17 Temmuz 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30834

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/8/2017 tarihli ve 30160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“d) Eğitim bileşenleri: Eğitim faaliyetleri çerçevesinde, eğiticileri, öğrencileri ve temsilcilerini, eğitim ortamını, eğitim programlarını, eğitim ile ilgili kurul, birim, komisyon ve komitelerini, sosyal sorumluluk projelerini,”

“n) Öğrenen merkezli eğitim: Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif olarak katıldıkları oturumları ve aktiviteleri kapsar.

o) Öz değerlendirme komisyonu: Dekanlık tarafından eğitim programı akreditasyonu ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmaları takip etmek üzere öz değerlendirme komisyonu oluşturulur. Bu komisyon akreditasyon standartlarının Fakülte tarafından karşılanması için gerekli gördüğü çalışmaları yapar ve Fakültede yapılması gerekenler hakkında dekanlığı bilgilendirir. Öz değerlendirme komisyonu oluşturulması ve çalışma esasları yönerge ile düzenlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Başka bir tıp fakültesinden yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin Fakülteye kabulü; YÖK tarafından belirlenen esaslar ve Senato tarafından belirlenen koşullar doğrultusunda, öğrencinin almış olduğu eğitimin Fakülte eğitim programına uyum ve denkliği hakkında dekanlık tarafından oluşturulacak intibak komisyonunun görüşü alınarak, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Yatay geçişlerde genel zorunlu derslerde başarılı olma şartı aranır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Dikey koridor derslerinde başarı değerlendirmesi şu şekilde yapılır:

a) Dikey koridor derslerinde başarı değerlendirmesi eğitim-öğretim yılı başlamadan önce Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

b) Her ders/staj kurulu süresince konferans tarzında işlenen dikey koridor derslerine ait sorular ilgili kurul sınavlarında %5’i geçmeyecek oranda sorulur.

c) Bilim Okur Yazarlığı ve diğer dikey koridor derslerinin başarısında yeterlik esas alınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe 21 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Sosyal sorumluluk projeleri

MADDE 21/A – (1) Sosyal sorumluluk projeleri, eğitimin bir parçasıdır. Öğrencilerin projelere katılmasında gönüllülük esastır. Dekanlık eğitim öğretim yılı başında bu projeleri ilan eder ve çalışacak öğrenciler bu projelere kayıt yaptırırlar. Her bir projeye dekanlık tarafından bir sorumlu öğretim üyesi atanır. Yılsonunda sorumlu öğretim üyesinin raporuna göre başarılı bulunan öğrencilerin sınıf geçme başarı notuna 2 (iki) puan eklenir. Öğrenciler ve diğer üniversite çalışanları da sosyal sorumluluk projesi teklif edebilirler. Bu teklifler Dekanlık tarafından görevlendirilen komisyon tarafından değerlendirilir ve uygun görülenler fakülte kurulunca onaylandıktan sonra uygulamaya konur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Eğitim komisyonu; Fakülte Dekanı başkanlığında eğitimden sorumlu dekan yardımcısı, öz değerlendirme komisyon başkanı,  baş koordinatör, sınıf koordinatörleri, ders/staj kurul yürütme komitesi başkanları, tıp eğitimi anabilim dalı başkanı, ölçme ve değerlendirme birimi başkanı ve gündem ile ilgili sınıfın öğrenci temsilcisinden oluşur.

(2) Eğitim komisyonu, her eğitim-öğretim yılının sonunda yeni eğitim-öğretim yılında uygulanmak üzere hazırlanan eğitim programı taslaklarını görüşmek amacıyla Haziran ayı içinde veya ihtiyaç halinde toplanır. Değerlendirme ve sonuç raporlarını da dikkate alarak yeni eğitim-öğretim yılında uygulanacak tüm eğitim programı taslaklarına son şeklini verir ve Fakülte Kurulunun onayına sunar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ders/staj kurulu yürütme komitesi, Dekanın teklifi ile Fakülte Kurulu tarafından görevlendirilen bir başkan ve en az bir üyeden oluşur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Ders kurulları eğitim programı içindeki kuramsal veya uygulamalı derslerin 33 üncü maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen durumlar haricinde mazeretli olsun ya da olmasın %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, ders kuruluna devam etmemiş sayılır ve ilgili ders kurullarının sonunda yapılan hiçbir sınava giremez. Ders kurul sonu başarı notu “0” (sıfır) olarak kabul edilir.

