28 Temmuz 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30845

YÖNETMELİK

Ostim Teknik Üniversitesinden:

OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE

HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; OSTİM Teknik Üniversitesi İngilizce hazırlık sınıfında verilecek eğitim, uygulama, sınavlar ve değerlendirmeye ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, OSTİM Teknik Üniversitesinin İngilizce eğitim öğretim yapan bütün bölüm ve programlarına yönelik Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yürütülen eğitim, öğretim ve İngilizce dil yeterliği ile ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik yıl: Her biri en az on dörder haftadan oluşan iki yarıyılı,

b) Hazırlık sınıfı: OSTİM Teknik Üniversitesi İngilizce hazırlık sınıfını,

c) İlgili komisyon: OSTİM Teknik Üniversitesi ilgili rektör yardımcısının başkanlığında yabancı diller bölüm başkanının yer aldığı komisyonu,

ç) İngilizce düzey belirleme sınavı: OSTİM Teknik Üniversitesi İngilizce hazırlık sınıfında eğitim görecek öğrencilerin seviyelerini belirleyen sınavı,

d) İngilizce yeterlik sınavı: OSTİM Teknik Üniversitesinde eğitim görecek öğrencilerin hazırlık sınıfından muaf tutulmasını belirleyen ve/veya kayıtlı oldukları programa devam etme hakkı veren sınavı,

e) Lisans: Hazırlık sınıfı hariç en az sekiz yarıyıllık bir yükseköğretim programını,

f) Lisansüstü: Yüksek lisans ve doktora programlarını,

g) Ön lisans: Hazırlık sınıfı hariç en az dört yarıyıllık bir yükseköğretim programını,

ğ) Rektör: OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörünü,

h) Rektörlük: OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü,

ı) Senato: OSTİM Teknik Üniversitesi Senatosunu,

i) TOEFL: Test of English as a Foreign Language Sınavını,

j) Üniversite: OSTİM Teknik Üniversitesini,

k) Yeterlik sınavı: Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen İngilizce yeterlik sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretimine İlişkin Esaslar

Öğrenim süresi

MADDE 5 – (1) Hazırlık sınıfında normal eğitim öğretim süresi bir akademik yıl, azami eğitim öğretim süresi ise iki akademik yıldır. Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.

(2) Bir eğitim öğretim yılı en az on dörder haftalık iki yarıyıldan oluşur. Birinci yarıyıl güz, ikinci yarıyıl ise bahar olarak adlandırılır. Akademik takvim, Senato tarafından belirlenir. Senato, gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya yaz öğretimi açabilir. Yaz öğretimi ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

İngilizce yeterlik ve düzey belirleme sınavı ve muafiyet

MADDE 6 – (1) Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kabul edilen yeni öğrenciler; eğitim öğretim yılı başında, İngilizce dil bilgilerinin kayıtlı oldukları eğitim öğretim programlarının öngördüğü seviyede olup olmadığını belirlemek üzere, İngilizce yeterlik ve düzey belirleme sınavına tabi tutulur. İngilizce yeterlik ve düzey belirleme sınavı sonucunun değerlendirilmesi; Üniversitenin Yabancı Diller Bölümü Başkanlığı tarafından yapılır. İngilizce yeterlik ve düzey belirleme sınavına girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz; bu öğrencilerin hazırlık sınıfı programına devam etmeleri gerekir.

(2) İngilizce yeterlik sınavı ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Bu sınavda notu 100 üzerinden en az 60 olan öğrencilere kayıtlı oldukları programlara devam hakkı verilir.

b) Eşdeğerliği ve puanları yabancı diller bölümü tarafından belirlenen sınavlardan alınan sonuçlar ile TOEFL ve benzeri uluslararası sınav sonuç belgesine sahip olan öğrencilerin başvuruları İngilizce hazırlık eğitimi bilim dalı tarafından incelenir. Belgelenen sınav ve puanları yeterli bulunan öğrencilere yabancı diller bölüm başkanlığı tarafından sonuçlar duyurulur ve bu öğrencilere kayıtlı oldukları programlara doğrudan devam hakkı verilir.

c) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen İngilizcenin ana dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği orta öğretim kurumlarında eğitim görüp, orta öğrenimini bu kurumlarda tamamlayan öğrencilere kayıtlı oldukları programlara devam hakkı verilir.

ç) Üniversitede daha önceki yıllarda İngilizce hazırlık eğitimini başarı ile tamamlamış öğrencilere kayıtlı oldukları programlara doğrudan devam hakkı verilir.

(3) Düzey belirleme sınavı ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Öğrencilerin hangi kurda eğitim görecekleri seviye belirleme sınavı sonuçlarına göre belirlenir.

b) Herhangi bir nedenle seviye belirleme sınavına girmeyenler için mazeret sınavı açılmaz.

Kurlar

MADDE 7 – (1) Öğrencilerin İngilizce hazırlık sınıfı programından muaf olma durumları ile hazırlık sınıfında eğitime hangi düzeyde başlayacakları, İngilizce yeterlik ve düzey belirleme sınavı ile belirlenir. Bu sınavlar sonucunda hazırlık sınıfı okuyacak öğrenciler; başlangıç, başlangıç sonrası, orta ve ileri olmak üzere dört ayrı kura yerleştirilirler. Hazırlık sınıfındaki haftalık ders yükleri öğrencilerin dil düzeylerine göre yirmi bir saatten az olmamak üzere yabancı diller bölümü ve hazırlık eğitimi bilim dalı tarafından belirlenir. Sınava girmeyen öğrenciler başlangıç kuruna yerleştirilirler.

