27 Temmuz 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30844

YÖNETMELİK

İbn Haldun Üniversitesinden:

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ GELECEK ARAŞTIRMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İbn Haldun Üniversitesi Gelecek Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma alanlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İbn Haldun Üniversitesi Gelecek Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: İbn Haldun Üniversitesi Gelecek Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: İbn Haldun Üniversitesi Rektörünü,

ç) Stajyer öğrenci: Merkez tarafından hayata geçirilen proje, çalıştay, seminer, eğitim ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesinde katkıda bulunacak, anket araştırmalarının veri girişi, kodlama ve benzeri kısımlarında görev alacak yüksek lisans ve/veya doktora düzeyindeki öğrencileri,

d) Üniversite: İbn Haldun Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1)  Merkezin amacı; günümüz dünyasındaki hızlı değişimleri analiz ederek, tercih edilen geleceğe ulaşma şansını artırmayı amaçlayan öngörüler konusunda akademik araştırmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Geleceği anlamak, değişim ve gelecek hakkında düşünmenin temel kavramları üzerinde akademik araştırmalar yapmak.

b) Geleceğin olası durumunu tahmin etmek amacıyla önemli değişiklikleri öngörmeyi ve bunları akılcı yöntemler ve senaryolarla ortaya koymayı amaçlayan fikir ortamını oluşturmak.

c) Ekonomik, siyasal, kültürel ve toplumsal değişimin temel ilkelerini araştırıp, gelecekte bu değişimin toplumun faydasına olacak şekilde, tercih edilen bir geleceği görmelerine yardımcı olmak ve bunun gerçekleşmesi için çeşitli stratejik planlar geliştirmek ve yürütmek.

ç) Değişimin nasıl gerçekleşeceğine dair bilimsel tahmin yöntemleri geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak, bunları öngörülerde kullanmak.

d) Sosyal sorumluluk çerçevesinde halka açık seminer ve eğitim programları düzenlemek.

e) Çeşitli çalıştay, eğitim ve seminerler düzenlemek, düzenlenen etkinliklere destek olmak, sonuçları ve raporları görsel, basılı veya elektronik ortamda paylaşmak.

f) Üniversite öğrencilerine ve personeline, kamuya veya özel sektöre Merkezin faaliyet alanlarında veya ilgili konularda ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek, nitelikli işgücü yetiştirmek amacıyla gerekli faaliyetlerde bulunmak.

g) Kitap, dergi, broşür ve benzeri her türlü yayın faaliyetlerini gerçekleştirmek.

ğ) Merkezce düzenlenen eğitim programları sonunda katılım belgesi veya sertifika vermek.

h)  Akademik çalışmaların kalitesini artırmak ve son gelişmeleri takip etmek için yapılan ulusal/uluslararası bilimsel toplantı, konferans, kongre, sempozyum ve eğitim gibi faaliyetleri takip etmek ve katılmak.

ı) Merkezin amaçlarına uygun diğer faaliyetleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1)  Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanıyla ilgili olan aylıklı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, gerekli hallerde çalışmalarında yardımcı olmak üzere en fazla üç kişiyi yardımcı olarak seçer ve müdür yardımcısı Rektör onayı ile görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.

c) Merkezin yıllık faaliyet planı, program ve bütçesini hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

ç) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Yönetim Kurulu kararları ile çalışma programını uygulamak.

e) Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak.

f) Merkezde görev yapan tam zamanlı ve yarı zamanlı uzmanların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, gerekli gördüğü durumlarda çalışanlar arasında rotasyon yapmak.

g) Merkezde çalışan idari personelin ve uzmanların yıllık ve idari izinlerini düzenlemek ve onaylamak.

ğ) Merkeze alınacak uzman adaylarının ilgili mevzuat çerçevesinde seçimlerini gerçekleştirerek Rektörlüğe bildirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitede aylıklı öğretim elemanları veya konusunda uzman kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilecek en az beş, en çok on bir üyeden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süreleri dolan Yönetim Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az üç kez salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile karar alır. Toplantı günü ve yeri üyelere toplantı tarihinden en az bir hafta önce yazı ile bildirilir. Toplantı kararlarına ilişkin oyların eşitliği halinde, başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

 MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez uygulamaları ile ilgili kararları almak.

b) Merkezin faaliyet programlarına ilişkin her türlü düzenlemeyi yapmak, faaliyet programının oluşumunda yapılacak faaliyetlerin kararını almak, Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı raporun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirerek bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

c) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek ve Senatoya önermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez çalışma grupları

MADDE 12 – (1) Merkez çalışmalarına katkıda bulunmak üzere Yönetim Kurulu kararıyla çeşitli çalışma grupları oluşturulabilir. Bu çalışma gruplarının kurulmasına yönelik kararlar Yönetim Kurulunca alınır.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İbn Haldun Üniversitesi Rektörü yürütür.