28 Temmuz 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30845

YÖNETMELİK

Kayseri Üniversitesinden:

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE VE STRATEJİ GELİŞTİRME

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kayseri Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kayseri Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma birimleri: Merkezin çalışma birimlerini,

b) Çalışma grupları: Merkezin çalışma gruplarını,

c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ç) Kalite Komisyonu: Üniversitede kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu komisyonu,

d) Merkez (KASGEM): Kayseri Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Müdür: Merkezin Müdürünü,

f) Rektör: Kayseri Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: Kayseri Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: Kayseri Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ı) Yükseköğretim Kalite Kurulu: 23/11/2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlü olan Kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Kalite Komisyonu ile işbirliği yaparak Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sisteminin kurulması, kurumsal göstergelerin tespit edilmesi, bu kapsamda yapılacak çalışmaların Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütülmesi konularında Kalite Komisyonu çalışmalarına destek olmak.

b) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile işbirliği yaparak stratejik plan hazırlıklarına destek olmak, stratejik plan hazırlama ve uygulama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak.

c) Kalite kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile stratejik plan çalışmaları için eğitim, toplantı, çalıştay ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

ç) Üniversitenin eğitim, araştırma ve hizmet faaliyetlerinin daha etkili olmasını sağlamaya yönelik her türlü veri toplama ve analiz etme faaliyetlerini sürdürmek ve Üniversite yönetiminin etkin karar almasına katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları aşağıda yer alan kalite güvencesi, stratejik planlama ile araştırma ve geliştirme fonksiyonlarından oluşur:

a) Kalite güvencesi:

1) Kalite Komisyonu ile işbirliği içinde çalışmak, Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetleri değerlendirmek ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek, bu çalışmaları Kalite Komisyonunun onayına sunmak.

2) Kalite Komisyonunun talepleri doğrultusunda iç değerlendirme çalışmalarını yürütmek, kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve Kalite Komisyonuna sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu kamuoyuna internet ortamı aracılığıyla duyurmak.

3) Üniversitenin dış değerlendirme süreci için gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek amacıyla faaliyet gösteren Kalite Komisyonu çalışmalarına destek vermek.

b) Stratejik planlama:

1) Üniversitenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, Üniversitenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak, stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.

2) Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek.

3) Üniversitenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.

4) Üniversitenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyen dış faktörleri incelemek.

5) Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği azaltan tehditlere karşı tedbirler almak.

6) Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

7) Üniversitenin güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmek.

8) Üniversitenin görev alanıyla ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek.

9) Üniversitenin faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif ve analiz etmek.

c) Araştırma ve geliştirme:

1) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma ve uygulama projeleri tasarlamak ve geliştirmek, bu projeleri değerlendirerek uygulamaya geçirmek ve yayınlar yapmak.

2) Strateji ve kalite geliştirme konusunda Üniversitenin diğer birimlerine rehberlik etmek ve danışmanlık yapmak.

3) Çalışma alanına giren konularda ilgili kamu kurumları ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

4) Strateji ve kalite konusunda eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak, konferanslar, seminerler ve kurslar düzenlenmesine yardımcı olmak.

5) Çalışma alanına giren konularda bölgesel düzeyde araştırma ve inceleme faaliyetlerinde bulunmak.

6) İnceleme konuları kapsamında Üniversite bünyesinde yer alan akademik ve idari birimleri periyodik olarak elektronik ortam aracılığıyla ya da düzenlenecek toplantılarla bilgilendirmek.

7) Üniversite bünyesinde yer alan akademik ve idari personel ile öğrencilerin periyodik olarak memnuniyet düzeylerini ölçmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından, Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün görevleri; Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Merkezi yönetmek, Merkez çalışmalarının belirlenen amaçlar doğrultusunda yürütülmesini sağlamaktır.

(3) Rektör, Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu üyeleri ya da Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirebilir. Müdür yardımcıları Merkezin çalışmalarında Müdüre yardımcı olur, gerektiğinde Müdüre vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse, yeni bir Müdür görevlendirilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Üniversitenin öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri; Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak, veri toplama, analiz etme ve sonuçları yorumlama çalışmalarını yönlendirmek, Merkezin amaçları doğrultusunda Müdüre yardımcı olmaktır.

(3) Yönetim Kurulu, üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde, Müdürün oyu yönünde karar verilmiş sayılır.

Danışma Kurulu

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu, Müdür ve Üniversiteye bağlı birimlerden veya dışarıdan Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ve kurumların temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az beş, en fazla on üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kere olmak üzere Müdürün daveti üzerine Müdürün başkanlığında toplanır. Toplantılarda çoğunluk şartı aranmaz.

(3) Danışma Kurulu, Merkez faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapar ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri ve grupları

MADDE 11 – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek kapsamlı faaliyetlerde ve bilgi izleme, derleme ve yayımlama gibi devamlılık arz edebilecek işlerde Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile çalışma birimleri ve çalışma grupları oluşturulabilir. Birim ve grupların kuruluş, çalışma ve görev süreleri, Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre düzenlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü araç, gereç ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kayseri Üniversitesi Rektörü yürütür.