28 Temmuz 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30845

YÖNETMELİK

Ostim Teknik Üniversitesinden:

OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; OSTİM Teknik Üniversitesinde İngilizce hazırlık, ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretimi yapan fakülte, enstitü ve yüksekokullarda, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan yaz aylarında yapılacak olan yaz öğretimine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; OSTİM Teknik Üniversitesinde İngilizce hazırlık, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde yapılacak yaz eğitim-öğretiminde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İlgili Yönetim Kurulu: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü veya yüksekokulların yönetim kurullarını,

b) Mütevelli Heyet: Üniversite Mütevelli Heyetini,

c) Rektör: Üniversite Rektörünü,

ç) Senato: Üniversite Senatosunu,

d) Üniversite: OSTİM Teknik Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Öğretiminin Amaçları, Esasları ve Derslerin Açılması

Yaz öğretiminin amaçları

MADDE 5 – (1) Yaz öğretiminin amaçları şunlardır:

a) Öğrencilerin yaz döneminde de eğitim-öğretim imkânlarından yararlanmasını sağlamak suretiyle Üniversitede eğitimin verimliliğini sağlamak.

b) Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda, yurtiçi ve yurtdışından olmak üzere Üniversite dışından gelecek öğretim elemanlarını da istihdam ederek öğretim kadrosunu geliştirmek ve öğrencilerin farklı öğretim üyelerinin görüş ve birikimlerinden yararlanmalarını sağlamak.

c) Yandal ve ikinci anadal programlarının işleyişini kolaylaştırmak.

ç) Öğrencilerin normal dönemde aldıkları, ancak başarısız oldukları dersleri yaz aylarında da açmak suretiyle, başarısız öğrencilere imkân sağlamak ve bölümlerde meydana gelebilecek öğrenci yığılmalarını önleyerek derslerdeki verimliliği arttırmak.

d) Üniversitenin öğrenim imkânlarını özel öğrenci statüsüyle dışarıdan gelecek adaylara açmak.

Akademik takvim

MADDE 6 – (1) Yaz okulunda ders açılması, derslere kayıt, derslerin başlangıç ve bitişi, sınavlar ve diğer ilgili hususlar Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre yürütülür.

Yaz öğretimi ile ilgili esaslar

MADDE 7 – (1) Yaz öğretiminde derslere kayıt, derslerin başlangıcı ve bitişi, sınavlara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. Yaz öğretimi isteğe bağlı olup, eğitim süresi yedi haftadır. Bu süre yaz öğretimi final sınavlarını da kapsar. Yaz öğretimi, Yükseköğretim Kurulu onayı ile tüm eğitim-öğretim aşamalarında açılabilir. Yaz öğretiminde açılan her ders için güz ve bahar yarıyıllarında yapılan toplam ders saati kadar İngilizce Hazırlık Sınıfında öğrencilerin dil düzeylerine göre haftada 20 ila 28 saat arasında ders yapılır. Yaz öğretiminde geçen süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Derslerin açılması

MADDE 8 – (1) Yaz öğretimi dersleri, tümüyle güz ve bahar yarıyılları eğitiminin yerine geçecek biçimde açılmaz. Tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarında yer alan zorunlu derslerin verilmeleri gereken dönemlerde açılması ve yaz öğretimine ertelenmemesi gerekir.

(2) Yaz öğretimi programlarında yer alan derslerin açılabilmesi için, gerekli öğrenci sayıları; İngilizce hazırlık, ön lisans ve lisans programlarında en az onbeş, yüksek lisans programlarında yedi ve doktora programlarında ise en az üç kişidir. Ancak, ilgili yönetim kurulunun gerekçeli teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile açılması ilan edilmiş olan derslerin bazıları ön lisans ve lisans programlarında en az yedi, yüksek lisans programlarında beş ve doktora programlarında ise iki öğrenci ile açılabilir. Öğrenci sayısı kırk kişiyi aşmadıkça yeni grup açılmaz.

   (3) Yaz öğretiminde açılması öngörülen dersler ilgili bölümlerce, lisansüstü dersler ise, ilgili enstitü anabilim dallarının görüşü ve ilgili yönetim kurullarının onayı ile en geç bahar dönemi sınav sonuçlarının elektronik ortamda ilanını izleyen üç iş günü içerisinde belirlenir. Belirlenen dersler, Üniversite Yönetim Kurulunun onayından sonra kesinleşir ve ilan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Değerlendirme, Ders Alma, Dersten Çekilme ve Devam Zorunluluğu

Değerlendirme

MADDE 9 – (1) Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yürütülen İngilizce hazırlık programı için açılacak yaz öğretimi, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığının teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir ve ilan edilir. Yaz öğretimine katılan öğrencilerin başarı durumları, 28/7/2019 tarihli ve 30845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan OSTİM Teknik Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğine göre değerlendirilir.

