30 Temmuz 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30847

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNUNUN

UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/3/2016 tarihli ve 29656 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “beş yıllık” ibaresi “on yıllık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/3/2016

29656