24 Temmuz 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30841

YÖNETMELİK

Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan:

ATOM ENERJİSİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/5/2013 tarihli ve 28641 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atom Enerjisi Uzmanlığı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesi ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 649/A maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Birim: Kurumun hizmet birimlerini,

c) PDHD: Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığını,”

“f) SGD: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu, 19 uncu ve 22 nci maddelerinde yer alan “İMİD” ibareleri “PDHD” olarak, 14 üncü, 18 inci ve 19 uncu maddelerinde yer alan “İMİD’e” ibareleri “PDHD’ye” olarak,  18 inci maddesinde yer alan “SGM”  ibareleri “SGD” olarak ve aynı maddede yer alan “SGM’ye”  ibaresi “SGD’ye” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Kurumun görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konular ve uygulamaları konusunda çalışmalarda bulunmaya, hazırlanmakta veya yürütülmekte olan proje, çalışma ve faaliyetlere katılmaya,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Uzman yardımcılarının uzmanlık tezini değerlendirmek üzere, Başkanın veya görevlendireceği başkan yardımcısının başkanlığında, Başkan tarafından başkan yardımcısı, daire başkanı veya uzmanlar arasından belirlenecek tez jürisi, tez jürisi başkanı dahil beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Gerek görüldüğünde Başkan tarafından en çok iki üye yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri arasından seçilebilir. Tez jürisinin sekretarya hizmetleri PDHD tarafından yürütülür.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Kurumun görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konular ve uygulamaları konusunda çalışmalarda bulunmak, yeni stratejiler geliştirmek, Kurumun hizmet kapasitesinin ve kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, hazırlanmakta veya yürütülmekte olan proje, çalışma ve faaliyetlere katılmak, Kurumun görev alanına giren ulusal ve uluslararası çalışmaları takip etmek ve Kurumda uygulanabilir metotlar üzerinde çalışmalarda bulunmak,”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/5/2013

28641

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

26/7/2014

29072

2-

24/12/2016

29928