ve Rektörlüğün görüşüne sunmak.

i) Merkeze başvuran ya da Merkez olanakları ile gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar arasından, o yıl teşvike layık görülenleri belirlemek.

j) Merkezin gelirlerini artırıcı girişimlerde bulunmak, gerekli önlemleri almak, gelir dağılım ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata göre belirlemek.

k) Merkez Müdürünün önereceği diğer konuları karara bağlamak.

Merkez Danışma Kurulu

MADDE 14 – (1) Merkez Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarını kapsayan konularda çalışan veya çalışmak isteyen Üniversite öğretim elemanları ile verem alanında faaliyet gösteren kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında hizmet veren kişiler arasından merkez müdürünün önerisi ve Merkez Yönetim Kurulunca onaylanan üyelerden oluşur. Merkez Danışma Kurulu üye sayısı, en fazla 24 kişi olmak üzere Merkez Yönetim Kurulunca belirlenir. Üniversitenin öğretim elemanlarından oluşan üye sayısı, tam üye sayısının üçte birinden az olamaz. Merkez Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi 3 (üç) yıldır. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Merkez Danışma Kurulu toplantılarına üç kez mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği düşer.

(2) Merkez Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır. Merkez Danışma Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Merkez Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Merkez Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetlerini değerlendirmek, Merkezin amaçları doğrultusunda proje önerilerinde bulunmak, bu projelerin gerçekleştirilmesine yönelik fikirler oluşturmak ve ilgili kişi ve kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmaktır.

(2) Merkez Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturabilir ve bu komisyonlarda görev alacak üyeleri önerebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 16 – (1) Merkez faaliyetlerinin multi disipliner ve transdisipliner uygulama ve araştırma alanlarının alt grupları üzerinden yürütülmesini sağlamak amacıyla çalışma grupları oluşturulur. Çalışma grupları, Müdürün önerisi ve Merkez Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilir. Çalışma grupları, en fazla beş kişiden oluşan Merkeze bağlı bilimsel araştırma birimleridir. Çalışma grupları üyeleri en az biri Üniversite personeli olmak şartıyla ulusal ve uluslararası üniversite mensupları arasından belirlenir.

Çalışma gruplarının görevleri

MADDE 17 – (1) Çalışma gruplarının görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda, bilimsel öneri, fikir, proje ve analizler yapmak.

b) Bilimsel seminer, toplantı, eğitim çalışmaları ve kongrelere sunumlar hazırlamak.

c) Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen konularda araştırma yapmak ve/veya çalışmalarda bulunmak.

ç) Çalışmalarını rapor halinde Merkez Yönetim Kuruluna sunmak.

Personel ihtiyacı

MADDE 18 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 19 – (1) Merkezin dahil olduğu araştırmalar kapsamında alınan her türlü araç-gereç, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 20 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Döner sermaye

MADDE 21 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetlerinde 2/9/1999 tarihli ve 23804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.