22 Temmuz 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30839

YÖNETMELİK

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden:

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SİBER GÜVENLİK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları, siber güvenlik alanına giren her konuda, ulusal bilinç oluşumuna katkı sağlamak, kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek, nitelikli insan gücü yetiştirilmesine katkı sağlamak, akademik araştırma ve çalışmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Araştırma, inceleme, geliştirme, uygulama yapmak ve çalıştığı konularda iletişim altyapısı ve veri bankaları kurmak.

b) Amaç ve görevlerini gerçekleştirebilmek için yurt içi ve yurt dışı kurum, araştırma ve eğitim kuruluşları ile işbirliği yapmak.

c) Çalışmalarını daha ileri düzeye çıkarabilmek için ulusal/uluslararası seviyelerde sertifika programları, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri toplantılar tertip etmek ve bunlara iştirak etmek.

ç) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları ve verileri açıklayan, sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayımlar yapmak, kamuoyunu bilgilendirmek.

d) Bu çalışmaların gerçekleştirilmesinde alanında uzman kişilerden yararlanmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede siber güvenlik alanında çalışan öğretim elemanları arasından üç (3) yıllık bir süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı (6) aydan fazla süre ile görev başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim elemanları arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısına vekâlet bırakır. Vekâletin süresi altı (6) ayı geçemez.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek.

b) Personel ihtiyacını belirlemek, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

c) Merkezin çalışma programını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Merkezin faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

d) Araştırma projelerinin düzenlenmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

e) Araştırma ve proje çalışma gruplarını kurmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç (3) yıl süre ile görevlendirilen beş (5) üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması hâlinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, belirlenen tarihlerde yılda en az dört kez toplanır. Müdür, gerekli gördüğü hâllerde veya üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Üst üste üç kez Yönetim Kurulu toplantısına mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarını düzenlemek.

b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma planını, gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini görüşüp karara bağlamak.

c) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunca Merkezin faaliyet alanlarında çalışan, tecrübesi olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilen sekiz (8) üye ve müdür olmak üzere toplam dokuz (9) kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez olmak üzere, Müdürün daveti üzerine toplanır.

(4) Müdür, gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya çağırabilir.

(5) Danışma Kurulunun görevi, bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda, Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş ve önerilerini Müdüre ve Yönetim Kuruluna sunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.