27 Temmuz 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30844

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

GEMİ BOYA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gemilerin karinalarında kullanılan organik kirlenmeyi önleyici sistemlerinde biyosit olarak kullanılan organotin bileşiklerinin insan sağlığı ve deniz çevresi üzerindeki olumsuz etkisini azaltmaya veya ortadan kaldırmaya ve gemilerin deniz suyu balast tankları, çift cidar alanları ile kargo tanklarının koruyucu kaplamalarının temel gereklerine yönelik usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) Organik tutunma önleyici sistemine dair hükümleri;

1) Boyu 24 metre ve üzeri veya 400 groston ve üzeri Türk Bayraklı gemilere,

2) Türk limanlarına, tesislere veya açık deniz terminallerine giriş yapan boyu 24 metre ve üzeri veya 400 groston ve üzeri yabancı bayraklı gemilere,

uygulanır.

b) Koruyucu kaplamalara dair hükümleri; uluslararası sefer yapan ve bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen tarihlere göre;

1) 500 groston ve üzeri tüm gemilerin ayrılmış denizsuyu balast tanklarına,

2) 150 metre ve üzeri dökme yük gemilerinin çift cidar mahallerine,

3) 5000 dedveyt ton ve daha büyük ham petrol tankerlerinin kargo tanklarına,

uygulanır.

(2) Bu Yönetmelik, askeri amaçlı gemiler ile kamu kurumlarına ait veya kamu kurumları tarafından işletilen ticari amaçlar dışında sadece kamu hizmetinde kullanılan gemilere uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 482 nci maddesine, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine, 26/10/2017 tarihli ve 7059 sayılı Kanun ile uygun bulunan 2001, Gemilerdeki Zararlı Organik Tutunma Önleyici Sistemlerin Kontrolüne İlişkin Uluslararası Sözleşmeye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) AFS beyannamesi: Organik Tutunma Önleyici Sistem Beyannamesini,

b) IAFS sertifikası: Sözleşme hükümlerine göre düzenlenen Uluslararası Organik Tutunma Önleyici Sistem Sertifikasını,

c) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,

ç) Biyosit: Organik tutunma önleyici bir sistemde zehirleyici olarak kullanılan maddeyi,

d) Boya teknik dosyası: Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde yer alan bilgileri içeren teknik dosyayı,

e) Çiğlenme noktası: Havanın maksimum nem taşıdığı ve doyma noktasına ulaştığı sıcaklığı,

f) Dedveyt ton: Geminin yükleme sınırına kadar alabileceği yolcu, yük, yakıt, su, kumanya gibi ağırlıklarının toplamını,

g) Denetim görevlisi: Gemilere liman devleti ve bayrak devleti kontrol denetimi yapmak üzere görevlendirilmiş Bakanlık personelini veya yetkilendirilmiş kuruluşun gemi boya denetimi konusunda görevlendirdiği personeli,

ğ) Epoksi: Suya, asitlere ve alkaliye karşı direnç gösteren, zamanla bu gösterdiği direnci yitirmeyen, yapıştırıcı özlü kimyasal reçineyi,

h) Gemi: Tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan; adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun; hidrofoil tekneler, hava yastıklı araçlar, denizaltılar, yüzen araçlar veya yüzen platformlar, yüzen depolama üniteleri (FSU) ve yüzen üretim depolama ve boşaltım üniteleri (FPSO) de dâhil denizde yüzen her aracı,

ı) Gemi boya denetmeni: Boya teknik dosyasının hazırlanması safhasında bu Yönetmelikte geçen denetimleri gerçekleştiren ve İdarece bu konuda yetki belgesi verilen kişileri,

i) Gemi boyu: 28/6/1968 tarihli ve 12936 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1966 Uluslararası Yükleme Sınırı Sözleşmesi ve değişikliklerinde tanımlanan gemi uzunluğunu,

j) Hedeflenen kullanım ömrü: Tasarlanan boya sisteminin aylar/yıllar ile ifade edilen belli bir zaman diliminde kondisyonunu iyi durumda tutmasını,

k) İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünü,

l) IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütünü,

m) İyi kondisyon: IMO’nun A.744 (18) Kararında tanımlanan azami küçük lekeler şeklinde pas ihtiva eden kondisyonu,

n) Kenarların yuvarlatılması: İkinci yüzey hazırlığı öncesinde keskin kenar ve köşelerin taş motoruyla taşlanarak rötuşlanması, işlemden geçmesini,

o) Kestirme kat: Ulaşımı zor bölgeler, kenarlar ve kaynaklar gibi kritik kısımlarda katlar arası iyi yapışmanın ve yeterli boya filmi kalınlığının sağlanması için yapılan boya uygulamasını,

ö) KFK: Kuru film kalınlığını,

p) Liman başkanlığı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı liman başkanlıklarını,

r) MEPC: IMO’nun Deniz Çevresini Koruma Komitesini,

s) Mevcut gemi: Yeni olmayan gemiyi,

ş) MSC: IMO’nun Deniz Emniyeti Komitesini,

t) Ordino: 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Limanlar Yönetmeliğinde tanımlanan ordino belgesini,

u) Organik Tutunma Önleyici Sistem (AFS): İstenmeyen organizmaların tutunmasını önlemek veya kontrol etmek için gemide kullanılan cihaz veya yüzey, yüzey işlemi, boya veya herhangi bir kaplamayı,

