18 Temmuz 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30835

YÖNETMELİK

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden:

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ İSLAMÎ SANATLAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslamî Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, görevlerine, faaliyetlerine, çalışma şekline ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslamî Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, görevlerine, yönetimine, faaliyetlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslamî Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Lisansüstü eğitim ve öğretime yardımcı olmayı amaçlayan Merkez, araştırma ve uygulama olarak iki bölüme ayrılır. İslam sanatlarıyla ilgili çalışmalar, sanat eğitimi, sanatçı eğitimi, sanat tarihi araştırmaları ve sanat felsefesi alanlarının bütünlüklü bakış açısını ve alanlar arası sıkı alış-verişi ile teorik ve sanatlarla ilgili kuramsal bilgilerin toplanması ve yorumlanması esasında çalışır. Mevcut durum, İslam sanatıyla ilgili farklı disiplinlerde birbirinden kopuk olarak üretilen çalışmaların bütünlüklü bir bakış açısıyla bir araya getirilmesini özellikle de İslam sanatına ait kuramların yukarıda zikredilen alanların verilerinin birlikte değerlendirilmesiyle mümkün olabilir.

(2) Uygulama kısmında öncelikle Hat, Tezhip ve Minyatür alanında belli bir seviyeye ulaşmış (klasik-modern) sanatçılar arasındaki etkileşimin ve iletişimin merkez eliyle sanat, bilim ve toplum yararına bir sinerjiye dönüşmesini hedefler. Bu sebeple Üniversite içinde bu noktadaki çalışmalara destek vererek çalışmaları görünür kılmak, gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki akademik ve sanat çevreleriyle işbirliği halinde olmak, İslam sanatı ile ilgili yapılan araştırmalara ve projelere ek olarak bu sanatların uygulanmasındaki esasların yeniden değerlendirileceği bir ortam oluşturmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İslam sanatları alanlarında Üniversitede yapılmakta olan ve yapılacak akademik çalışmalarla bu konudaki bilgi birikimini desteklemek, ilgili programlar ve dersler açılmasını teşvik etmek.

b) Bu sanat alanlarında malzeme bulunan ve ilmi araştırmalar yapılan dillerdeki (Rusça, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Farsça, Çince ve benzeri) kitap, dergi, gazete, broşür gibi yayımlar ile film, resim, ses bandı gibi malzemeleri toplamak, taramak, değerlendirmek ve dilimize çevirmek.

c) Benzer konularda araştırma yapan yabancı kuruluşlarla ve yurt içindeki üniversite, enstitü ve merkezlerle işbirliği yapmak.

ç) Arşive malzeme temin etmek için bir fotoğraf atölyesi ve çeşitli amaçlar için bir laboratuvar kurmak.

d) Eserlerin muhafazası ve restorasyonu için çalışmalar yapmak.

e) Referans olabilecek ilgili sanat dallarında yerli ve yabancı kaynaklardan oluşan bir kütüphane, dokümantasyon bölümü ve dijital arşiv kurmak, bu konuda Üniversiteye yayın ve belgelerin sürekli ve güncel olarak kazandırılmasına, izlenmesine katkıda bulunmak, yeni çıkan yayınları takip ve temine aracılık etmek.

f) Alanlarında uzman sanatçılar ile atölye çalışmaları yapmak, ihtisaslaşmak isteyenler için seminerler ve çalıştay düzenlemek.

g) Tematik ya da kavramsal ulusal ve uluslararası sergiler, çalıştay, enstalasyonlar düzenlemek.

ğ) Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen sempozyum, kongre, çalıştay, bienal ve sergileri takip ve teşvik etmek.

h) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde kamu ve özel sektörde çalışanlar ile akademisyenler için kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sürekli eğitim programları ve benzeri toplantılar tertip etmek.

ı) İlgili konularda bilimsel, sanatsal etkinliklerin desteklenmesi için iç ve dış yazışmalar yapmak, bilimsel, sanatsal ve teknik verileri açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayımlarda bulunmak.

i) Kongre, konferans, çalıştay, kurs, seminer, sempozyum gibi toplantılar düzenlemek.

j) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili elde edilen sonuçların Üniversite ve sivil toplum kurumları ve etkileşim ağları içinde paylaşılmasını, değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

k) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun başkaca faaliyetlerde bulunmak.

l) Bünyesinde üretilmiş eserlerden oluşan bir arşiv oluşturmak.

m) Faaliyet alanlarında toplumsal bilinci ve algıyı arttırmak; ilgili uygulamaları ve gelişmeleri izlemek, veri tabanı ve göstergelerin geliştirilmesini ve denetlenmesini sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, ilgili alanda çalışmaları bulunan ve Üniversitede tam gün çalışan kadrolu öğretim elemanları arasından üç (3) yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin temsilcisidir.

(2) Müdürün, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından önereceği bir üye Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilebilir.

(3) Müdür kısa süreli ayrılmalarda yardımcısını yahut Yönetim Kurulundan bir üyeyi vekil bırakır. Vekâlet süresi en fazla 6 (altı) aydır. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi veya Müdürün görev süresi dolmadan herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda, kalan süre için yeni bir Müdür, Rektör tarafından görevlendirilir.

(4) Müdürün görevi, her yılın sonunda Merkezin çalışmalarını, faaliyet raporunu ve sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmaktır.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile birlikte toplam sekiz (8) kişiden oluşur. Müdür ve Müdür Yardımcısı dışındaki diğer üyeler, Merkezin çalışma alanına giren konularda akademik çalışmaları, araştırmaları, deneyimleri bulunan ve Müdürün önereceği Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından ya da istekleri halinde başka üniversitelerin öğretim elemanları ile konu ile ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından Üniversite Yönetim Kurulu tarafından önerilir ve Rektör tarafından üç (3) yıl için görevlendirilir.

(2) Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Süresi tamamlanmadan ayrılanların yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler aynı usulle görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, her yıl en az  iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak, Merkezin teknik ve idari kadrolarının belirlenmesi ile ilgili hususlarda Müdürün hazırlamış olduğu önerileri inceleyerek Rektörün onayına sunmak.

b) Danışma Kurulu üyeleri için önerilerde bulunmak.

c) Her faaliyet yılı sonunda, Danışma Kuruluna sunulacak faaliyet raporunun, üçer yıllık eylem planının ve bir sonraki yıla ait çalışma programının hazırlanıp düzenlenmesinde Müdüre yardımcı olmak, Danışma Kurulunca değerlendirilen faaliyet raporunu, üçer yıllık eylem planını ve çalışma programını uygulamaya koymak.

(5) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite öğretim üyeleri veya istekleri halinde diğer üniversitelerde ilgili alanda araştırmaları, çalışmaları ve yayınları bulunan öğretim üyeleri ile konuyla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından  üç (3) yıl için görevlendirilen üyelerden oluşur. Üye sayısı en fazla yirmi (20) kişidir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısıyla yılda en az bir kez toplanır. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süresi tamamlanmadan ayrılanların yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı yöntemle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulunun görevi; Müdür tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulunca uygun görülen yıllık çalışma faaliyetlerini ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirerek görüş bildirmek, yeni çalışma konularıyla ilgili önerilerde bulunmak, çalışma alanlarında gerekli görüldüğü durumlarda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışmalar önermektir.

(3) Toplantılarda salt çoğunluk koşulu aranır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 12 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13  – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.