b) Staj kurulları eğitim programı içindeki kuramsal veya uygulamalı derslerin 33 üncü maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen durumlar haricinde mazeretli olsun ya da olmasın %10’undan fazlasına devam etmeyen öğrenci, staj kuruluna devam etmemiş sayılır ve ilgili staj kurullarının sonunda yapılan hiçbir sınava giremez. Staj kurulu bitirme başarı notu “0” (sıfır) olarak kabul edilir. Devamsızlıktan kalan öğrenci, staj kurulunu bütün öğeleri ile tekrar eder.

c) Eğitim süresi boyunca devam eden dikey koridor derslerinin her bir bileşeni için ayrı ayrı (Bilim Okur Yazarlığı, tema konferansları, sık görülen sağlık sorunları, hastane gezileri ve benzeri) ve alan içi seçmeli derslerin devamlılık durumu için (a) bendinde belirtilen hükümlere uyulur.”

“d) Heyet raporu dışındaki sağlık raporları devamsızlık sürelerinin hesabında dikkate alınmaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Geçerli mazeretlere ilişkin esaslar aşağıdaki şekildedir:

a) Öğrencinin hastalığını Fakülte hastanesinden alacağı, bu mümkün olmadığı takdirde yataklı tedavi kurumundan alacağı sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekir. Sağlık raporları rapor alındığı tarihten itibaren üç iş günü içinde dilekçe eşliğinde Fakülteye teslim edilir.

b) Öğrencilerin anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da bunlardan birinin ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması veya kendisinin heyet raporu ile belgelenmiş sağlık mazereti olması veya kaza, doğal afet, ailevi ve ekonomik nedenlerden mazeretli sayılabilmesi için mazeretlerini belgelendirmeleri gerekir. Ancak zorunlu veya seçmeli ders/staj kurullarında kuramsal ders veya uygulama çalışmalarının veya intörnlük diliminin %30’undan fazlasına katılmayan öğrenciler her koşulda devamsız sayılırlar. Bitirme sınavlarına alınmazlar ve ilgili ders kurulundan sıfır (0) notunu alırlar. İlgili staj kurulu veya intörnlük dilimini ise tekrar ederler.

c) 32 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen devam zorunluluğu haricinde, (b) bendinde ifade edilen durumdaki öğrenciler Rektör onayı ile Türkiye’yi veya Üniversiteyi ulusal ve/veya uluslararası folklorik, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda ve yarışmaların hazırlık kamplarında yer alan öğrencilerin, bu karşılaşmalara katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz. Öğrenciler, bu süreler içinde giremedikleri uygulama çalışmalarını ders/staj kurulları için anabilim dallarının imkanları ölçüsünde belirtilen gün ve saatlerde, intörnlük dilimi öğrencileri için ise, devamsız olduğu günleri intörnlük eğitiminin sonunda telafi eder. İlan edilen telafi uygulamasına katılmayan öğrenciler, bulunduğu ders/staj kurulu veya intörnlük diliminin devam koşulunu karşılamadığı durumda devamsızlıktan kalır. Öğrenciler bu süreler içerisinde katılamadıkları sınavlara Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenecek tarihlerde girerler. Ancak zorunlu veya seçmeli ders/staj kurullarında kuramsal ders veya uygulama çalışmalarının veya intörnlük diliminin %30’undan fazlasına katılmayan öğrenciler her koşulda devamsız sayılırlar, bitirme sınavlarına alınmazlar ve ilgili ders kurulundan sıfır (0) notunu alırlar, ilgili staj kurulu veya intörnlük dilimini ise tekrar ederler.

(3) Mazeretlerle ilgili her türlü başvuru, mazeretin başlangıç tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde Dekanlığa yazılı olarak yapılır. Daha sonra yapılan başvurular işleme konulmaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Ara sınav, formatif ve öğrenen merkezli eğitim değerlendirmeleri,”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ara sınavlar, formatif değerlendirmeler, öğrenen merkezli değerlendirmeler

MADDE 36 – (1) Ara sınav kuramsal bilgiyi ölçmek amacıyla yapılır ve ara sınavın uygulandığı tarihe kadar işlenmiş olan kuramsal konuları değerlendirmede kullanılır.

(2) Eğitim süresi; beş hafta ve daha kısa olan ders kurullarında ara sınav yapılmaz, altı hafta ve üzerinde olan ders kurullarında ise kurul süresince en az bir ara sınav yapılır.

(3) Ara sınavlara mazeretsiz olarak katılmayan öğrenciler ara sınavdan sıfır (0) not alırlar.

(4) Ara sınav/sınavlardan alınan not/notların eşit ağırlıklı aritmetik ortalaması ders kurulu kuramsal notuna %30 oranında katkıda bulunur.