ü) Organotin: Kalayın hidrokarbonlarla oluşturduğu kimyasal bileşiği,

v) Ön imalat astarı: Genellikle bir boya sisteminin ilk katından önce ve otomatik olarak çelik yüzeye uygulanan ve shop primer olarak adlandırılan astar boyayı,

y) Sözleşme: 18/11/2017 tarihli ve 30244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2001, Gemilerdeki Zararlı Organik Tutunma Önleyici Sistemlerin Kontrolüne İlişkin Uluslararası Sözleşmeyi,

z) Teknik veri föyü: Boya üreticisi tarafından yayınlanan; ürün bilgileri, uygulama ve kaplama için ayrıntılı teknik talimatları içeren ürün bilgi formunu,

aa) Tesis: 28/6/2015 tarihli ve 29400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte tanımlanmış tesisler ile İdare tarafından bakım onarım için izin verilmiş yerleri,

bb) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin faaliyette bulunan özel veya kamu kuruluşunu,

cc) Yeni gemi: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte veya daha sonra omurgası konulmuş olan veya benzer bir inşa aşamasında bulunan gemiyi,

çç) Yetkilendirilmiş kuruluş: 18/1/2017 tarihli ve 29952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği çerçevesinde yetkilendirilmiş klas kuruluşunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Organik Tutunma Önleyici Sistemler

Organik tutunma önleyici sistemlerin genel esasları

MADDE 5 – (1) AFS’lerde biyosit olarak kullanılan organotin bileşikler gemilere uygulanamaz.

(2) AFS’lerde biyosit olarak kullanılan organotin bileşikler, sızmasını önleyecek bir kaplama ile kaplanmamış olması halinde, gemilerin karinasında veya dış yüzey ve parçalarında bulunamaz.

(3) Türk Bayraklı gemilerde Sözleşme ve bu Yönetmelik hükümlerine göre uygulanmış olan AFS’ler kullanılabilir.

(4) Tesislerde inşa, tadilat veya bakım-onarımı yapılan gemilere bayrağı, boyu ve tonajına bakılmaksızın bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan AFS uygulanır.

(5) Sadece bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan organik tutunma önleyici sistemini değiştirmek veya sistemini yenilemek için tesise gelen gemilere İdare tarafından izin verilir.

Organik tutunma önleyici sistemler için denetim ve belgelendirme şartları

MADDE 6 – (1) İdare tarafından, MEPC’nin Res.MEPC.208(62) numaralı  “Gemilerdeki AFS’nin Denetlenmesi Hakkındaki Kılavuz” ve MEPC’nin Res.MEPC.195(61) numaralı “Gemilerde AFS’nin Sörvey ve Belgelendirilmesine İlişkin Kılavuz”  esas alınarak uygulama genelgesi yayımlanır. Gemilerin denetim ve belgelendirilmeleri genelgeye ve aşağıdaki hükümlere göre yapılır:

a) 400 GT üzerindeki uluslararası sefer yapan gemilere bu genelgeye uygun olarak gemi klaslı ise yetkilendirilmiş kuruluşun, klassız ise İdarenin bünyesindeki denetim görevlisi tarafından yapılan denetimler sonrasında rapor hazırlanır. Raporda AFS’nin uygun bulunması halinde liman başkanlığı veya yetkilendirilmiş kuruluş tarafından Ek-1’de yer alan “Uluslararası Organik Tutunma Önleyici Sistem Sertifikası” düzenlenir. “Organik Tutunma Önleyici Sistem Kayıtları” Ek-2’deki formlara göre düzenlenerek IAFS sertifikasına kalıcı olarak eklenir.

b) 24 metre ve üzerindeki fakat 400 GT altındaki uluslararası sefer yapan gemiler ile 24 metre ve üzeri ulusal sefer yapan gemilerin inşa, tadilat veya bakım-onarımını yapan tesis tarafından ve/veya donatan veya yetkili temsilcisi tarafından uygulanan boyanın biyosit olarak kullanılan organotin bileşikler içermediğine dair Ek-3’te yer alan “Organik Tutunma Önleyici Sistem Beyannamesi” düzenlenerek imzalanır. Bu beyanname istendiğinde İdareye, liman başkanlığına veya yetkilendirilmiş kuruluşa ibraz edilir. Bu beyanname boya faturası veya sözleşmesi ile desteklenir.

c) Beyanname veya İdare ya da yetkilendirilmiş kuruluş tarafından düzenlenen sertifika gemide bulundurulur.

(2) Ülkemiz limanlarına gelecek yabancı bayraklı gemilerden;

a) Sözleşmeye taraf ülkelerin bayrağını taşıyan 400 GT ve üzerindeki gemilerde IAFS sertifikası,

b) Sözleşmeye taraf ülkelerin bayrağını taşıyan 24 metre ve üzerindeki fakat 400 GT altındaki gemilerde AFS Beyannamesi,

c) Sözleşmeye taraf olmayan ülkelerin bayrağını taşıyan 24 metre ve üzeri veya 400 GT ve üzeri gemilerde uygunluk beyanı,

aranır.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen belge ve beyanların kontrolü liman devleti denetimi esnasında liman devleti kontrolü için İdare tarafından liman devleti denetimi yapmak üzere yetkilendirilen personel, liman çıkış belgesi talepleri esnasında ise liman başkanı tarafından yetkilendirilen personel tarafından yapılır. İhtiyaç duyulması halinde örnek alımı Bakanlığın denetim görevlileri veya Bakanlığın yazılı talebi ile yetkilendirilmiş kuruluşların denetim görevlileri tarafından gerçekleştirilir. Söz konusu belge ve beyanları bulunmayanlara liman başkanlığı tarafından ordino düzenlenmez.

(4) Türk Bayraklı gemilerde IAFS sertifikası ve beyannamesi, sualtı sörveyleri sırasında belge bazında kontrol edilir. Bu kontrolde gerekli görülmesi halinde bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen örnek alma işlemi uygulanır. 