(2) İngilizce Hazırlık sınıfınca düzenlenen yaz öğretimine, İngilizce Hazırlık Sınıfında başarısız olan bütün öğrenciler katılabilir.

(3) İngilizce Hazırlık Sınıfınca düzenlenen yaz öğretiminde derslerin %90’ına devam etme zorunluluğu vardır.

(4) İngilizce Hazırlık Sınıfınca düzenlenen yaz öğretimi sonunda yapılacak İngilizce yeterlik sınavlarında OSTİM Teknik Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinde yer alan değerlendirme esasları uygulanır.

Ders alma ve dersten çekilme

MADDE 10 – (1) Yaz öğretimi kayıt işlemleri Senatoca belirlenen tarihler içinde tamamlanır. Bir öğrenci, yaz öğretiminde toplam AKTS kredisi 18’i aşmamak üzere en çok üç ders alabilir.

(2) Yaz öğretiminde ders ekleme veya ders bırakma işlemi yapılmaz. Yaz öğretiminde sadece dersten çekilme işlemi uygulanır. Yaz öğretimindeki bir dersin açılması kesinleştiğinde, dersten çekilen öğrencinin ders için ödediği yaz öğretimi ücreti iade edilmez.

Devam zorunluluğu

MADDE 11 – (1) Yaz öğretiminde, derslere devam zorunludur. Bir dersin daha önce devam koşulu yerine getirilmiş olsa bile, bu durum devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Devam süresine ilişkin olarak 28/7/2019 tarihli ve 30845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan OSTİM Teknik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Diğer üniversitelerden alınan dersler

MADDE 12 – (1) İngilizce Hazırlık Sınıfı öğrencileri hariç, öğrenciler 9 uncu maddede belirtilen sınırlamalar içinde kalmak koşuluyla, Üniversite tarafından uygun görülen diğer üniversitelerde yaz döneminde açılan dersleri alabilirler. Ancak, bu derslerin ilgili birimlerce açılmamış olması ve alınacak derslerin eşdeğerliliğinin her yıl kayıttan önce ilgili yönetim kurullarınca onaylanmış olması gerekir. Diğer üniversitelerden alınan derslerin öğrenci transkriptlerine işlenmesi ile ilgili işlemler OSTİM Teknik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile OSTİM Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenim Programları, Ücretler ve Mezun Olma Hakkı

Öğrenim programları ve ücretler

MADDE 13 – (1) Yaz öğretiminde görev alacak öğretim elemanları sadece bir ders verebilir. Ancak ilgili yönetim kurulunun gerekçeli teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile ders sayısı ikiye yükseltilebilir. Yaz öğretiminde ders verecek öğretim elemanlarının zorunlu ders yükü sıfır (0) kabul edilir. Yaz öğretimi öğrenim ücretleri ve öğretim elemanlarına ödenecek ders ücreti; Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Mezun olma hakkı ve ilişik kesme

MADDE 14 – (1) Ön lisans, lisans ve lisansüstü programların son döneminde olan ve OSTİM Teknik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile OSTİM Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre durumları elverişli olan öğrenciler, ek süre elde ettikleri ders veya dersleri yaz öğretiminde alarak mezuniyet için gereken koşulları sağlayabilirler. Yaz öğretiminde alınan derslerden dolayı ayrıca ek süre hakkı kullanılmaz.

(2) Durumları, yukarıda belirtilen yönetmeliklerin hükümlerine uygun olan öğrenciler, yaz öğretimine katılarak, almaları gereken dersleri, başarı ile tamamlamaları halinde yaz öğretimi sonunda mezun olabilirler.

(3) Sınamalı durumda olan öğrenciler yaz öğretimi sonunda OSTİM Teknik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen not ortalamasını sağladıkları takdirde sınamalı durumları ortadan kalkar.

(4) Normal dönemler sonrasında ilişiği kesilmiş olan öğrenciler yaz öğretiminden yararlanamazlar. İlişik kesme işleminden önce kayıt yapılmış ise kayıt işlemi iptal edilir.

(5) Yaz öğretimi sonunda öğrencilerin genel not ortalamaları hesaplanır ve yaz öğretimindeki derslerden alınan notlar transkriptlerde yaz öğretimi adı altında açılacak bir bölümde gösterilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri, Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.