17 Temmuz 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30834

YÖNETMELİK

Yaşar Üniversitesinden:

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/8/2016 tarihli ve 29801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yaşar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “başarılı, sınamalı ve başarısız” ibaresi “başarılı veya sınamalı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınamalı öğrenciler

MADDE 24 – (1) Herhangi bir dönem sonunda genel not ortalaması 1,99 veya altında olan öğrenci sınamalı sayılır.

(2) Dönem kayıtları sırasında öğrencinin daha önceki dönemlerde bir harf notu almamış olduğu bütün dersler o öğrenci için yeni ders olarak tanımlanır.

(3) Sınamalı statüsünde olan öğrenci, öncelikle başarısız olduğu, (F), (W), (U) veya (NA) notları aldığı, müfredatındaki zorunlu dersleri tekrar etmekle yükümlü olup, toplam en fazla 32 kredilik ders alabilir. İlgili dönemde tekrar edilecek yeterli ders bulunmaması durumunda öğrenci 32 krediye kadar yeni derse kayıtlanabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve başarısız” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Öğrencinin tüm mezuniyet koşullarını sağlaması durumunda kayıtlı olduğu dönemde (W) notunun bulunması mezuniyetine engel değildir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenciler, değerlendirme sonucunun ilanından itibaren en geç 3 iş günü içinde yazılı olarak ilgili dersin bağlı bulunduğu akademik birime başvurarak, maddi hata incelemesi isteyebilir.

(3) Yapılan başvuru ilgili öğretim elemanı tarafından incelenip sonucu, bir tutanakla tespit edilerek gerekli yönetim kurulu kararının alınması için ilgili dekanlığa/müdürlüğe bildirilir.”

“(5) İlan edilmiş olan bir ders notundaki maddi hatanın düzeltilmesi, öğretim elemanının başvurusu üzerine yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Bu başvurunun not ilan tarihinden itibaren 7 iş günü içinde yapılması gerekir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan Tablo 2 aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yaşar Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/8/2016

29801

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

8/11/2017

30234

2-

20/9/2018

30541 (Mükerrer)