(5) İdare tarafından MEPC’nin Res.MEPC.104(49) numaralı “Gemilerde Organik Tutunma Önleyici Sistemlerin Örnek Alma Kılavuzu” esas alınarak uygulama genelgesi yayımlanır. Liman başkanlığı veya yetkilendirilmiş kuruluşlarca yapılan denetimlerde gerekli görüldüğü takdirde bayrağına bakılmaksızın organik tutunma önleyici sisteminden; sistemin yapısını, işlevini, bütünlüğünü bozmayacak şekilde bu genelgeye göre örnek alınabilir. Bu örnek alma işlemi denetim görevlileri veya İdarenin tespit edeceği yetkilendirilmiş kuruluş tarafından yapılarak rapor halinde İdareye sunulur. Rapor sonuçlarında uygunsuzluk bulunması durumunda, yabancı bayraklı gemiler için Sözleşme hükümleri, Türk Bayraklı gemiler için ise bu Yönetmelik hükümlerine göre yaptırım uygulanır.

Uluslararası organik tutunma önleyici sistem belgesinin geçerliliği

MADDE 7 – (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine göre süresiz olarak düzenlenen IAFS sertifikası veya beyannamesi;

a) Organik tutunma önleyici sistemi değiştirilmiş, yenilenmiş olup bu Yönetmeliğe göre sertifikası veya beyannamesi yenilenmemişse,

b) Bu Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmemişse,

c) Geminin başka bir bayrağa geçiş yapması üzerine,

ç) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri gereğince geminin Türk Bayrağı çekme hakkını kaybetmesi durumunda,

d) Geminin batması veya belgenin kayıp ve zayi olması gibi durumlarının tespiti halinde,

 geçerliliğini kaybeder.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (c), (ç) veya (d) bentlerinde belirtilen durumlar nedeniyle geçerliliğini yitiren IAFS sertifikasına ait boya teknik dosyası ve denetim raporları iptal işleminden itibaren 5 yıl süreyle muhafaza edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Koruyucu Kaplamaların Temel Gerekleri

Koruyucu kaplama uygulanacak gemiler

MADDE 8 – (1) Bu bölümde geçen koruyucu kaplamalara ilişkin hükümler;

a) 500 groston ve üzeri tüm gemilerin ayrılmış denizsuyu balast tanklarına ve 150 metre ve üzeri dökme yük gemilerinin çift cidar mahallerine aşağıda belirtilen tarihlere göre uygulanır:

1) İnşa sözleşmesi 1 Temmuz 2008 tarihinden sonra imzalanan gemiler.

2) Sözleşmesi mevcut değilse, 1 Ocak 2009 tarihinden sonra omurgası kızağa konan veya 1 Temmuz 2012 tarihinden sonra teslim edilen gemiler.

b) 1 Temmuz 1998 ve sonrasında inşa edilmiş ve (a) bendinin kapsamına girmeyen petrol tankerleri ve dökme yük gemilerinin ayrılmış denizsuyu balast tanklarına uygulanır.

c) 5000 dedveyt ton ve daha büyük ham petrol tankerlerinin kargo petrol tanklarına aşağıda belirtilen tarihlere göre uygulanır:

1) 1 Ocak 2013 tarihinden sonra inşa sözleşmesi imzalanan ham petrol tankerleri.

2) Sözleşmesi mevcut değilse, 1 Temmuz 2013 tarihinden sonra omurgası kızağa konan veya 1 Ocak 2016 tarihinden sonra teslim edilen ham petrol tankerleri.

Koruyucu kaplamaların temel gerekleri

MADDE 9 – (1) Koruyucu kaplama temel gereklerinin sağlanması için ilk uygulamadan itibaren 15 yıl boyunca iyi kondisyonda koruyucu kaplama özelliğini koruması ve ikinci fıkrada belirtilen uygulama genelgesinde yer alan kriterleri karşılaması gerekmektedir.

(2) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen gemiler için MSC’nin Res.MSC.215(82) numaralı “Tüm Gemilerin Ayrılmış Denizsuyu Balast Tankları ile Dökme Yük Gemilerinin Çift Cidarlarının Koruyucu Kaplamaları İçin Performans Standartları Kılavuzu” ve (c) bendinde belirtilen gemiler için MSC’nin Res.MSC.288(87) numaralı “Ham Petrol Tankerlerinin Kargo Petrol Tankları Koruyucu Kaplamaları İçin Performans Standartları Kılavuzu” esas alınarak İdare tarafından uygulama genelgesi yayımlanır.

Boya temel gereklilikleri

MADDE 10 – (1) Uygulanacak boya sistemi, MSC’nin Res.MSC.215(82) ve Res.MSC.288(87)  numaralı dokümanları ile 9 uncu maddede belirtilen uygulama genelgesinde yer alan koruyucu kaplama sistemi teknik gerekliliklerini sağlar.

(2) Boya üreticisi; boyanın ön yeterlilik testleri sonucunu, MSC’nin Res.MSC.215(82) ve Res.MSC.288(87) numaralı dokümanlarının Ek-1’inde yer alan kriterlere göre belgelendirir, sonuçların tatmin edici bulunması halinde bağımsız üçüncü bir taraftan tip onay belgesi veya uygunluk belgesini alır.

Boya teknik dosyasının hazırlanması

MADDE 11 – (1) Yeni gemilerin inşasında tesis tarafından hazırlanacak boya teknik dosyasında, asgari olarak aşağıda verilen başlıkları içerecek bilgiler bulunur: 

a) Boyanın tip onay sertifikasının ve/veya uygunluk beyanının boya üreticisi veya üreticinin ülkemizdeki yetkili temsilcisinden onaylı sureti,

b) Teknik veri föyü; ürün adı, tanımlayıcı markası ve numarası, kaplama sisteminin kompozisyonu, renkleri, bileşenleri, materyalleri, minimum ve maksimum kuru film kalınlıkları, uygulama araçları, metotları ve makineleri, uygulanacak yüzeyin paslanma derecesi, yüzey profili, temizlik gibi durumu, nem ve sıcaklık gibi çevresel sınırlamalar,

c) Kaplama uygulamasında tesis çalışma kayıtları; yüzey hazırlama metodu, uygulama esnasındaki çevre şartları, uygulanan sistem, her bölüm için metrekare olarak uygulanan gerçek alan, uygulama süresi, kalınlığı ve kat sayısı gibi diğer teknik bilgiler,

