28 Temmuz 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30845

YÖNETMELİK

Kayseri Üniversitesinden:

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kayseri Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kayseri Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Harmanlanmış Eğitim: Aynı programda derslerin bir kısmının uzaktan, bir kısmının ise örgün eğitimle yapıldığı eğitim öğretimi,

b) Merkez (KAYUZEM): Kayseri Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Rektör: Kayseri Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Kayseri Üniversitesi Senatosunu,

d) Uzaktan eğitim öğretim: Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak yapılan eğitim ve öğretimi,

e) Üniversite: Kayseri Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversitenin uzaktan eğitim öğretim programları ile uzaktan verilebilecek derslerinin yürütülmesi kapsamında, uzaktan eğitim öğretim alanındaki tüm faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını temin etmek, bu alanlarda faaliyet gösteren ulusal veya uluslararası diğer birimlerle işbirliği yapmak ve bu alanlarda araştırma, geliştirme, altyapı hazırlama ve koordinasyon çalışmaları yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Uzaktan eğitim öğretim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

b) Uzaktan eğitim öğretimle ilgili her türlü eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, desteklemek ve bunlardan kamu kurumları, özel kuruluşlar ve kişilerin yararlanmasını sağlamak.

c) Uzaktan eğitim öğretim ile ilgili bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, strateji geliştirmek, gerektiğinde Merkezin amacına uygun uygulamaları gerçekleştirmek ve özendirmek.

ç) Kamu kurumları ve özel kuruluşların ihtiyacı olan uzaktan eğitim öğretim sistemlerinin oluşturulmasında danışmanlık hizmetleri vermek ve sistem analizi yapmak, talep edilmesi halinde teknik servis ve büro hizmetleri sağlamak.

d) Bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim öğretim veya harmanlanmış eğitim öğretim şeklinde yapılan Üniversite içindeki önlisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü programlar ile uzaktan eğitim öğretim yoluyla ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için hizmet içi eğitim öğretim, dersler, kurslar, sertifika programları, seminerler, konferanslar ve benzeri faaliyetleri planlamak, açmak, yürütmek ve bu faaliyetlerin eşgüdümünü ve koordinasyonunu sağlamak.

e) Uzaktan eğitim öğretim şeklinde verilen kurs, seminer, konferans, ders, program ve bölümler için içerik ve eğitim öğretim programları belirlemek, kredilendirmek, eğitim öğretim türüne göre sertifika, katılım belgesi, ders geçme belgesi ve benzerlerini vermek; kayıt, kabul, sınav, başarı, ders geçme ve benzeri işlemler için usul ve esasları belirlemek, düzenlemek ve sunmak, görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

f) Gerek Üniversite içi, gerekse Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan ders içeriklerini belirlemek, akreditasyonları için çalışma yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

g) Uzaktan eğitim öğretim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak ve uluslararası ve millî organizasyonlara katılmak.

ğ) Uzaktan eğitim öğretim ile ilgili konularda Üniversitenin bütün birimlerine ait laboratuvar, kütüphane, akıllı sınıf, derslik, stüdyo ve diğer eğitim öğretim imkânlarından yararlanmak veya bunların oluşumuna katkıda bulunmak.

h) Uzaktan eğitim öğretim ile ilgili ulusal ve uluslararası araştırmalar yapmak, bildiri, makale ve kitaplar yayınlamak, akademik dergi, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri faaliyetler gerçekleştirmek, ulusal ve uluslararası proje desteklerine başvurmak ve bu faaliyetleri teşvik etmek.

ı) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde açılacak Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programlarının eğitim öğretimini planlamak ve bu programların uygulanmasına yönelik eşgüdümü ve koordinasyonu sağlamak.

i) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdüre  çalışmalarında yardımcı olmak ve gerektiğinde Müdüre vekâlet etmek üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Süresi dolan veya dolmadan görevinden ayrılan müdür yardımcılarının yerine aynı usulle, Rektör tarafından yeniden görevlendirme yapılır. Müdürün görevi bitince müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara, Müdürün görevlendirdiği müdür yardımcısı başkanlık eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak/hazırlatmak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

ç) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları dâhil yedi kişiden oluşur. Diğer üyeler, öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, gerektiğinde Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak, planlamalar yapmak, çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

b) Merkezde yürütülecek faaliyetlerle ilgili önerilerde bulunmak ve yapılan faaliyetleri denetlemek.

c) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

ç) Merkez personelinin,  Merkezin faaliyet alanları ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek.

d) Merkeze gelen iş, proje ve işbirliği tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

e) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

f) Senato tarafından açılmasına karar verilen uzaktan eğitim öğretim veya harmanlanmış eğitim öğretim şeklinde yürütülecek kurs, ders, sertifika programı, önlisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü eğitim öğretim programlarını uygulamak.

g) Ulusal ve uluslararası işbirliği faaliyetlerine onay vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kayseri Üniversitesi Rektörü yürütür.