1 Ağustos 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30849

YÖNETMELİK

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

MEDYA HİZMET SAĞLAYICI KURULUŞLARININ ELDE ETTİĞİ TİCARİ

İLETİŞİM GELİRLERİNİN DENETİMİ VE BU GELİRLER ÜZERİNDEN

ALINACAK ÜST KURUL PAYLARININ BEYAN VE ÖDENMESİNE

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/8/2011 tarihli ve 28037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlarının Elde Ettiği Ticari İletişim Gelirlerinin Denetimi ve Bu Gelirler Üzerinden Alınacak Üst Kurul Paylarının Beyan ve Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “%3” ibaresi “%1,5” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Kanunun 29/A maddesi uyarınca sadece internet ortamından yayın lisans sahibi medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar da bu madde uyarınca ticari iletişim gelirlerini beyan ederler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 5 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Kablo, uydu, karasal ve benzeri ortamlardan geçici yayın hakkı ve/veya lisansı nedeniyle internet ortamından yayın hizmeti sunan kuruluşların ticari iletişim gelirlerinin beyanı

MADDE 5/A – (1) Kablo, uydu, karasal ve benzeri ortamlardan geçici yayın hakkı ve/veya yayın lisansı nedeniyle internet ortamından radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti sunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar; sundukları yayın hizmetlerini eş zamanlı olarak internet ortamından iletmeleri ve isteğe bağlı yayınlarını da aynı kataloga bağlı olarak sunmaları halinde iletilen yayınlardaki ticari iletişim faaliyetleri bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

(2) Medya hizmet sağlayıcı kuruluş; kablo, uydu, karasal ve benzeri ortamlarda kendisine ait logosuyla yayınladığı programı internet ortamında isteğe bağlı yayın hizmeti olarak sunması halinde, söz konusu yayınla elde ettiği ticari iletişim gelirini 5 inci madde uyarınca Üst Kurula beyan etmek zorundadır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “% 3’ü” ibaresi “%1,5’i” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe 7 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu maddenin uygulanmasında isteğe bağlı yayın yapan kuruluşlar da televizyon kuruluşları gibi değerlendirilir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/8/2011

28037

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

2/2/2013

28547

2-

12/12/2013

28849

3-

16/7/2015

29418