ç) Gemi montajı sırasında kaplama sisteminin onarım ve denetimi için prosedürler,

d) Gemi boya denetmeninin günlük kayıtları, boya sözleşmesinden özel sapmaların kayıtları, uygulamanın boya tedarikçisi veya temsilcisinin talimatlarına göre yapıldığının beyan edildiği Ek-4’te yer alan günlük kayıtlar ve Ek-5’te yer alan uygunsuzluk raporları,

e) Tersanenin denetim raporu doğrulaması; denetimin bitiş tarihi, denetim sonuçları, yorumlar ve denetmen imzası,

f) Servise giriş sonrası boya sisteminin bakım ve onarım prosedürleri,

g) Gemi boya denetmeninin yetki belgesinin fotokopisi,

ğ) Boya teknik dosyanın içerisinde yer alacak yüzey hazırlama ve boya uygulama süreci hakkındaki denetimler konusunda tersane, gemi sahibi ve boya üretici veya temsilcisi arasında imzalanan anlaşma.

(2) Koruyucu kaplamaların bakım ve onarımları, kısmi boya uygulama faaliyetleri boya teknik dosyasına kaydedilir.

(3) Boya sistemi tamamen yeniden uygulanacaksa, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bilgiler, boya teknik dosyasına kaydedilir.

Boya teknik dosyasının onayı

MADDE 12 – (1) Boya teknik dosyası, İdare veya İdarenin yetkilendireceği kuruluşlar tarafından 11 inci maddedeki hususlar doğrultusunda belge üzerinden kontrol edilerek onaylanır. Söz konusu kontroller denetim görevlisi tarafından yapılır.

Gemi boya denetmeni tarafından yapılan denetimler

MADDE 13 – (1) Gemi boya denetmenleri, uygulama sürecinde, boya uygulama ve yüzey hazırlama sırasındaki denetim görevlerini yerine getirirler. Denetim sonuçlarına göre gemi boya denetmeni tarafından Ek-4’te yer alan günlük kayıtlar ve Ek-5’te yer alan uygunsuzluk raporları hazırlanır.

(2) Gemi boya denetmenlerinin inşa safhalarına yapacakları denetimler aşağıda belirtilen şekilde yapılır:

a) Birinci yüzey hazırlığı safhasında;

1) Çeliğin yüzey sıcaklığı, bağıl nem ve çiğlenme sıcaklığı, hava sıcaklığındaki ani değişikliklerin zamanları, raspa uygulaması öncesinde ölçülür ve kayıt edilir.

2) Çelik yüzey; çözülebilir tuzlar, yağ, gres ve diğer kirleticiler yönünden test edilir.

3) Ön imalat astarı uygulama sürecinde, çelik yüzeyin temizliği gözlemlenir.

4) Ön imalat astarı materyalinin ilgili uygulama genelgesi gereklerini karşıladığı onaylanır.

b) Kalınlık tespiti safhasında eğer ana boya sistemi ile uyumu beyan edilmişse, çinko esaslı ön imalat astarının kalınlık ve kürlenmesinin belirlenen değerlere uygun olduğu onaylanır.

c) Blokların oluşturulması safhasında;

1) Blok yapımının bitirilmesi sonrasında ve ikinci yüzey hazırlığının başlanmasından önce kenarlar için yapılan işlemler de dahil, yapılan çelik yüzey işlemlerine yönelik görsel bir denetim yapılır.  Yağ, gres veya görülen diğer kirleticilerin yüzeyden arındırılmış olduğu kontrol edilir.

2) Raspa, taşlama veya temizleme sonrası ve boya uygulamasından önce hazırlanan yüzeyin görsel denetimi yapılır.

3) Temizlik ve raspanın bitirilmesi sırasında ve sistemin ilk katının uygulanmasından önce, çelik yüzeyde kalan çözünebilir tuzların seviyesi her bloğun en az bir yerinden test edilir.

4) Yüzey sıcaklığı, bağıl nem ve çiğlenme noktası, boya uygulaması ve kürlenme esnasında gözlemlenir ve kayıt edilir.

5)  İlgili uygulama genelgesi ve atıf yapılan MSC kılavuzlarında belirtilen boya uygulama sürecindeki adımların yerine getirildiği denetlenir.

6) Uygulanan boya kalınlığının ilgili uygulama genelgesi ve atıf yapılan MSC kılavuzlarının “Kuru film kalınlığı ölçümü” başlıklı ekinde belirtildiği şekilde olduğu kuru film kalınlığı ölçümleri ile kontrol edilir.

ç) Blok montajı safhasında;

1) Yapılan anlaşma, yüzey hazırlama ve ilgili uygulama genelgesi ve atıf yapılan MSC kılavuzlarının gereklerine uygunluğu incelenerek çelik yüzey kondisyonunun görsel denetimi yapılır.

2) Yüzey sıcaklığı, bağıl nem ve çiğlenme noktası, boya uygulaması başlangıcından önce ve boya uygulaması sırasında düzenli olarak ölçülerek kayıt edilir.

3) İlgili uygulama genelgesi ve atıf yapılan MSC kılavuzlarında bahsedilen boya uygulama prosesindeki adımların yerine getirildiği denetlenir.

Alternatif sistemler

MADDE 14 – (1) Epoksi esaslı olmayan tüm sistemler, bu Yönetmeliğe göre alternatif sistem olarak kabul edilir.

(2) Bu Yönetmeliğe uygun boya sistemlerine eşdeğer performans veren diğer alternatif sistemler kullanılabilir.