(5) Formatif değerlendirme; ders/staj kurulları süresince öğrencilerde varsa öğrenme eksikliğini ve/veya kavram yanılgılarını belirlemek, öğrencinin gelişimine destek olmak, öğrencilerin düzenli çalışmasını ve öğrendikleri bilginin kalıcı olmasını sağlamak, öğrenim ve öğretimin verimliliğini artırarak öğrencinin eğitim sonucuna yönelik başarısını geliştirmek amacıyla yapılır.

(6) Formatif değerlendirme ders/staj kurullarında katılımcı öğretim üyeleri tarafından eğitim-öğretim yılı sürecinde kendilerinin belirledikleri tarihlerde ve sürelerde yapılır. Sonuçlar öğrencilerle paylaşılır ve kurul yürütme komitesine bildirilir.

(7) Değerlendirmede, mini sınavlar, konunun bitiminde veya dersin sonunda uygulanan kısa soru cevap şeklinde yapılan yeterlilik sınavları veya sözlü değerlendirme sınavları, ev ödevleri ile laboratuvar ortamlarında yapılan pratik değerlendirme sınavları gibi sınav yöntemleri kullanılabilir.

(8) Öğrenen merkezli eğitimlerde öğrencilerin devam durumu ve performanslarının değerlendirme yöntemleri ile kurul uygulama sınavlarına katkıları Fakülte Kurulu tarafından belirlenir ve kurul başlangıcında ilan edilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Staj kurulu bitirme başarı notu; kurulun sonunda yapılan kuramsal değerlendirme sınav notunun %60’ı ile uygulama sınav notunun %40’ı toplanarak hesaplanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Genel zorunlu dersler ve alan içi/dışı seçmeli dersler sınıf geçme başarı notu hesaplamasında dikkate alınmaz.”

“(3) Sosyal sorumluluk projelerinden başarılı olan öğrencilerin sınıf geçme başarı notuna 2 (iki) puan ilave edilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “(9) Öğrenci dikey koridor derslerine devam etmek ve başarılı olmak zorundadır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 51 – (1) Eğitim öğretimin ilk üç sınıfında başarısız olan öğrenci aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir:

a) Bütünleme sınav haklarını kullandıktan sonra bütünleme sınavlarında da başarılı olamazsa bir üst sınıfa devam edemez. Genel zorunlu dersler, mesleki yabancı dil, alan içi ve alan dışı seçmeli dersler haricinde sınıfın eğitim programını tekrar etmek zorundadır.

b) Bütünleme sınavlarında başarılı olup alan içi/alan dışı seçmeli derslerde devamsızlık ve/veya yetersizlik durumu söz konusu olduğunda; öğrenci başarısız olduğu alan içi/alan dışı seçmeli dersleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen koşullarda telafi etmek zorundadır. Telafi edilmemesi durumunda bir üst sınıfa devam edemez.

(2) Eğitim öğretimin dördüncü ve beşinci sınıflarında başarısız olan öğrenci aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir:

a) Bütünleme sınav haklarını kullandıktan sonra bütünleme sınavlarında da başarılı olamaz ise bir üst sınıfa devam edemez. Başarısız olduğu staj kurulu/kurullarını takip eden dönemde tüm öğeleri ile tekrar etmek zorundadır.

b) Tekrarın sonunda başarılı olması ve yazılı olarak talepte bulunması halinde yeni eğitim-öğretim yılını beklemeden devamsızlık limitlerinin aşılmamış olması koşuluyla aynı eğitim-öğretim yılı içinde bir üst sınıfa devam etmeye hak kazanır.

c) Tekrarın sonunda da başarısız olması ve yazılı olarak talepte bulunması halinde ilgili staj kurulunun ilk döngüsünün sonunda yapılan staj kurulu bitirme sınavında bütünleme hakkını kullanabilir.

ç)  Bütünleme sınavlarında başarılı olup alan içi/alan dışı seçmeli derslerde devamsızlık ve/veya yetersizlik durumu söz konusu olduğunda, öğrenci başarısız olduğu alan içi/alan dışı seçmeli dersleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen koşullarda telafi etmek zorundadır. Telafi edilmemesi durumunda bir üst sınıfa devam edemez.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 3/10/2018 tarihli ve 30554 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik değişikliğinden yararlanarak öğrenimine çapraz öğrenci olarak devam eden öğrencilerin 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında sorumlu oldukları kurulların tümünden başarısız olmaları durumunda bulundukları sınıfın ders kurullarının tüm öğelerinden sorumlu olacak biçimde ilgili sınıfa intibakları yapılır ve yeni yönetmeliğe tabi olur.”

MADDE 16 – Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz yarıyılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/8/2017

30160

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/10/2018

30554