13 Temmuz 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30830

YÖNETMELİK

Spor Toto Teşkilat Başkanlığından:

SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI HASILAT DAĞITIM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/12/2007 tarihli ve 26729 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Hasılat Dağıtım Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 468 inci maddesi ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen,

a) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük payı: 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan yatırım ve işletme giderlerine ilişkin bakanlık hesaplarına aktarılan payı,

c) Hasılat: Spor müsabakalarına dayalı müşterek ve sabit ihtimalli bahis oyunlarının oynatılması karşılığında iştirakçilerden tahsil edilen tutardan Katma Değer Vergisi düşüldükten sonra kalan tutarı,

ç) Kamu payı: Teşkilat Başkanlığının net hasılatı ile her ne ad altında olursa olsun elde ettiği diğer gelirler toplamından, her türlü yatırım ve işletme giderleri düşüldükten sonra kalan tutarı,

d) Müşterek bahis oyunları: Yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen spor müsabakalarına ait sonuçların tahmin edilmesi üzerine oynatılan, hasılatın önceden belirlenen ikramiye yüzdesinin, doğru sonucu tahmin eden iştirakçiler arasında paylaştırıldığı bahis oyunlarını,

e) Net hasılat: Hasılattan şans oyunları vergisi ile oyun planlarına göre hesaplanan ve süresi içinde iştirakçilere ödenen ikramiyeler düşüldükten sonra kalan tutarı,

f) Sabit ihtimalli bahis oyunları: Yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen spor müsabakalarına ait sonuçların veya etkinliklerin tahmin edilmesi esasına göre oynatılan ve iştirak edenler arasından doğru tahmin edenlere, önceden belirlenen bahis oranlarıyla ikramiye kazandıran oyunları,

g) Süresi içinde iştirakçilere ödenen ikramiye: Teşkilat Başkanlığı tarafından dağıtılması öngörülen ikramiye tutarını,

ğ) Teşkilat Başkanlığı: Spor Toto Teşkilat Başkanlığını,

h) Yönetim Kurulu: Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Yönetim Kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Teşkilat Başkanlığınca oynatılan spor müsabakalarına dayalı müşterek ve sabit ihtimalli bahis oyunları için bir takvim yılı içerisinde ödenecek ikramiyelerin toplamı, aynı dönemdeki hasılatın 5602 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen oranları ile sınırlıdır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Teşkilat Başkanlığının bir takvim yılı içindeki her türlü yatırım ve işletme giderlerinin toplamı, aynı dönemde elde edilen hasılat ve diğer gelirlerinin toplamının 5602 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca belirlenen oranını geçemez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genel Müdürlük hesaplarına” ibaresi “Bakanlık hesaplarına” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Maliye Bakanlığının” ibareleri “Hazine ve Maliye Bakanlığının” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” olarak, üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde, aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “Genel Müdürlüğe” ibaresi “Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir.

“a) 14/3/2009 tarihli ve 27169 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı İsim Hakları Yönetmeliği uyarınca Teşkilat Başkanlığı tarafından oynatılan müşterek bahis ve sabit ihtimalli bahis oyunları bültenlerinde yer alan spor kulüplerine ödenen isim hakları (İsim haklarından 5/5/2009 tarihli ve 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca isim hakkının %15’i oranında Türkiye Futbol Federasyonuna pay aktarılır.),

b) Ruhsat verilen bayilere ödenen komisyon ve ikramiye ödeme primi,”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Toto Teşkilat Başkanı yürütür.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Toto Teşkilat Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/12/2007

26729

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/3/2010

27524