(3) Bir başka alternatif sistemin onaylanması, asgari olarak bu Yönetmelikte belirlenen korozyon koruma performansına eşdeğerlik sağladığını gösterir kanıtların belgelenmesine bağlıdır. Boya sisteminin, asgari olarak bu Yönetmelikte tanımlanan boya standardına uygunluk sağlayan tatmin edici performans verdiği kanıtlarla belgelendirilir. Laboratuvar testleri, ilgili uygulama genelgesi ve atıf yapılan MSC kılavuzlarında belirtilen test prosedürüne göre yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Gemi Boya Denetmeni Semineri ve Yetkilendirmesi

Gemi boya denetmeni seminerleri düzenleme ve katılım şartları

MADDE 15 – (1) Gemi boya denetmeni semineri düzenlemek isteyen; Gemi Mühendisleri Odası, Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası, yetkilendirilmiş klas kuruluşları, üniversitelerin lisans düzeyinde öğretim veren mühendislik veya fen fakültelerinden gemi inşa mühendisliği, kimya veya metalürji dallarında öğretim veren fakülteleri gemi boya denetmenliği konusunda seminer vermek üzere İdareden uygunluk talep eder.

(2) Seminer için uygunluk taleplerinde seminer tarihi ve yeri, seminer programı ve eğitici personelin yeterlilikleri hakkında bilgilerin seminer planlama tarihinden en az 2 ay öncesinde uygunluk almak için İdareye sunulması gerekmektedir. Seminer programı SSPC PCI, FROSIO III veya NACE II seviyesindeki yeterliliklere eşdeğer olacak şekilde 16 ncı maddede yer alan konuları kapsar. Düzenlenecek seminerlerde asgari 10, azami 30 katılımcı bulunur. Katılımcı sayısında beşinci fıkrada belirtilen personel de dikkate alınır.

(3) Seminer programı kabul edilen kuruluşlar, yapılan seminer çalışmasından sonra programın en az yüzde seksenine katılan katılımcılara seminer katılım sertifikası düzenler. Seminer katılım sertifikasında seminer izninin tarih ve sayısı, seminer tarih aralığı, semineri düzenleyen kuruluş, sertifikanın düzenlendiği tarih, katılımcının adı soyadı, kimlik numarası ve katılımcı sertifikasını onaylayan kişinin unvan ve imzası yer alır. İdare tarafından gönderilen gözlemci personel bu hususları kontrol eder.

(4) Seminerlere aşağıda belirtilen yeterlikteki kişiler katılabilir:

a) Üniversitelerin lisans düzeyinde öğretim veren mühendislik veya fen fakültelerinden mezun ve gemi inşa sanayine hizmet veren boya firmalarında en az iki yıl çalışmış olan kimya mühendisleri, kimyagerler, metalürji mühendisleri veya metalürji ve malzeme mühendisleri.

b) Gemi Mühendisleri Odasına kayıt şartlarını taşıyan ve boya firmalarında, gemi inşa sanayinde veya İdarede en az iki yıl iş tecrübesi olan mühendisler.

c) Gemi inşa sanayine hizmet veren boya firmalarında veya tesiste en az iki yıl çalışmış olan gemi makine işletme mühendisleri, deniz ulaştırma işletme mühendisleri ve bu bölümlerin denklerinden mezun olanlar.

(5) Semineri düzenleyen kuruluşlar, Bakanlıkta görevli olup dördüncü fıkradaki şartları taşıyan ve İdarece görevlendirilen 3 personele seminere ücretsiz katılım hakkı verir ve devam şartının yerine getirilmesi halinde katılımcı sertifikası düzenler.

Seminer içeriği ve seminer vereceklerin yeterlilikleri

MADDE 16 – (1) Gemi boya denetmeni semineri asgari olarak aşağıdaki konu başlıkları hakkında uzmanlık düzeyinde bilgi içerir:

a) İlgili mevzuat ve uygulama genel bilgileri,

b) Gemiyle ilgili tanımlar,

c) Yeni ve güncel AFS teknikleri,

ç) IMO Koruyucu Kaplama  Performans Standardı ve referans uluslararası standartlar,

d) Tesiste boya uygulamasında ve denetlenmesinde can ve çevre emniyeti,

e) Koruyucu kaplama uygulamasında malzemeler ve tasarım hakkında genel bilgiler,

f) Gemi boya denetmeninin görevleri,

g) Korozyon ve koruyucu kaplama uygulama hataları,

ğ) Boyanın kürlenme mekanizmaları,

h) Kaplama tipleri, muayene tip ve prosedürleri, testler ve test aletleri,

ı) Koruyucu kaplama prosedürleri,

i) Koruyucu kaplama uygulama ekipmanları,

j) Yüzey hazırlığı,

k) Su jeti ile raspa uygulaması,

l) Nem alma,

m) Boya teknik dosyası,

n)  Kaplama inceleme teknikleri,

o) Nisbi nem ve çiğ noktası sıcaklığı hesaplama,

ö) Endüstriyel boyalarda kullanılan kimyasallar,

p) Maruz kalmayı kontrol edebilme,

r) Zehirli ve tehlikeli maddelerin zararlı etkileri,

s) Risk idaresi,

ş) Numune alma işlemine ait detaylar,

t) Katodik koruma,

u) Yangın güvenliği,

ü) İlk yardım,

v) Uygulama örnekleri ve pratik çalışmalar.

(2) Birinci fıkrada belirtilen konu başlıkları hakkında seminer verecek kişilerin; üniversitelerin kimya, metalürji, malzeme, gemi inşa ve denizcilik ile ilgili fakültelerinden en az lisans düzeyinde belgeleri ile eğitim verecekleri konularla ilgili faaliyet alanlarında iş tecrübesi hakkındaki belgeleri 15 inci madde kapsamında seminer düzenleme yetki talebi dosyasına eklenir.

Gemi boya denetmeni sınavı müracaat, genel şartları, sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 17 – (1)  Sınav ücreti ve sınavla ilgili diğer bilgiler, sınav tarihinden en az 30 gün önce İdarenin internet sitesinden (www.tkygm.gov.tr) ilan edilir.

(2) Sınavlar İdare tarafından, belirlenen tarihlerde yapılır.

