19 Temmuz 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30836

YÖNETMELİK

Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ NONİYONİZAN RADYASYONDAN KORUNMA,

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üniversitesi Noniyonizan Radyasyondan Korunma, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“Danışma Kurulu: Gazi Üniversitesi Noniyonizan Radyasyondan Korunma, Araştırma ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulunu,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Danışma Kurulu.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 11 – Merkez Yönetim Kurulu Müdür ve Müdür Yardımcısı olmak üzere toplam 5 (beş) kişiden oluşur. Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü tarafından, Biyofizik Anabilim Dalı ile Merkez faaliyetlerine yakın programlar arasından önerilecek öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Üyeler üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu, yılda en az 2 kez olmak üzere toplanır. Toplantı salt çoğunlukla yapılır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe 12 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Danışma Kurulu

Madde 12/A – 6 ncı maddesinde belirtilen Merkezin faaliyetleri alanlarında bilgi, tecrübe ve eser sahibi uzman bilim insanları ve bu alanlarda ilgili çalışmaları bulunan kurum temsilcileri arasından olmak üzere en fazla 7 üyeden oluşur. Bu üyeler Yönetim Kurulunun önerisiyle belirlenir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilir. Danışma Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder ve Danışma Kurulunun kararları tavsiye niteliğindedir.

Danışma Kurulunun görevleri

Madde 12/B – Merkezin amacı ve faaliyetlerine yönelik Müdüre önerilerde bulunmak amacıyla yardımcı bir organ olan Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak,

b) Merkezin faaliyet alanı kapsamında yeni proje önerilerinde bulunmak,

c) Yılda en az bir defa toplanarak, yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.

Personel ihtiyacı

Madde 12/C – Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen ve Merkez Müdürü tarafından uygun görülecek personel tarafından karşılanır.

Ortak çalışmalar

Madde 12/Ç – Üniversitelerarası ve Üniversite dışındaki kuruluşlarca desteklenen ortak çalışmalar: Merkez Müdürü, Üniversitelerarası ve Üniversite dışı kamu kurum ve kuruluşlarınca desteklenen projelere ilişkin protokoller Merkez Müdürünün görüşü alınarak Rektör tarafından imzalanır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.