Hazırlık sınıfı programı ve kurlar

MADDE 8 – (1) Hazırlık sınıfında dersler, aşağıdaki her biri 8 haftalık dört farklı kur ile başlar:

a) Başlangıç düzey kuru: Kur süresi 8 haftadır, haftada 24 saat ders yapılır.

b) Başlangıç sonrası düzey kuru: Kur süresi 8 haftadır, haftada 23 saat ders yapılır.

c) Orta düzey kur: Kur süresi 8 haftadır, haftada 22 saat ders yapılır.

ç) İleri düzey kur: Kur süresi 8 haftadır, haftada 21 saat ders yapılır.

Değerlendirme ve kur başarı notu

MADDE 9 – (1) Öğrencilerin kur başarı durumları; ara sınav, final sınavı, derse katılım, ödevler ve ürün dosyası çerçevesinde değerlendirilir. Değerlendirme ve kur başarı notları ve bu notların ağırlıklarıyla ilgili esaslar şunlardır:

a) Ara sınav; her kurda bir defa yapılan, öğrenilen konuları test eden ve kur geçme notundaki ağırlığı % 25 olan sınavdır.

b) Final sınavı; kurun sonunda tek olarak yapılan, o kur boyunca öğrenilen konuları test eden ve kur geçme notundaki ağırlığı % 30 olan sınavdır.

c) Derse katılım notu; her hafta öğrencilerin derslerdeki çalışmaları, verilen ödevleri yapmaları, disiplin durumları ve ders materyallerini bulundurmaları ve bu çalışmaların sonucunda dil gelişimlerinin değerlendirildiği bir nottur. Derse katılım notunun kur geçme notundaki ağırlığı % 15’tir.

ç) Ödevler; öğrenciler her hafta on-line olarak internette ve ürün dosyası dâhilinde verilen ödevleri yaparlar. Bu uygulamaların kur geçme notundaki ağırlığı % 30’dur.

d) Kur başarı notu; öğrencilerin kuru geçebilmesi için yukarıda verilen ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 puan olması gerekir.

Kur tekrarı

MADDE 10 – (1) 8 inci maddede belirtilen biçimde ilgili kurları okuyup başarılı olamayan öğrenciler, başarısız oldukları kurların tekrarlarını yaparlar. Tekrarlanan kurlarda süre yine 8’er haftadır. Üniversitenin yabancı diller bölümü başkanlığının önerisi ve Rektörlük kararı ile kurların süreleri bir hafta azaltılabilir veya artırılabilir.

Hazırlık sınıfı genel başarı notu

MADDE 11 – (1) Bir akademik yıl boyunca yeterlik sınavı; ilki birinci dönemin en başında, diğerleri ise birinci ve ikinci dönemin sonunda ve yaz öğretimi bitiminde olmak üzere dört defa yapılır. İngilizce yeterlik sınavlarının yapılacağı tarih ve saatler Üniversitenin internet sitesinden de ilan edilir. İngilizce yeterlik sınavına giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz.

(2) İngilizce yeterlik sınavlarına girebilmek için öğrencilerin; ileri düzey kuru başarıyla tamamlamış olması gerekir. Hazırlık sınıfındaki genel başarı notu; tüm düzeylerin ortalama başarı notunun % 40’ı ile İngilizce yeterlik sınavı notunun % 60’ının toplanmasıyla hesaplanır. Hazırlık sınıfı sonundaki genel başarı notu 60 ve üstünde olan öğrenciler bağlı bulundukları eğitim programına devam hakkı kazanır ve İngilizce eğitimlerine, bağlı oldukları programlara uygun akademik İngilizce dersleri ile devam eder. İkinci yarıyılın sonunda ve yaz öğretimi bitiminde yapılacak hazırlık sınıfı genel başarı notu değerlendirmesinde hazırlık sınıfı biriminin önerisi ve yabancı diller bölümü başkanlığının kararı ile tüm öğrencilerin başarı performansları dikkate alınabilir.

(3) Üniversitenin İngilizce hazırlık sınıfına bir öğretim yılı devam edip başarılı olamayan ve ikinci yıl İngilizce hazırlık sınıfına devam etmekte olan öğrenciler ile lisansüstü öğrencileri kur düzeyleri dikkate alınmaksızın her yarıyılın sonunda açılacak İngilizce yeterlik sınavına girebilirler. Bu durumdaki öğrencilerin genel başarı notu sadece girdikleri yeterlik sınavı esas alınarak belirlenir.

Devam koşulu

MADDE 12 – (1) Her bir kur için derslerde % 85 devam şartı vardır. Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler; kur tekrarlamak zorundadır.

Mazeret sınavı ve sağlık raporları

MADDE 13 – (1) İngilizce hazırlık sınıfı birimi tarafından kabul edilen bir nedenle ara sınava girmeyen öğrenci, bu durumunu gösteren belgeyle birlikte sınavın bitiminden itibaren yedi gün içinde başvurduğu takdirde mazeret sınavına alınır. Mazeret sınavının tekrarı yoktur.

(2) Sağlık raporları hakkında, Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

İzinli sayılma

MADDE 14 – (1) İngilizce hazırlık sınıfı öğrencileri, haklı ve geçerli nedenle bir veya iki yarıyıl için izin isteğinde bulunabilir. Öğrencilerin izinli oldukları sürelerde öğrenim ücretinin yarısını ödemeleri gerekir. İzinli sayılan süre içinde sınavlara girilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.