(3) Gemi boya denetmeni semineri katılım sertifikasına sahip kişiler sınav gününden en az 15 gün önce İdareye ulaşmış olacak şekilde aşağıdaki belgelerle şahsen, kargo veya iadeli taahhütlü posta ile sınav müracaatlarını yaparlar.

a) Şekli İdarenin internet sitesinden yayımlanan başvuru formu,

b) Sınav tarihinden önceki 1 yıl içinde seminere katıldığını belirtir Gemi Boya Denetmeni Semineri Katılım Sertifikasının kopyası,

c) Mezuniyet belgesinin sureti,

ç) İdarede görevli olanlar hariç ilk defa gemi boya denetmeni olarak yetkilendirilecekler için iş tecrübesini gösterir ilgili firmadan alınmış yazı veya çalışma süresini gösteren resmi belge,

d) www.turkiye.gov.tr adresi üzerinde e-denizcilik ödeme sisteminden sınav ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

(4) Sınava katılımı uygun görülen adayların isim listesi sınav tarihinden en az 5 gün önce İdarenin internet sitesinden ilan edilir.

(5) Adaylar ilan edilen sınav günü başlama saatinden en az 30 dakika önce sınav yerinde resmi kimlik belgeleri ile hazır bulunmak zorundadırlar.

(6) Müracaat ettiği halde sınava girmeyenlerin sınav ücreti iade edilmez.

(7) Sınav, 16 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamındaki konuları içerir.

(8) Sınav çoktan seçmeli test usulüyle yapılır, sınav sonucunda yüz üzerinden en az yetmiş puan alan kişiler başarılı sayılır.

(9) Sınav sonucunda başarılı olan adayların listesi sınav tarihinden itibaren 15 gün içerisinde İdarenin internet sitesinden ilan edilir.

(10) Sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının yayımlanmasını müteakip 10 işgünü içinde İdareye yazılı olarak yapılır. İtirazlar, İdare tarafından en az üç kişiden oluşturulan komisyon tarafından incelenerek sonuçlandırılır.

(11) Sınava katılmayanların ve sınavlarında başarısız olan adayların, sonraki iki sınav başvurusunda başvuruda sundukları Seminer Katılım Sertifikası geçerli kabul edilir. Bu sınavlarda da başarılı olamayanların tekrar gemi boya denetmeni seminerine katılımı gereklidir.

Gemi boya denetmenlerinin yetkilendirilmesi

MADDE 18 – (1) 17 nci maddede belirtilen sınavda başarılı olan adayların yetki belgesi ücretinin www.turkiye.gov.tr adresi üzerinde e-denizcilik ödeme sisteminden yatırıldığına dair makbuzun şahsen, kargo veya iadeli taahhütlü posta yoluyla İdareye iletilmesini müteakip Gemi Boya Denetmeni Yetki Belgesi düzenlenir.

(2) Daha önce SSPC PCI II, FROSIO III veya NACE II seviyesinde sertifikaya sahip olanların;

a) Sahip oldukları sertifikanın noter onaylı kopyalarını,

b) Yetki belgesi ücretinin www.turkiye.gov.tr adresi üzerinde e-denizcilik ödeme sisteminden yatırıldığına dair makbuzu,

şahsen, kargo veya iadeli taahhütlü posta yoluyla İdareye iletmeleri halinde bu kişilere sınav koşulu aranmadan beş yılı geçmeyecek şekilde sahip oldukları sertifikanın geçerlilik tarihine kadar Gemi Boya Denetmeni Yetki Belgesi düzenlenir.

(3) Gemi Boya Denetmeni Yetki Belgesi geçerlilik süresi belge düzenleme tarihinden itibaren beş yıldır. İdarece izin verilen seminer katılım sertifikası ile belgesini yenilemek isteyen gemi boya denetmenlerinin Boya Denetmeni Yetki Belgesi süresince en az iki yıl gemi inşa sanayine hizmet veren boya firmalarında, tesislerde veya İdarede çalıştığını gösterir belge ve yetki belgesi ücretinin www.turkiye.gov.tr adresi üzerinde e-denizcilik ödeme sisteminden yatırıldığına dair makbuz ile İdareye şahsen, kargo veya iadeli taahhütlü posta yoluyla müracaatları sonucu, İdare tarafından yeniden beş yıllık yetki belgesi düzenlenir. Yeni düzenlenen yetki belgesi bu yetki belgesine yönelik sunulan seminer katılım sertifikasının düzenleme tarihinden itibaren beş yıldır. Bu fıkra kapsamındaki yetki belgesi yenilemelerinde sınav şartı aranmaz. Ancak iki yıl çalışma şartını yerine getirmeyenler için ilk kez yetki belgesi alanlara yönelik işlemler uygulanır.

(4) Düzenlenen Gemi Boya Denetmeni Yetki Belgeleri gemi boya denetmeninin başvuru formunda belirtilen adresine gönderilir veya boya denetmeni tarafından İdareden bizzat teslim alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sorumluluklar ve Yaptırımlar

İdare bünyesindeki denetim görevlisinin sorumlulukları

MADDE 19 – (1) Denetim görevlileri;

a) Klassız gemilerde gemi boya denetmenleri tarafından sunulan raporu ve boya teknik dosyasını gözden geçirerek teknik dosyanın onaylanması, IAFS sertifikasının düzenlenmesi ve kayıt belgesinin tutulmasından,

b) Türk Bayraklı gemiler veya Türkiye’de bulunan limanlara gelen yabancı bayraklı gemilerin, “IAFS Sertifikasının” veya “AFS Beyannamesinin” olup olmadığının ve uygunluğunun belge üzerinden kontrolünden,

c) Alınan numunelerle ilgili test sonuçlarının değerlendirilmesi, uygunsuzluk bulunması halinde İdarenin bilgilendirilmesi ve bulunan uygunsuzluğun giderilmemesi halinde ilgili sertifikanın geri çekilmesinden,

ç) Gemi boya denetmeninin bu Yönetmelik hükümlerine göre hareket etmediğini tespit ettiği takdirde durumu İdareye bildirmekten,

sorumludur.

Tesis sahibinin veya temsilcisinin sorumlulukları

MADDE 20 – (1) Tesis yetkilisi;

a) Teknik veri föyü ve uygulama prosedürüne göre koruyucu kaplamanın uygulanmasını sağlamak ve Organik Tutunma Önleyici Sistem Beyannamesini bu Yönetmelik ve Sözleşme hükümlerine göre hazırlamaktan,

b) Can emniyetini sağlayacak tedbirleri almaktan ve yükümlülüklerin uygulanmasından,

c) Bu Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapan gemi boya denetmenine gerekli kolaylığın sağlanmasından,

sorumludur.

Yetkilendirilmiş kuruluşun sorumlulukları

MADDE 21 – (1) Yetkilendirilmiş kuruluş bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre gerekli inceleme ve denetimleri yapmak, belgeleri düzenlemek, gerekli onay işlemlerini yapmak, bu işlemlerle ilgili kayıtları tutmak ve neticeden İdareye bilgi vermekle sorumludur.

(2) Yetkilendirilmiş kuruluş, gemi boya denetmeninin bu Yönetmelik hükümlerine göre hareket etmediğini tespit ettiği takdirde durumu İdareye bildirir.

(3) Yetkilendirilmiş kuruluş;

a) Klaslı Türk Bayraklı gemilerde gemi boya denetmenleri tarafından sunulan raporu gözden geçirerek yapılacak denetimden sonra Sözleşmeye uygun IAFS sertifikasının düzenlenmesi ve kayıt belgesinin tutulması,

b) İdarenin talebi halinde kendi klası altındaki gemilerden numune almak ve test sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda, uygunsuzluk bulunması halinde İdarenin bilgilendirilmesi ve yetkilendirilmiş kuruluşça IAFS sertifikası düzenlenmiş klası altındaki gemilerde bulunan uygunsuzluğun giderilmemesi halinde ilgili sertifikanın geri çekilmesi,

işlemlerini yapar.

(4) Yetkilendirilmiş kuruluş Türk Bayrağına geçen klası altındaki gemiler için 26 ncı maddede belirtilen yükümlülüklerini uygular.

(5) Yetkilendirilmiş kuruluş bu Yönetmelik ve Sözleşmeye aykırı IAFS sertifikası düzenlemez.

(6) Yetkilendirilmiş kuruluş usulüne uygun düzenlenmemiş boya teknik dosyasını onaylamaz.

(7) Yetkilendirilmiş kuruluş gemi sahibi veya yetkili temsilcisi tarafından sunulan beyannamede uygunsuzluk tespit edilmesi halinde, uygunsuzluk giderilene kadar gemiye bayrak devleti adına yetkisi dâhilinde hiçbir belge düzenlemez.

Gemi sahibi veya temsilcisinin sorumlulukları

MADDE 22 – (1) Türk Bayraklı gemilerin sahibi veya temsilcisi;

a) Biyosit olarak kullanılan organotin bileşikler içeren organik tutunma önleyici sistemin bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmesinden,

b) Organik Tutunma Önleyici Sistem Beyannamesini bu Yönetmelik ve Sözleşme hükümlerine göre hazırlamaktan,

c) Gemisine 6 ncı maddenin beşinci fıkrası kapsamında yapılacak denetimlerde Organik Tutunma Önleyici Sisteminin bu Yönetmelik hükümlerine uygun bulunmasından,

sorumludur.

Gemi boya denetmeninin sorumlulukları

MADDE 23 – (1) Gemi boya denetmenleri;

a)  13 üncü maddede belirtilen denetimleri eksiksiz yerine getirerek Ek-4 ve Ek-5’te yer alan formları düzenli tutmakla,

b) 11 inci madde kapsamındaki teknik dosyayı eksiksiz hazırlamakla,

c) Aksi yönde hareket eden tesis yetkilisini İdareye bildirmekle,

sorumludur.

(2) Yetkisi askıya alınmış gemi boya denetmenlerinin askıya alındıkları tarihe kadar düzenledikleri belgeler geçerli olup bu durumdaki gemi boya denetmenleri askıya alma süresi içerisinde yeni belge düzenleyemez. Askıya alma süresi içerisinde gemi boya denetmeni yetki belgesi yenileme başvurusu yapamaz.

Yaptırımlar

MADDE 24 – (1) Tesis sahibi veya temsilcisine, 20 nci maddenin birinci fıkrasının;

a) (a) bendine aykırı hareket ettiğinin tespiti halinde koruyucu kaplama uygulaması yapılan geminin boyu esas alınarak metre başına 200TL,

b) (b) bendine aykırı hareket ettiğinin tespiti halinde 10.000TL,

idari para cezası verilir.

(2) Yetkilendirilmiş kuruluşa, 21 inci maddenin;

a) Üçüncü fıkrasının (b) bendine aykırı hareket ettiğinin tespiti halinde 50.000TL,

b) Beşinci fıkrasına aykırı hareket ettiğinin tespiti halinde 50.000TL,

c) Altıncı fıkrasına aykırı hareket ettiğinin tespiti halinde 20.000TL,

ç) Yedinci fıkrasına aykırı hareket ettiğinin tespiti halinde 50.000TL,

idari para cezası verilir.

(3) Türk Bayraklı gemilerin sahibi veya temsilcisine, 22 nci maddenin;

a) Birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket ettiğinin tespiti halinde 10.000TL,

b) İkinci fıkrasına aykırı hareket ettiğinin tespiti halinde 50.000TL,

idari para cezası verilir.

(4) Gemi boya denetmenine, 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (b) bentlerinden birine aykırı hareket ettiğinin tespiti halinde 10.000TL idari para cezası ve uyarı cezası verilir. Bir takvim yılı içerisinde iki uyarı cezası alan gemi boya denetmeninin yetki belgesi bir (1) yıl askıya alınır.

İdari yaptırımların uygulanmasına ilişkin hükümler

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen idari para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idari para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

(2) Bu Yönetmelik ile düzenlenen idarî yaptırım kararları; merkez teşkilatında İdare, taşra teşkilatında liman başkanlıklarınca verilir.

(3) İdari yaptırımı gerektiren birden fazla eylemin bir arada işlenmesi halinde her eylem için ayrı ayrı idarî para cezası uygulanır. Ancak, bir eylem ile birden fazla ihlalin gerçekleşmesi halinde, ilgili ihlal için öngörülen cezalardan ağır olanı uygulanır.

(4) 20 ve 22 nci maddelerde belirtilen kişilerin aynı kişi olması ve bu maddelerde belirtilen fiillerden birinin bu kişi tarafından işlenmesi halinde ilgilisine tek bir idari para cezası uygulanır.

(5) Verilen idarî para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenir.

(6) İdari yaptırımların uygulanmasına ilişkin diğer hususlarda 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununda yer alan esaslar dikkate alınır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Geminin Türk Bayrağına geçmesi

MADDE 26 – (1) Sözleşmeye taraf ülkelerce Sözleşmeye uygun olarak düzenlenmiş IAFS sertifikası bulunan Sözleşme kapsamındaki yabancı bayraktaki gemilerin Türk Bayrağına geçmesi durumunda;

a) Önceki bayrak devleti tarafından yayımlanmış IAFS sertifikası mevcut haliyle Türk Bayrağında da Sözleşme gereğince 3 ay süre ile geçerlidir.

b) Liman başkanlığınca veya yetkilendirilmiş kuruluşça, Türk Bayrağına geçişin tamamlanmasını müteakip IAFS sertifikası yayınlayan önceki bayrak devletinden veya yetkilendirilmiş veya tanınmış kuruluştan geminin daha önce taşıdığı IAFS sertifikalarının ve bu sertifikalarla ilgili sörvey raporlarının bir kopyası istenir.

c) Bayrak değişiminden sonraki ilk 3 aylık süre içerisinde liman başkanlığınca veya yetkilendirilmiş kuruluşça mevcut sertifikasına istinaden yeni IAFS sertifikası yayımlanır.

ç) Gemiye ait IAFS sertifikalarının ve bu sertifikalarla ilgili sörvey raporlarının bir kopyasının önceki bayrak idaresinden veya yetkilendirilmiş veya tanınmış kuruluştan temin edilmesinden sonra kontrol edilir. Sörvey raporlarının veya sertifikanın uygun olmadığı yönünde şüpheye düşülmesi veya gemiye ait IAFS sertifikasının önceki bayrak idaresinden veya yetkilendirilmiş veya tanınmış kuruluştan gelmediği veya temin edilemediği durumda, 6 ncı madde kapsamında denetim ve belgelendirme işlemleri yapılır. Her durumda yabancı bayraktan Türk Bayrağına geçen gemilere düzenlenecek belgenin yeni bir denetim ve belgelendirmeye veya düzenlenmiş geçerli bir sertifikaya dayanması gerekmektedir.

(2) Koruyucu kaplamalara ilişkin 8 inci maddede belirtilen gemilerin yabancı bayraktan Türk bayrağına geçmesi durumunda, 11 inci maddede tanımlanan boya teknik dosyası kontrol edilerek kabul edilir. Bu gemilerde boya teknik dosyasının olmaması veya yetersiz olması durumunda Üçüncü Bölüm kapsamında teknik dosya uygun hale getirilir veya yeniden hazırlanır.

Yabancı bir ülke tarafından yapılan denetim ve belgelendirme talepleri

MADDE 27 – (1) Sözleşmeye taraf ülkelerce talep edilmesi halinde İdare tarafından belirlenen liman başkanlığı veya yetkilendirilmiş kuruluşça, talep eden ülkenin bayrağını taşıyan gemiye denetim ve belgelendirme yapılır. Bu şekilde düzenlenen IAFS sertifikasında sertifikanın geminin bayrak devletinin talebi üzerine düzenlenmiş olduğuna ve ülke idaresi tarafından düzenlenmiş IAFS sertifikaları ile aynı yaptırım ve tanınmaya sahip olduğu ifadesi yazılır.

(2) IAFS sertifikasının ve mümkünse bu sertifikaya ilişkin sörvey raporlarının bir nüshası talep sahibi ülkeye iletilir.

(3) Sözleşmeye taraf olmayan bir ülkenin bayrağını taşıyan gemiler için hiçbir sertifika düzenlenmez.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1)  6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında ulusal sefer yapan gemilere yönelik yükümlülükler en geç 1/1/2021 tarihinden sonraki ilk kara sörveyine kadar yerine getirilir.

(2) Uluslararası sefer yapan mevcut gemilere Sözleşme kapsamında, yetkilendirilmiş kuruluşlarca bu Yönetmeliğin yayımı tarihine kadar verilmiş olan IAFS sertifikaları ve onaylanan boya teknik dosyaları geçerlidir.

Mevcut gemi boya denetmenleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte İdarece gemi boya denetmenine eş olarak belgelendirilmiş kişiler veya 18 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sertifikalara sahip kişilerin mevcut belge ve sertifikaları 1 yıl süresince gemi boya denetmeni yetki belgesi olarak geçerli kabul edilir.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce İdarece gemi boya denetmenine eş olarak belgelendirilmiş kişiler, 1 yıl içerisinde İdareye başvurmaları halinde mevcut belgeleri bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerli olacak şekilde seminer katılım sertifikası olarak kabul edilerek sınava müracaatları değerlendirilir.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında başvuru yapmamış kişilerden daha sonra başvuranlara ilk kez gemi boya denetmeni yetki belgesi alacaklara yönelik işlemler uygulanır.

Yürürlük 

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.